Slutrapport pilotprojektet BAS16

Nyheter: 2017-07-04

SND har nu avslutat arbetet med slutrapporten för pilotprojektet BAS16 som pågick under större delen av år 2016. BAS-arbetet fortsätter och du kan läsa mer om det här.

Rapporten beskriver varför och hur projektet genomfördes och ger en överblick över resultat och erfarenheter. Bland resultaten kan nämnas en uppsättning undervisningsmaterial som tar upp olika perspektiv på forskningsdatahantering, men också en ökad kompetens både hos SND och de deltagande lärosätena. Vi konstaterar också att projektet har satt igång olika aktiviteter vid lärosätena som fortsätter efter projekttidens slut och har skapat nya samarbetsytor både inom och mellan lärosäten. Bland erfarenheter kan nämnas en fördjupad förståelse för den pedagogiska processen, ökad insikt om den komplexitet som ofta finns i forskningsdata och forskningsdatahantering och betydelsen av och bristen på praktiska exempel när vi pratar om dessa frågor. Slutligen konstaterar vi att det ännu inte finns en solklar bild av hur det framtida arbetet med forskningsdatahantering kommer att se ut.

Du kan ladda ned eller läsa rapporten här.