SND:s konsortium

SND drivs av ett konsortium bestående av nio lärosäten: Chalmers tekniska högskolaGöteborgs universitet, Karolinska institutet, KTHLunds universitet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Göteborgs universitet är värduniversitet för SND, vilket bland annat innebär att verksamhetens huvudkontor finns i Göteborg.

Stygn

Konsortiet fattar alla beslut som gäller SND genom en årlig stämma och en styrgrupp. Konsortiet har också ansvaret för den tekniska lösningen för repositoriet och sökportalen. Stämman är SND:s högsta beslutande organ och fattar beslut om bland annat strategisk plan för femårsperioden, årliga budgetar och om det ska ske betydande förändringar av verksamheten. Styrgruppen ansvarar bland annat för att ta fram förslag till strategisk plan och årsbudgetar, samt att fastställa verksamhetsplaner för varje år.

Domänspecialister

Lärosätena i konsortiet ska även bidra med expertis genom så kallade domänspecialister. Domänspecialisterna är experter inom olika vetenskapliga ämnesområden eller områden rörande olika former av forskningsdata. De ska fungera som en brygga mellan å ena sidan forskargrupper och forskarsamhället i stort, å andra sidan datarepositoriet och de lokala enheterna för forskningsdatastöd (DAU:erna). För närvarande har SND domänexpertis inom samhällsvetenskap, humaniora, folkhälsovetenskap och epidemiologi, klimat- och miljödata, känsliga data, rumsliga data (geo-data, GIS-data), materialvetenskap, life science, registerbaserad medicinsk och annan forskning, samt interdisciplinär populationsbaserad forskning relaterad till register och biobanker.

Vill du veta mer? Här har vi samlat intervjuer med SND:s domänspecialister.

DAU-rådet

SND:s DAU-råd ska stärka samarbetet inom SND:s konsortium och samtidigt fungera som en länk mellan SND:s styrgrupp och det nationella arbetet i stort. I rådet finns en representant vardera från de nio lärosätena i konsortiet. Mer information om DAU-rådet och dess medlemmar hittar du under Arbetsgrupper.

Frågor om SND:s konsortium? Kontakta:

Föreståndare
Max Petzold
max.petzold@gu.se
Telefon +46 (0)703-86 70 77

Biträdande föreståndare & samverkansansvarig
Elisabeth Strandhagen
elisabeth.strandhagen@gu.se
Telefon +46 (0)31-786 64 94

Kommande händelser - Konsortium