Forum och nätverksgrupper

SND:s nätverk samarbetar och utbyter kunskap genom flera olika diskussionsgrupper. Är du en del av SND-nätverket? Använd kontaktuppgifterna nedan för att få veta mer eller för att ta del av informationsutskick till de olika grupperna.

SND-nätverket

I SND:s nationella nätverk ingår närmare fyrtio lärosäten och andra forskande organisationer. Som medlem finns stora möjligheter att diskutera forskningsdatafrågor samt utbyta kunskap och erfarenheter med andra medlemmar. SND anordnar kontinuerligt olika typer av arrangemang kopplade till forskningsdata riktade till nätverket. Medlemmar har även möjlighet att själva anordna arrangemang inom ramen för nätverket. SND:s nätverk använder kommunikationsverktyget Basecamp för att diskutera och utbyta information.

Kontaktperson: Elisabeth Strandhagen, elisabeth.strandhagen@snd.gu.se

IT-forum

SND:s IT-forum är en möjlighet för IT-experter kopplade till forskningsdatastöd och annan forskningsdatarelaterad aktivitet inom SND-nätverket att mötas och diskutera aktuella problem och potentiella lösningar. Då forumet främst är till för personer med IT-bakgrund är de presentationer som ges och ärendena som avhandlas av fördjupad teknisk karaktär. Även den som inte arbetar med IT är dock välkommen att delta.

Kontaktperson: Johan Fihn Marberg, johan.fihn@snd.gu.se

Juristnätverket

Syftet med juristnätverket är att belysa och diskutera de problem av juridisk karaktär som vi stöter på i arbetet med forskningsdata. Gruppen är öppen för jurister och dataskyddsombud i SND-nätverket.

Kontaktperson: info kommer inom kort

Språkforum

Här finns utrymme för nationell samverkan kring språkfrågor kopplade till forskningsdata. Forumet strävar mot att bidra till ett gemensamt språkbruk, där både system och människor kan förstå varandra. Ämnen som tas upp kan beröra metadata, begrepp och definitioner, kopplingar till internationella språk- och termarbeten samt hur vi pratar om forskningsdata.

Kontaktperson: Lisa Isaksson, lisa.isaksson@snd.gu.se