SND:s konsortium

SND drivs av ett konsortium bestående av nio lärosäten: Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Karolinska institutet, KTHLunds universitet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Göteborgs universitet är värduniversitet för SND, vilket bland annat innebär att verksamhetens huvudkontor finns i Göteborg.

Stygn

Konsortiet har det övergripande ansvaret för SND:s verksamhet genom en årlig stämma och en styrgrupp. Stämman är SND:s högsta beslutande organ och fattar beslut om bland annat strategisk plan för femårsperioden, årliga budget och om det ska ske betydande förändringar av verksamheten. Styrgruppen ansvarar bland annat för verksamhetsplan och förslag till budget för varje år.

Domänspecialister

Lärosätena i konsortiet bidrar med expertis genom så kallade domänspecialister. Domänspecialisterna är experter inom olika vetenskapliga ämnesområden eller områden rörande olika former av forskningsdata. De ska fungera som en brygga mellan å ena sidan forskargrupper och forskarsamhället i stort, å andra sidan datarepositoriet och de lokala enheterna för forskningsdatastöd (DAU:erna). För närvarande har SND domänexpertis inom samhällsvetenskap, humaniora, folkhälsovetenskap och epidemiologi, klimat- och miljödata, känsliga data, rumsliga data (geo-data, GIS-data), materialvetenskap, life science, registerbaserad medicinsk och annan forskning, samt interdisciplinär populationsbaserad forskning relaterad till register och biobanker.

Alla domänspecialister finns presenterade på vår kontaktsida.

Vill du veta mer? Här har vi samlat intervjuer med SND:s domänspecialister.

DAU-rådet

SND:s DAU-råd har som syfte att stärka samarbetet inom SND:s konsortium och samtidigt fungera som en länk mellan SND:s styrgrupp och det nationella arbetet i stort. I rådet finns en representant vardera från de nio lärosätena i konsortiet. Elisabeth Strandhagen, biträdande föreståndare och ansvarig för SND-nätverket, leder gruppens arbete.

Medlemmar i SND:s konsortie-DAU-råd:
Elisabeth Strandhagen, SND-kontoret (sammankallande)
Ulf Jakobsson, SND-kontoret
Ann-Sofie Zettergren, LU
Christer Lagvik, UU
Fredrik Persson, KI
Hanna Lindroos, SLU
Maria Kinger, Chalmers
Pauline Jönsson, GU
Rosa Lönneborg, KTH
Sabina Anderberg, SU
Thomas Kieselbach, UmU

Frågor om SND:s konsortium? Kontakta:

Föreståndare
Max Petzold
max.petzold@gu.se
Telefon +46 (0)703-86 70 77

Biträdande föreståndare & samverkansansvarig
Elisabeth Strandhagen
elisabeth.strandhagen@gu.se
Telefon +46 (0)31-786 64 94