Nya riktlinjer från EU gällande öppen vetenskap

Publicerad: 2018-04-27

EU-kommissionen har antagit nya riktlinjer gällande öppen vetenskap. I rekommendationen från kommissionen preciseras vad Europeiska Unionens medlemsstater måste göra de närmaste åren för att öka tillgången på öppna publikationer och forskningsdata.

Carlos Moedas, EU-kommissionär för forskning, vetenskap och innovation, säger i en kommentar:
- Öppen tillgång till vetenskaplig information är en hörnsten i ett modernt Open Science-system. De flesta av EU:s medlemsstater har policyer för öppen tillgång, men situationen i EU varierar. Den reviderade rekommendationen ger en mycket kraftfull vägledning till medlemsstaterna så att de kan nå målet om omedelbar öppen tillgång som standard från år 2020.

Riktlinjerna fokuserar på flera områden som är nödvändiga för öppen vetenskap, som öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och god hantering av forskningsdata för att göra data tillgängliga. Kommissionen pekar ut vilka policyer och handlingsplaner som medlemsstaterna i EU behöver ta fram samt vad som är det önskade resultatet av dessa policyer och planer. När det gäller forskningsdata och infrastruktur är några av målen att:

  • Planer för datahantering är standard tidigt i forskningsprocessen
  • Offentligt finansierad forskningsdata är och förblir FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable) genom att finnas åtkomliga via digitala infrastrukturer
  • Ekonomiska resurser avsätts för bland annat utbyggnad av infrastruktur och datahantering samt utbildning och träning för forskare gällande datahantering och open access, oavsett var forskarna befinner sig i sin karriär
  • Forskningsdata är lätta att hitta genom så kallade persistenta identifierare
  • Infrastrukturernas kvalitet garanteras genom etablerade certifieringsprocesser och standarder
  • Det akademiska karriärsystemet stöder och belönar forskare som öppet delar forskningsresultat, som publikationer och forskningsdata.

Värt att notera är att rekommendationen inte enbart riktar in sig på den politiska nivån i medlemsstaterna. EU-kommissionen betonar även forskningsfinansiärernas och lärosätenas stora ansvar för att öppen vetenskap ska bli verklighet inom en snar framtid.