Nya ämnesprofiler förbättrar för forskare som delar data

Publicerad: 2022-06-14

Arbetet med att förbättra forskares möjligheter att beskriva och hitta forskningsdata via SND:s katalog fortsätter. Två nya ämnesprofiler har lanserats för naturvetenskap och teknik och näst på tur under 2022 står jordbruksvetenskap samt humaniora och konstvetenskap.

Porträttfoto av Sara Svensson
Sara Svensson.

– Allt har flutit på väldigt bra och både domänspecialister och personal inom SND-nätverket har deltagit i arbetet med att utveckla de nya metadataprofilerna och uppdatera de befintliga. Vi har också tagit hjälp av referensgrupper när det behövts, berättar Sara Svensson, som leder projektet tillsammans med Johan Fihn Marberg.

Artnamn och prover nya fält

Ämnesprofilen som är anpassad för data inom naturvetenskap innehåller bland annat metadatafält för att beskriva artnamn, koppling till vetenskaplig samling/biobank samt geografisk och rumslig information. I likhet med profilen för data inom teknikområdet går det också att lägga in uppgifter om prover och instrument. Båda profilerna är kopplade till nyckelordslistan NASA Thesaurus.

– Det har varit lite klurigt att göra en profil för teknik. Det finns många ämnesrepositorier för olika discipliner inom teknikområdet och SND:s syfte är inte att konkurrera med dessa utan att erbjuda ett mer generellt och nationellt alternativ. Det har varit en balansgång mellan jättespecifika metadata och metadata som inte är ämnesspecifika över huvud taget, säger Sara Svensson.

Projektgruppen välkomnar synpunkter kring de nya ämnesprofilerna både från forskare och från personal på lärosätenas enheter för forskningsdatastöd, särskilt om det är något som saknas. Under återstoden av året kommer dessutom arbetet med ytterligare två nya profiler att pågå. Utvecklingen av ämnesprofilen för humaniora och konst har redan påbörjats tillsammans med Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitet. Profilen för jordbruksvetenskap kommer att utvecklas i ett samarbete mellan SND, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Ny minimal profil för registrering av data

Inom ramen för projektet har det även tagits fram en minimal metadataprofil för att kunna registrera forskningsdata, som tilldelas en digital identifierare (en så kallad DOI). För att erbjuda forskare denna möjlighet krävs ett beslut på varje enskilt lärosäte eller annan forskande organisation samt att det finns lokal datalagring kopplad till SND:s system. Profilen innehåller ett mindre antal obligatoriska fält för metadata och endast ett fåtal valfria fält. Det innebär att profilen uppfyller FAIR-principerna i mindre utsträckning än ”vanliga” databeskrivningar.