Sophiahemmet Högskola har antagit policy för forskningsdata

Publicerad: 2019-12-10

Sophiahemmet Högskola

Sophiahemmet Högskola är det andra svenska lärosätet som antagit en policy för forskningsdata.
– Det kändes viktigt att ha en policy och få någon form av styrning inom området. Vi har fått mycket frågor det senaste året kring bland annat FAIR-principerna och datahantering, särskilt från doktorander, säger Mårten Jansson, samverkansstrateg på Sophiahemmet.

Mårten Jansson har tillsammans med Eva Unemo Wahlfridsson, bibliotekschef, och Maria Kumlin, professor och ordförande i högskolans etikråd, haft rektors uppdrag att ta fram ett förslag till policy för forskningsdata. Arbetet har flutit på bra och nyligen bereddes policyn i högskolans forskningsnämnd inför rektorsbeslutet. Syftet med policyn är att främja att forskningsresultat och forskningsdata görs tillgängliga, att öppen vetenskap blir praxis, att FAIR-principerna uppfylls på sikt och att alla forskare som är verksamma vid lärosätet får stöd och resurser för att hantera, lagra, bevara och tillgängliggöra forskningsdata på ett korrekt sätt.

Strukturerat arbete en nödvändighet
– Samma regler gäller för oss som litet lärosäte som för alla andra. Vi måste arbeta på ett strukturerat sätt för att bevara våra data och få dem att uppfylla FAIR-principerna. Det finns också många etiska aspekter att ta hänsyn till, och där behöver vi jobba vidare med policyn inför framtiden. Nästan alla våra forskare arbetar exempelvis med känsliga personuppgifter, säger Mårten Jansson.

Något som ytterligare aktualiserat frågan om en forskningsdatapolicy har varit att högskolan under hösten startat forskarutbildning i egen regi och antagit sina nio första doktorander. Utöver dessa finns 27 doktorander anknutna till andra lärosäten, men som har handledare anställda vid högskolan. Hantering av forskningsdata ingår nu som ett tydligt block på introduktionskursen på forskarutbildningen.

– Det är viktigt för oss att ingå i SND:s nätverk och att utgå från de dokument och riktlinjer som redan finns inom området. Vi vill också vara tydliga med vilket stöd våra forskare kan få från lärosätet och vad vi förväntar oss av dem när det gäller datahantering, säger Mårten Jansson.

Ställer även krav på forskningsprojekten
Policyn för forskningsdata fokuserar därför inte enbart på vilka resurser och vilket stöd som ska finnas för forskarna, utan också på vilka krav som ställs på forskningsprojekten vid högskolan. Bland dessa krav kan nämnas att alla forskningsprojekt som utförs vid Sophiahemmet Högskola ska ha en person som är ansvarig för projektets data och för att policyn för forskningsdata följs. Samtliga forskningsprojekt ska också ha en dokumenterad datahanteringsplan. Den enskilda forskaren ska se till att data samlas in, lagras och bevaras på ett säkert sätt och handledare ansvarar för att följa upp och informera studenter och doktorander om praxis för hantering av forskningsdata.

Planen är att policyn ska uppdateras årligen utifrån de behov som finns, till exempel när det gäller FAIR och olika forskningsetiska frågor. Mårten Jansson betonar att det kan vara en bra strategi att ta sig an några delar i taget för att verkligen komma till skott.

– Det gäller att inte göra arbetet för stort och omständligt, det blir väldigt knöligt om man tänker sig att man ska klara av allt samtidigt. Det är viktigt att visa att man agerar och tänker på frågorna. Börjar man ta sig an en bit i taget är det enklare att komma igång, det är bara att fylla på och uppdatera efter hand, säger han.