BAS (Bibliotek – Arkiv – SND)

SND:s satsning Bibliotek–Arkiv–SND (BAS) inleddes under 2016 med mål att utveckla och utvärdera en modell för hur forskningsdata skulle kunna göras tillgängliga och långtidsbevaras vid lärosätena i framtiden. I projekten samarbetar SND med bibliotek och arkiv på olika lärosäten och behandlar bland annat frågor om datahantering, juridik och arkivering. Syftet är att hitta vägar att överföra SND:s kompetens inom datahantering till enheter vid lärosätena, eftersom det mycket väl kan krävas ett mer omfattande lokalt arbete med forskares data inom en snar framtid.

I framtiden kommer landskapet för hantering av forskningsdata av allt att döma se annorlunda ut än vad vi är vana vid idag. Krav, riktlinjer och förslag kring större tillgänglighet till data kommer från såväl internationella som nationella aktörer: OECD, EU-kommissionen, vetenskapliga tidskrifter och forskningsfinansiärer som Vetenskapsrådet. Detta kan du läsa om under vår information om Open Access.

Grundtanken är i korthet att data ska göras öppet tillgängliga om framtagandet av dem till någon del har finansierats med offentliga medel. Detta förväntas innebära att lärosätena själva kommer att behöva arbeta mera med att ta hand om de data som deras forskare producerar. För att göra detta på ett hållbart sätt behöver det finnas enheter på lärosätena som kan bistå forskare i frågor kring till exempel arkivering och förmedling av forskningsdata, datahantering, kontroll av dataformat och datadokumentation. BAS-projekten syftar till att förbereda inför en sådan framtid genom att ta fram en modell för hur lokala enheter ska kunna arbeta och hur kunskapsöverföring från SND till lärosätena ska kunna gå till.

Pilotprojektet BAS 16 inleddes under våren 2016 tillsammans med Göteborgs universitet, Lunds universitet, Malmö högskola, Jönköping University och Luleå tekniska universitet och avslutades i november. Webbtidningen Curie har skrivit en artikel om BAS 16: Forskningsdata som alla kan nå.

Under hösten 2016 övergick projektet till BAS 2.0. Detta har som syfte att vidareutveckla modellen som tagits fram under pilotprojektet. I BAS 2.0 har nya lärosäten ingått och fått möjlighet att pröva hur modellen fungerar utifrån deras egna förutsättningar och behov. De som tagit del av BAS 2.0 är Umeå universitet, Blekinge tekniska högskola, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst och Örebro universitet - och slutligen under hösten 2017 även Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad och Linnéuniversitetet.

Från våren 2018 kommer inte BAS-kursen att ges i sin nuvarande form. En online-version kommer att finnas på SND:s hemsida från början av mars, och en mer fördjupad utbildning kommer att ges vid Bibliotekshögskolan i Borås.

Läs mer om projektets upplägg ->