Fokus på EOSC i praktiken under SND:s nätverksträff

Publicerad: 2020-05-18

EOSC

Under SND:s digitala nätverksträff 18 maj behandlades den europeiska forskningsinfrastrukturen EOSC (European Open Science Cloud). Träffen, med namnet “EOSC - vad är det och hur går det?”, erbjöd både information och diskussion kring infrastrukturens utveckling – i Sverige och Europa i stort.

Forskningsinfrastrukturen EOSC är ett komplext och ambitiöst bygge som initierades av EU-kommissionen år 2016. Det långsiktiga målet är att skapa en global plattform som ska göra alla typer av forskningsdata tillgängliga för forskare och andra intressenter runt om i världen. Plattformen ska också samla tjänster och verktyg som gäller lagring, utbildning samt hantering och analys av data. För att förverkliga dessa mål lutar sig EOSC mot befintliga och framtida infrastrukturer, vilka ska koordineras och sammanföras inom ramen för projektet.

– Sverige, i mångt och mycket, är redan med och implementerar EOSC. Alla som arbetar med öppen vetenskap och öppna data arbetar med EOSC, sa Hanifeh Khayyeri från Vetenskapsrådet under SND:s nätverksträff.

Hanifeh Khayyeri är svensk delegat i arbetsgruppen EOSC Governance Board. Under sin presentation förklarade hon hur organisationen bakom EOSC ser ut idag, och vilka planer som finns för utbyggnaden av det framtida EOSC.

– EU-kommissionen har föreslagit att EOSC ska bli ett partnerskap, i form av ett ”co-programmed” partnerskap. Det är det absolut snabbaste sättet att sätta upp ett samarbete, och det ger väldigt stor flexibilitet. Det innebär också låga barriärer för deltagande, så man tar hänsyn till att olika aktörer har kommit olika långt. Man kan ansluta sig till EOSC när man känner sig redo.

En inblick i det praktiska arbetet inom EOSC-Nordic

Under det stora EOSC-paraplyet finns även regionala utvecklingsprojekt. Ett av dessa är EOSC-Nordic, som ska koordinera resurser i de nordiska och baltiska länderna för att uppnå en ökad harmonisering både vad gäller tjänster och policyfrågor. I projektet deltar 24 organisationer från tio länder under ledning av NeIC. Från Sverige medverkar SND, GGBC, SNIC och SUNET.

Andreas Jaunsen från NeIC, gav under SND:s nätverksträff ett exempel på hur det praktiska arbetet inom EOSC-Nordic kan se ut. Han leder en arbetsgrupp som verkar för att hjälpa repositorier i Norden att leva upp till de riktlinjer som anges i FAIR-principerna. Arbetet är strukturerat i deluppgifter, och till en början har det handlat om att skapa sig en bild av hur datarepositorier i regionen förhåller sig till FAIR idag, berättar Andreas Jaunsen.

– Vi har tittat på fler än 100 digitala repositorier i Norden som täcker alla typer av forskningsområden. Sedan har vi utvärderat dem i fråga om hur väl de uppfyller kriterierna i FAIR. Tanken är att presentera resultaten för repositorierna, och sedan erbjuda rekommendationer och stöd för dem som inte klarat testerna. Vi kommer också att följa utvecklingen under projektets gång. På så vis hoppas vi kunna hjälpa dem att bli mer FAIR.

En annan av deluppgifterna som ligger på arbetsgruppens bord handlar om incitament och hinder för att göra data FAIR. Monica Lassi, IT-arkitekt på LUNARC och styrgruppsledamot hos SND, är en av dem som arbetar med dessa frågor.

– Vi vet att det finns en oro hos forskare över att de kommer behöva lägga ner väldigt mycket tid på att göra sina data FAIR. En viktig fråga är då: vilka incitament finns det för dem att göra det ändå? Det handlar dels om att undersöka praktikerna. Hur gör forskarna idag? Vad funkar bra och inte? Och hur knyts det praktiska arbetet till policy och strategi, som kanske kommer från lärosätet och finansiärer? Men det handlar också om att utveckla incitament framöver så att vi hjälper forskarna i den riktning som EOSC är tänkt att utvecklas, säger hon.

Senaste nytt från SND och nätverket

Mötet avslutades med en kortare uppdatering om den senaste utvecklingen inom SND och nätverket. Max Petzold, föreståndare på SND, berättade bland annat om de avstämningar som nu görs bland nätverkets medlemmar.

– En intressant iakttagelse är att det pågår utveckling av forskningsdatapolicys vid i stort sett alla lärosäten och myndigheter i SND:s nätverk. En uppmaning här är att verkligen utnyttja detta tillfälle och använda möjligheten till att stötta varandra under processen. 

Annat aktuellt som togs upp handlade bland annat om att SND planerar att starta ett IT-forum för nätverkets medlemmar, och att det nya dokumentationssystemet DORIS kommer att lanseras under de närmaste dagarna.