Avslutade internationella projekt

CESSDA SaW - Consortium of European Social Science Data Archive - Strengthening and widening
Syftet med det tvååriga H2020-projektet CESSDA SaW (2015-2017) var att skapa förutsättningar för, och initiera utvecklingen mot, ett stärkt och utvidgat CESSDA och därmed skapa en ännu bättre forskningsinfrastruktur för samhällsvetenskaplig forskning.

ARIADNE - Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe
Syftet med det EU-finansierade projektet ARIADNE, som bedrevs under perioden februari 2013-februari 2017, var att föra samman befintliga forskningsdatainfrastrukturer så att forskare från olika länder kan använda europeiska arkeologiska digitala datamängder på ett effektivt sätt.

Making Nordic Health Data Visible
Projektet var ett samarbete mellan de nordiska dataarkiven och finansierades av Nordforsk. Projektet löpte mellan oktober 2014 och oktober 2016 och syftet var att skapa förutsättningar för att underlätta ett gemensamt system för delning av metadata och data. Inom projektet skapades en prototyp till en portal för att söka och hitta nordiska data inom medicin och hälsa, med fokus främst på data som produceras av forskare, forskningsprojekt och forskningsinstitutioner, samt registerdata.

Europeana Cloud - eCloud
Europeana Cloud (2013-2016) var ett projekt som samordnades av Europeana-stiftelsen. Syftet var att etablera ett molnbaserat system för kulturarvsdatabasen Europeana och dess innehållsleverantörer. Europeana Cloud tog fram nytt innehåll, nya metadata, ett nytt länkat lagringssystem, och en ny forskarplattform – Europeana Research. Det finns ett stort behov av en billigare, mer hållbar infrastruktur som kan lagra både metadata och innehåll. Med hjälp av en sådan infrastruktur kan forskare arbeta med innovativ forskning och analyser av digitaliserat europeiskt kulturarvsmaterial.

SERSCIDA - Support for Establishment of National/Regional Social Sciences Data Archives
SERSCIDA (2012-2014) var ett strategiskt projekt för att stärka samarbete och kunskapsutbyte inom samhällsvetenskaplig dataarkivering. I projektet deltog EU-länderna inom the Council of European Social Sciences Data Archives (CESSDA) och länderna på västra Balkan (Kroatien, Serbien och Bosnien-Hercegovina).

DASISH - Data Service Infrastructure for the Social Science and Humanities
I DASISH (2012-2014) samverkade samtliga 5 ESFRI-initiativ inom forskningsinfrastrukturområdet för samhällsvetenskap och humaniora (CLARIN, DARIAH, CESSDA, ESS och SHARE). Syftet var att identifiera möjliga synergieffekter inom utvecklingen av infrastrukturer och att arbeta fram ett antal konkreta gemensamma aktiviteter.

DwB - Data without Boundaries
DwB (2011-2015) var finansierat av EU-kommissionen inom EU:s sjunde ramprogram. Projektet syftade till att skapa en integrerad modell för åtkomst till officiella data, oberoende av nationsgränser.

CESSDA PPP - Preparatory Phase Project for a Major Upgrade of the Council of European Social Science Data Archives (CESSDA) Research Infrastructure
Det tvååriga projektet (2008-2009) planerade den framtida utvecklingen av CESSDA RI och fokuserade på att hantera och lösa ett antal strategiska, ekonomiska och rättsliga frågor. Syftet var att se till att forskare inom samhällsvetenskap och humaniora har tillgång till de dataresurser de behöver för att bedriva forskning av högsta kvalitet, oavsett var inom det europeiska forskningsområdet som forskare och data befinner sig.