Förslag att slå ihop SND med fyra andra infrastrukturer

Publicerad: 2020-03-13

Fem svenska infrastrukturer, däribland SND, bör slås samman till en organisation. Det anser Vetenskapsrådet (VR) och Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) i en gemensam rapport.

Organisationsskiss NYe-Infra med tre avdelningar
Den nya organisationen föreslås bli uppdelad på tre avdelningar.

Syftet med förslaget från VR och SUHF är att ge Sverige förutsättningar att utveckla en e-infrastruktur för forskning som klarar av att möta framtidens behov. Det kan till exempel handla om att e-infrastrukturresurserna ska kunna användas på ett mer effektivt sätt för att kapa ledtiderna från forskningsidé till publicering samt att skapa möjligheter till nya forskningsfrågor och metoder, bland annat genom att göra det möjligt att enkelt kombinera datamängder och datakällor på nya sätt. En rad utmaningar måste dock klaras av på vägen enligt rapporten:

”Att utveckla de digitala verktygen är nödvändigt för att garantera forskningens kvalitet och förhindra att bristande tillgång till e-infrastruktur utvecklas till en flaskhals för betydande delar av forskningssystemet. Samtidigt krävs det både långsiktiga och övergripande strategiska överväganden och långsiktigt förutsägbara finansiella förutsättningar.” (sidan 8)

För att klara av forskningens behov av e-infrastruktur, öppna forskningsdata och ökad tillgänglighet till registerdata föreslås en sammanslagning av fem organisationer:

  • Svensk nationell datatjänst (SND)
  • Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)
  • Svenska universitetsnätverket (Sunet)
  • Vetenskapsrådets registeruppdrag
  • Statistiska centralbyråns system för att ge forskare tillgång till data som innehåller personuppgifter (MONA

Enligt rapporten finns tre avgörande skäl för att skapa en sammanhållen organisation (av författarna kallad NYe-Infra):

  1. En tydlig hantering och ansvarsfördelning för forskningsdata under hela datalivscykeln behöver fastställas på nationell nivå.
  2. Nät-, lagrings- och beräkningsresurser som möter forskningens behov måste säkerställas.
  3. Sveriges roll och utbyten av de växande internationella samarbetena måste stärkas.

En central uppgift för NYe-infra skulle också vara att hantera och förvalta forskningsdata som innehåller personuppgifter från myndigheter och sjukvård. För att ett sådant uppdrag ska vara möjligt anser VR och SUHF att den nya organisationen måste vara en myndighet.

I rapporten påtalas på flera ställen att den enbart är ett inriktningsförslag för hur den framtida organiseringen av svensk e-infrastruktur för forskning bör se ut. På en rad områden, däribland juridik, organisation och ledning, behöver mer fördjupade analyser göras. Rapporten föreslår därför att regeringen tillsätter en utredning i frågan.

Läs hela inriktningsförslaget från VR och SUHF här.