GU överklagar Datainspektionens beslut

Publicerad: 2012-06-19

Göteborgs universitet överklagar Datainspektionens beslut där SND föreläggs att sluta samla in och hantera forskningsmaterial som innehåller personuppgifter. GU anser bland annat att Datainspektionens beslut bygger på en alltför generell bedömning, där det inte alls preciseras vilka personuppgiftsbehandlingar som sker i strid med personuppgiftslagen.

Det var den 18 april som Datainspektionens (DI) beslut gällande SND:s verksamhet kom. I beslutet förelägger DI Göteborgs universitet ”att upphöra med insamling och övrig behandling av personuppgifter i material insamlat inom ramen för Svensk nationell datatjänst”. Datainspektionen grundar sitt beslut på att de i samband med en inspektion av SND:s verksamhet i augusti 2011 funnit att det förekommer känsliga personuppgifter i material som lämnats in till SND samt att SND inte informerar eller hämtar in samtycke från personer vars uppgifter finns i materialet.

Göteborgs universitet bestrider i sitt överklagande de uppgifter som ligger till grund för DI:s beslut. Universitetet påtalar att det av DI:s beslut inte framgår vilka databehandlingar som sker i strid med personuppgiftslagen eftersom DI av allt att döma ”inte gjort någon granskning av de enskilda personuppgiftsbehandlingarnas laglighet med avseende på de specifika forskningsdatasamlingarna”. SND har idag i uppdrag att dokumentera och bevara 380 samlingar av forskningsdata och av dessa innehåller endast 19 personuppgifter enligt Göteborgs universitet.

Det betonas i överklagandet att SND inte för egen del samlar in några personuppgifter, och när det gäller forskning som sker inom ramen för annan huvudmans verksamhet, till exempel ett annat universitet än GU, så är det denna huvudman som är ansvarig för hanteringen av personuppgifterna.

Endast ett fåtal samlingar av forskningsdata som hittills har överlämnats till SND innehåller personuppgifter enligt personuppgiftslagen. SND har i dessa fall att för uppdragsgivarens räkning vidta de av uppdragsgivaren önskade åtgärderna bl.a. i syfte att bevara och dokumentera samlingarna av forskningsdata.

Göteborgs universitet påtalar vidare att Datainspektionen inte har gett universitetet möjlighet att bemöta DI:s synpunkter på SND:s verksamhet. Datainspektionen har inte heller tagit initiativ till en dialog för att förmå Göteborgs universitet att på frivillig väg vidta åtgärder för att tillmötesgå DI:s krav.

– Det är fortfarande SND:s uppfattning, att vi och Datainspektionen har ett gemensamt intresse i att bevarandet av forskningsdata sker inom ramarna för svensk lagstiftning och att en dialog om hur detta tillsäkras skulle vara värdefull, säger SND:s föreståndare Hans Jørgen Marker.

Överklagandet från Göteborgs universitet har skickats till förvaltningsrätten i Stockholm, som ska avgöra ärendet. Processen inleds med att Datainspektionen får möjlighet att besvara SND:s synpunkter och yrkande om att inspektionens beslut ska undanröjas av förvaltningsrätten. Normalt brukar DI få tre-fyra veckor på sig att besvara överklaganden, men eftersom det är semestertider räknar Göteborgs universitets juridiska ombud inte med att det kommer något yttrande från Datainspektionen förrän i augusti. I väntan på avgörandet i förvaltningsrätten kan SND bedriva sitt arbete i stort sett oförändrat.

Av: HELENA ROHDÉN
031-786 12 01

 

Göteborgs universitets överklagande (pdf)

Datainspektionens beslut (pdf)