SND:s konsortium

SND drivs från den 1 januari 2018 av ett konsortium bestående av sju lärosäten: Göteborgs universitet, Karolinska institutet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Göteborgs universitet är värduniversitet för SND, vilket bland annat innebär att verksamhetens huvudkontor finns i Göteborg.

Konsortiet fattar alla beslut som gäller SND genom en årlig stämma och en styrgrupp. Konsortiet har också ansvaret för den tekniska lösningen för repositoriet och sökportalen. Stämman är SND:s högsta beslutande organ och fattar beslut om bland annat strategisk plan för femårsperioden, årliga budgetar och om det ska ske betydande förändringar av verksamheten. Styrgruppen ansvarar bland annat för att ta fram förslag till strategisk plan och årsbudgetar, samt att fastställa verksamhetsplaner för varje år.

Lärosätena i konsortiet ska även bidra med expertis genom så kallade domänspecialister. Domänspecialisterna är experter inom olika vetenskapliga ämnesområden eller områden rörande olika former av forskningsdata. De ska fungera som en brygga mellan å ena sidan forskargrupper och forskarsamhället i stort, å andra sidan datarepositoriet och de lokala enheterna för forskningsdatastöd (DAU:erna). För närvarande har SND domänexpertis inom samhällsvetenskap, humaniora, folkhälsovetenskap och epidemiologi, klimat- och miljödata, känsliga data, rumsliga data (geo-data, GIS-data), materialvetenskap, life science, registerbaserad medicinsk och annan forskning, samt interdisciplinär populationsbaserad forskning relaterad till register och biobanker.

Frågor om SND:s konsortium? Kontakta:

Föreståndare
Max Petzold
max.petzold@gu.se
Telefon +46 (0)703-86 70 77

Biträdande föreståndare & samverkansansvarig
Elisabeth Strandhagen
elisabeth.strandhagen@gu.se
Telefon +46 (0)31-786 64 94

Kommande händelser - Konsortium