Nätverksträff med fokus på policy, krav och behov

Nyheter: 2018-06-13

 

Hur kan lärosätena organisera arbetet med att producera och förmedla forskningsdata som följer FAIR-principerna? Detta var den röda tråden i diskussionerna vid SND:s senaste nätverksträff.

En av de första frågor som diskuterades var hur policyer och riktlinjer för hur forskningsdata ska hanteras kan tas fram. Idag är det endast ett svenskt lärosäte som har en färdig policy för forskningsdata, och det är Stockholms universitet. Arbetet med att ta fram policyn presenterades av Sabina Anderberg, verksamhetsutvecklare vid Stockholms universitetsbibliotek. Hon lyfte fram flera viktiga aspekter av att ha en väl förankrad och välformulerad forskningsdatapolicy. Den förmedlar lärosätets ställningstagande och vision i frågan och visar på vilket sätt lärosätet stöder och främjar öppen vetenskap. Den kan också synliggöra vilket ansvar och vilka skyldigheter olika aktörer vid lärosätet har för att öka tillgången på väldokumenterade forskningsdata. Peter Linde, bibliotekarie vid Blekinge tekniska högskola, tog vid efter Sabina och berättade om BTH:s pågående arbete med att ta fram en forskningsdatapolicy och skapa en organisation för hantering av forskningsdata. Vid BTH finns nu ett utkast till policy som ska diskuteras vid lärosätet.

Efter lunch presenterade Jeremy Azzopardi, datasamordnare vid SND, en första version av kravbeskrivningen för metadata och forskningsdata som ska göras tillgängliga via SND. Innehållet i beskrivningen utgår från de krav som finns för att data ska vara FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Tanken med beskrivningen är att den, tillsammans med den handbok i datahantering som är under utveckling, ska vara ett stöd i lärosätenas arbete lokalt med forskningsdata.

Som avslutning på dagen diskuterades frågan om det behövs ett lärosätesgemensamt utbildningsmaterial i datahantering för forskare och vad ett sådant material skulle kunna innehålla. Panelen, bestående av Gustav Nilsonne (Karolinska institutet), Lina Andrén (Mälardalens högskola), Christel Häggström (Umeå universitet), Stefan Ekman och Caspar Jordan (SND), var överens om att det behövs ett generellt svenskt utbildningsmaterial för forskare, gärna bestående av presentationer, övningar och goda exempel. Flera av dem underströk också vikten av att få in rutiner för datahantering tidigt, och då helst som ett obligatoriskt inslag under forskarutbildningen.

Här finns samtliga presentationer från nätverksträffen samlade.