Internationella projekt

SND medverkar i flera internationella projekt av olika slag. Projekten är en viktig del i SND:s samarbete med andra infrastrukturer och vetenskapliga miljöer.

Samarbete figurer i cirkel

 

ARIADNEplus

ARIADNEplus är ett fyraårigt EU-finansierat projekt inom ramen för Horizon 2020. Projektet startade 2019 och syftar till att vidareutveckla resultaten och utöka omfattningen av den arkeologiska infrastruktur som skapades under det tidigare projektet ARIADNE (Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe).

EOSC-Nordic

EOSC-Nordic finansieras av EU och är en del av uppbyggnaden av European Open Science Cloud (EOSC). Det övergripande målet med EOSC är att skapa en global plattform som ska göra alla typer av forskningsdata tillgängliga för forskare och andra intressenter runt om i världen. På portalen ska tjänster och verktyg som gäller lagring, utbildning samt hantering och analys av data samlas. EOSC-Nordic ska koordinera resurser i de nordiska och baltiska länderna för att uppnå en ökad harmonisering både vad gäller tjänster och policyfrågor. Projektet pågår fram till augusti 2022 och från Sverige medverkar SND, GGBC, SNIC och SUNET.

Skills4Eosc

Skills4EOSC är ett treårigt projekt som finansieras av EU. Syftet med projektet är att skapa ett gemensamt och samordnat ekosystem för utbildningsresurser inom öppen vetenskap i en europeisk kontext. För att åstadkomma detta ska etablerade och centrala aktörer på nationell nivå arbeta tillsammans för att höja kompetensnivån hos dem som arbetar med frågor kopplade till öppen vetenskap och öppna data. Projektet pågår till augusti 2025 och från Sverige medverkar SND, Chalmers, Karolinska institutet och Umeå universitet.

SSHOC

SSHOC (Social Sciences and Humanities Open Cloud) är ett EU-finansierat klusterprojekt med syfte att skapa en gemensam europeisk molntjänst för samhällsvetenskap och humaniora komplett med data, verktyg och utbildningsresurser för dess användare. Inom projektet samarbetar 47 europeiska organisationer under ledning av CESSDA. SSHOC är en del av EU:s initiativ Horizon 2020 och pågår från 2019 till 2022.

SEADDA

SEADDA (Saving European Archaeology from the Digital Dark Age) är ett EU-finansierat projekt som löper mellan 2019 och 2023. Projektet har som ambition att skapa ett nätverk av europeisk expertis för att diskutera framtiden för arkeologiska data i en allt mer digitaliserad värld. Nätverket ska verka för att ta fram hållbara riktlinjer för datahantering, arkivering och återanvändning av arkeologiska data. Projektet syftar även till att utbilda och föra vidare kunskap från länder med större resurser i fråga om datahantering till länder med få eller obefintliga resurser.

Tidigare projekt ->