REWHARD - RElations, Work and Health across the life-course - A Research Data infrastructure

REWHARD är ett nationellt infrastrukturkonsortium som fått bidrag från Vetenskasrådet för att främja forskning om en central fråga för människans välfärd: hur aktiviteter (särskilt i betalt och obetalt arbete) och sociala relationer (både i och utanför arbetet) är relaterade till levnadsförhållanden, livsstil och hälsoutveckling över livsloppet. Konsortiet arbetar därför för att säkerställa den långsiktiga överlevnaden, utvecklingen och rikstäckande användningen av 4 komplementära, högkvalitativa longitudinella databaser med många upprepade mätningar, både självrapporterade och registerbaserade, av exponeringar och hälsoutfall från barndomen, genom vuxenlivet och in i ålderdomen.

I infrastruktursamarbetet ingår studierna: SLOSH (Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health), LNU (LevnadsNivåUndersökningen), IMAS (Insurance Medicine – All Sweden) och STODS (The Swedish Twin project Of Disability pension and Sickness absence).

Forskning baserad på REWHARD bygger bland annat på teorier från psykologi, sociologi, nationalekonomi, medicin och folkhälsovetenskap och kommer att kunna svara på en mängd frågor om hur levnads- och arbetsförhållanden, offentlig policy, och individuella val påverkar långsiktig utveckling av hälsa och välbefinnande i befolkningen, inte minst i relation till utmaningar som en åldrande befolkning, omställningar i arbetslivet och en hög invandring. REWHARD bör därför ha stor betydelse för samhället genom att ge politiker och andra beslutsfattare bra, vetenskapligt underbyggda beslutsunderlag.
 

Lista aktuella studier i REWHARD
 

Kontaktperson REWHARD:
Hugo Westerlund, Professor, enhetschef för Epidemiologi, Stockholms Universitet
hugo.westerlund@su.se