EOSC-Nordic snart i hamn– slutet eller början på något nytt?

Publicerad: 2022-09-26

Det regionala initiativet EOSC-Nordic närmar sig sitt slut efter drygt tre års samarbete mellan e-infrastrukturer och forskningsorganisationer i de nordiska och baltiska länderna. Mellan den 4 och 5 oktober anordnas en avslutande medlemskonferens i Tallinn under titeln ”The end or a new beginning”.

Uppstartskonferens i Helsingfors 2019.
Uppstartskonferens för EOSC-Nordic i Helsingfors 2019.

EOSC-Nordic startade i september 2019 som en del av uppbyggnaden av den europeiska forskningsinfrastrukturen EOSC (European Open Science Cloud). Syftet med samarbetet har varit att stärka den regionala sammankopplingen mellan så kallade e-infrastrukturer och forskningsorganisationer i de nordiska och baltiska länderna för att uppnå en ökad harmonisering vad gäller tjänster, verktyg och policyfrågor för forskningsdata.

I projektet deltar 24 organisationer från tio länder under ledning av NeIC och NordForsk.  SND är en av de svenska organisationer som ingår i projektet, tillsammans med Gothenburg Global Biodiversity Centre (GGBC), Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) och Swedish University computer Network (SUNET).

Sex arbetsgrupper med olika fokus
Sex huvudsakliga arbetsgrupper, så kallade work packages (WPs), har samarbetat kring policyfrågor, juridiska frågor och hållbarhet; support till EOSC-Nordics tjänsteleverantörer; FAIR data samt kommunikation och kunskapsöverföring. SND har framför allt varit delaktiga i de arbetsgrupper som rör FAIR data och datahanteringsplaner.

En viktig del i arbetet har varit att undersöka hur väl FAIR-principerna följs och under projektets gång har uppemot 100 digitala repositorier utvärderats. Flera repositorier fick till en början låga omdömen men har efter rekommendationer och stöd sett en förbättring vad gäller efterlevnaden av FAIR. En utmaning har dock varit att hitta ett robust och automatiserat mätverktyg för att utvärdera FAIR-principerna.

 - Det har varit något av en utvecklingsprocess som krävt en del justeringar under projektets gång. Det är dock glädjande att flera repositorier har ökat efterlevnaden av principerna, säger Birger Jerlehag, senior rådgivare på SND.

Plattform för kunskapsutbyte även i framtiden
EOSC-Nordic har också resulterat i en digital plattform för kunskapsutbyte, en så kallad Knowledge Hub. Plattformen har fungerat som en central resurs för support, kommunikation och utbildning där ett omfattande kunskapsmaterial har gjorts tillgängligt. Exempelvis har en rad goda exempel, så kallade Use cases, lyfts fram för att belysa hur sammankopplandet av exempelvis e-infrastrukturer kan bidra till minskade trösklar och utökat samarbete inom olika forskningsområden. En förhoppning är att plattformen ska kunna fungera som en värdefull resurs även efter projektets slut.

- Den digitala plattformen på EOSC-Nordics hemsida är ett konkret resultat av det arbete som pågått under de senaste åren. Tanken är att detta material ska kunna fungera som inspiration och vägledning för vidare samarbeten och kunskapsöverföring inom och utanför regionen även i framtiden, säger Iris Alfredsson, senior rådgivare på SND.