SND Nationell forskarworkshop 2014

2014 har Vetenskapsrådet ett regeringsuppdrag att utforma nationella riktlinjer om öppen tillgång till vetenskaplig information. Uppdraget omfattar både forskningsresultat och forskningsdata från offentligt finansierad forskning.

Svensk nationell datatjänsts nationella forskarworkshop om aktuella frågor kring forskningsdata hölls den 11 november med fokus på förutsättningar och riktlinjer för tillgängliggörande av forskningsmaterial. Dagen inleddes med tre presentationer som vi lagt upp nedan.

VR presenterade arbetet med de nationella riktlinjerna, Vinnova Open Research Data Pilot i EU:s ramprogram Horisont 2020 och Göteborgs universitets förvaltningsjurist diskuterade forskningsdata i relation till aktuell lagstiftning. Presentationerna finns för nedladdning här:
Iris Alfredsson, biträdande föreståndare SND; Forskningsinfrastruktur för tillgängliggörande av forskningsdata
Kristina Ullgren, jurist GU; Aktuell lagstiftning som omfattar forskningsmaterial
Johan Lindberg, NCP-koordinator Vinnova; Open access i Horizon 2020
Anna Wetterbom, forskarsekreterare Vetenskapsrådet, VR; Nationella riktlinjer för bättre tillgång till forskningsresultat

Vilka konsekvenser tillgängliggörande har för olika discipliner diskuteras under eftermiddagen i två parallella sessioner.

I den ena diskuterades värdet av och förutsättningar för sekundärforskning:
Mats Dolatkhah, universitetslektor, Högskolan i Borås; Återanvändning av forskningsdata: Skillnader mellan produktions-och användningskontext
Ingmar Skoog, professor, Göteborgs universitet; Open access to research databases: A bird, fish or something in between?

Den andra tog upp problematiken kring, såväl som möjligheterna med, tillgängliggörande av kvalitativt forskningsmaterial:
Katarina Jacobsson, docent, Lunds universitet; Kvalitativt material för arkivering?
Jonas Linderoth, professor, Göteborgs universitet; (material inte tillgängligt)