En undersökning om lokala politiska ledares roll i demokratin

(Publicerad 2012-06-29)
I The European Mayor kartläggs vilken betydelse strukturella förändringar som privatisering och decentralisering har för politisk representation och politiskt ledarskap på kommunal nivå. Studien bygger på enkäter till borgmästare eller motsvarande i en rad europeiska länder, bl a Sverige.

Projektet startade i ett nätverk med närmare 40 forskare i Europa. Idén att undersöka lokala politiska ledare föddes ur studier som tidigare gjorts bland chefstjänstemän på lokal nivå. Bland de teman som finns med i studien kan nämnas relationer mellan statlig och kommunal nivå, rekryteringsprocesser, demokratisyn, ledarstilar, nätverk och partirelaterade frågor.

– Det fanns inga pengar för projektet utan i varje land bildades team av forskare som genomförde undersökningarna. Det blev därför många grupperingar med många olika intressen och frågor, vilket också avspeglas i materialet, berättar David Karlsson på Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. Han är en av de svenska forskare som har analyserat data från The European Mayor.

I David Karlssons rapport från studien kartläggs de svenska ”borgmästarna”, det vill säga kommunstyrelseordförandena. David Karlsson finner att dessa lokala politiska ledare på många sätt liknar sina europeiska kollegor.

”Liksom på kontinenten är den svenske borgmästaren den kanske viktigaste maktfaktorn i den lokala demokratin runt vilken det mesta kretsar, och Sverige följer med i den europeiska trend där lokala makten koncentreras till den styrande eliten, och i synnerhet borgmästaren själv”, skriver han.

En viktig skillnad mellan den lokala politiken i Sverige och andra länder är dock att den svenska kommunpolitiken präglas starkt av parlamentarism och en liberal valdemokrati. Ingenstans i övriga Europa är partianslutningen så total och ingen annanstans ägnar sig de lokala politiska ledarna åt så mycket partiaktiviteter vid sidan om sitt ”borgmästaruppdrag”.

Efter The European Mayor har flera av de europeiska forskarna fortsatt att samarbeta inom ytterligare ett projekt som ska undersöka liknande frågeställningar, fast denna gång bland politiker i kommunfullmäktige. David Karlsson hoppas att data från samtliga länder ska vara sammanslagna i slutet av året så att det då går att börja jobba med analyserna.
 

David Karlsson

En europeisk tvärsnittsstudie med totalurval

The Euoropean Mayor är en enkätundersökning som under 2003 och 2004 gick ut i 17 europeiska länder till samtliga borgmästare eller motsvarande i kommuner med fler än 10 000 invånare. Drygt 2 700 borgmästare svarade på enkäten. Svarsfrekvensen varierade mycket mellan länderna, från 21 procent i Frankrike till 76 procent i Danmark. I Sverige låg svarsfrekvensen på drygt 65 procent.

Frågorna i enkäten berör borgmästarnas sociala bakgrund, deras aktiviteter av olika slag samt deras attityder och drivkrafter. Bland annat kartläggs vilka uppgifter borgmästarna tycker är de viktigaste i sitt uppdrag, vilka aspekter de tycker är viktigast i ett gott ledarskap, vilket inflytande de anser att andra aktörer har över kommunens verksamhet och i vilken utsträckning detta inflytande har förändrats under de senaste tio åren.

Av: HELENA ROHDÉN
031-786 12 01