Mood image:
Collaboration Portal

Samarbetsportalen

Mellan år 2018 och 2022 genomgår SND en omfattande förändring för att förbättra tillgången på svenska forskningsdata. Organisationen kommer i och med detta att utvecklas, bli större och få en mer omfattande verksamhet. Hur detta arbete ska gå till kan du läsa om i SND:s strategiska plan.

Från den 1 januari 2018 styrs SND av ett konsortium bestående av sju lärosäten. I den nya modellen för SND:s arbete är också nätverket med konsortielärosätena och ytterligare 21 lärosäten centralt. Tanken är att vart och ett av lärosätena i nätverket bygger upp egna lokala enheter eller funktioner för hantering av forskningsdata, så kallade Data Access Units (DAU).

Syftet med SND och nätverket är att ge det svenska forskarsamhället ett samordnat och kvalitetssäkrat system för att beskriva, deponera, dela och hitta data, både nationellt och internationellt. Det dagliga arbetet inom SND ska bedrivas genom fyra huvudfunktioner:

  • Repositoriet (Research Data Repository) tar emot forskningsdata och ser till att data håller sådan kvalitet att återanvändningen kan bli så omfattande som möjligt. Repositoriet ansvarar också för förmedlingen av forskningsdata för till exempel nya analyser och kontroll av forskningsresultat.
  • Sökportalen (Research Data Discovery Service) består av en sökfunktion och ett metadataregister (metadata beskriver data). Målet är att alla svenska forskningsdata inom en växande skara discipliner ska vara beskrivna på ett sådant sätt att de kan upptäckas av en mängd olika användare. Inom ramen för sökportalen kontrolleras också att metadata följer rekommenderade nationella och internationella standarder.
  • Kunskapscentret (Knowledge Centre for Research Data) har som central uppgift att samla, sammanställa, skapa och sprida kunskap gällande datahantering, bevarande, tillgänglighet och återanvändning. En mycket viktig del av kunskapscentrets verksamhet är support till och kunskapsutbyte med DAU-nätverket.
  • I samarbetsfunktionen (Research Data Collaborations Hub) står samarbeten med och medlemskap i olika nationella och internationella organisationer i fokus. Ett väl utvecklat samarbete på olika nivåer behövs för att skapa best practice gällande till exempel hantering och förmedling av data. Det garanterar också god tillgång på internationella data för forskare vid svenska universitet samt att data från forskare i Sverige blir väl synliga och kända internationellt.

Kontaktinformation

Vid frågor gällande uppbyggnaden av SND:s fortsatta verksamhet, vänligen kontakta:

Samverkansansvarig
Elisabeth Strandhagen
elisabeth.strandhagen@gu.se
Telefon +46 (0)31-786 64 94

Föreståndare
Max Petzold
max.petzold@gu.se
Telefon +46 (0)703-86 70 77

Kommande händelser