Nationellt nätverk för bättre hantering av forskningsdata

Publicerad: 2012-10-03

Det finns ett stort behov av samordning när det gäller forskningsdata och därför har nätverket ORDER (Open Research Data in E-archives for Reuse) bildats. Målet är att arbeta fram en nationell färdplan för att hitta ett gemensamt, teknikneutralt sätt att hantera data under hela forskningsprocessen, från skapande till arkivering och återanvändning.

ORDER bildades i Luleå i våras i samband med en workshop om hantering av forskningsdata och open access till forskningsdata. Workshopen samlade deltagare från en rad intressenter som SND, Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond, Riksarkivet, Sveriges lantbruksuniversitet, ECDS och Luleå tekniska universitet. Nätverket koordineras via LDB (Centrum för långsiktigt digitalt bevarande) vid Luleå tekniska universitet.

Nätverket kommer att arbeta med flera områden som berör den långsiktiga hanteringen av forskningsdata, till exempel policy, infrastruktur och forskarstöd. I nätverket finns en samsyn att det behövs nationella riktlinjer och ett gemensamt regelverk kring hantering av forskningsdata som gäller för samtliga lärosäten. Det finns också behov av att utveckla en gemensam infrastruktur som bygger på internationellt etablerade standarder och metadata.

I nätverkets rapport från workshopen betonas att samarbete mellan olika intressenter är en viktig förutsättning för att skapa en god, långsiktig hantering av forskningsdata. Samarbetet ”skulle generera en mängd fördelar, bland annat gemensamt bevarande och utbyte mellan lärosäten; bättre möjlighet att verifiera forskningsresultat; större synlighet för lärosätets forskning samt förenkla hanteringen av forskningsdata” (citat hämtat från sidan 4 i rapporten).

En utgångspunkt i nätverkets arbete är att forskningsdata har ett högt vetenskapligt värde även efter att forskningsresultaten har publicerats. De är exempelvis värdefulla för metaanalys och kvalitetskontroll och kan också användas för framtida frågeställningar som vi för närvarande inte känner till.

Av: HELENA ROHDÉN
031-786 12 01