SND bygger nätverk inför framtiden

Publicerad: 2017-06-08

Den 1/6 samlades representanter från mer än 25 olika svenska lärosäten i Göteborg för att diskutera hur man tillsammans med SND kan samarbeta kring framtida lösningar och rutiner för hur forskningsdata på bästa sätt ska göras tillgängliga för ny forskning . Även Vetenskapsrådet och Sveriges Universitets- och högskoleförbund var representerade genom Sofie Björling och Wilhelm Widmark.

SND lämnade i mars in en ansökan till Vetenskapsrådet om bidrag för att ta fram en ny modell för att söka, lagra och lämna ut forskningsdata. Arbetet ska ske i samarbete med merparten av Sveriges universitet och högskolor. SND:s föreståndare Max Petzold öppnade dagen med att redogöra för modellen. Läs sammanfattningen av ansökan här.

Sofie Björling, chef för avdelningen för forskningsinfrastruktur på Vetenskapsrådet, redogjorde för VR:s uppdrag att samordna det nationella arbetet med öppen tillgång till forskningsdata, och berättade att VR vid genomförandet ska samråda med Kungliga biblioteket, universitet och högskolor samt Riksarkivet. VR vill vara en samordnande aktör som underlättar arbetet för öppen tillgång till forskningsdata – med forskningens bästa som ledstjärna. VR kan styra kraven mot forskarna genom villkor och krav på datahanteringsplaner, men ska också ta mycket intryck från internationellt arbete när det gäller meriteringssystem, så att de forskare som gör sina data tillgängliga för andra får ”kreditering” för detta.

Wilhelm Widmark, chefsbibliotekarie vid Stockholms universitet, representerade SUHF:s nystartade grupp för samordning av Open Science eller Öppen vetenskap. Gruppen har som uppdrag att se till att utvecklingen av dessa frågor samordnas från SUHF:s sida och att det sker en ändamålsenlig arbetsfördelning mellan olika grupper som arbetar med öppen vetenskap. Gruppen kommer till en början att diskutera hur arbetet med öppen tillgång till forskningsdata bör organiseras, och blir ett viktigt stöd för VR som kontaktyta mot lärosätena.

En viktig satsning i den framtida SND-modellen är att upprätta stödfunktioner på lärosätena där forskare kan få stöd och råd om hur man skriver en datahanteringsplan, om dokumentation av forskningsdata, och om bra hantering och säker bevaring av data. Under dagen gavs möjlighet till omfattande diskussioner om hur arbetet kan drivas, lett av Sabina Anderberg från Stockholms universitet. Under dagen fick deltagarna också en presentation av SND:s olika IT-verktyg och det gavs möjlighet till diskussion kring hur kommunikationen i det nya nätverket bäst kan fungera.

Detaljerat program med länk till presentationerna finns här.