Omfattande utvecklingsprojekt skapar nytt system för att göra data tillgängliga

Publicerad: 2019-06-28

Open access

Till hösten drar ett av SND:s mest omfattande utvecklingsprojekt de kommande åren igång. Målet är att skapa ett nytt sammanhållet system där forskare kan publicera forskningsdata och göra dem tillgängliga.

I dagsläget bygger processen med att publicera och tillgängliggöra forskningsdata via SND på tre olika system:

  • ett webbformulär för att beskriva och ladda upp data
  • ett SND-internt managementsystem (SIMS) för att hantera metadata och datafiler
  • en forskningsdatakatalog för att göra data sökbara och åtkomliga.

En begränsning i de befintliga systemen är att de inte lämpar sig för det nya arbetssätt med forskningsdata som håller på att etableras inom SND-nätverket. När den nya arbetsprocessen är fullt utbyggd ska inkomna data och databeskrivningar inte hanteras och granskas av SND:s personal, utan av de DAU-medarbetare som finns på lärosäten och forskande organisationer inom nätverket. För att detta ska vara möjligt behövs ett sammanhållet verktyg som går att använda i hela processen, från beskrivning och uppladdning av forskningsdata till beställning av data för återanvändning eller granskning.

Eftersom utvecklingsprojektet är omfattande kommer det att vara uppdelat i flera olika faser. Under den fas som startar till hösten ingår framför allt arbete av teknisk karaktär, men vissa nya funktioner etableras också, som att göra det möjligt för forskare att själva uppdatera redan publicerade databeskrivningar. Ett par referensgrupper kommer att knytas till projektet, bland annat en med forskare och en med medarbetare från de lokala forskarstödsenheterna (DAU-erna).

- Det är viktigt att de som ska använda systemet är delaktiga i utvecklingen, säger Sofia Agnesten, datasamordnare på SND och med i projektgruppen. Både forskare och forskarstöd kommer att använda det,  därför vill vi gärna involvera dem i arbetet så att de kan komma med värdefulla synpunkter.

Ilze Lace kommer att vara ansvarig för projektet. Övriga SND-medarbetare som ingår i projektgruppen är: Sofia Agnesten, Sara Svensson, Fabian Samuelsson, Stefan Jakobsson och Johan Fihn Marberg.