Hälsoresursprojektet – om faktorer som främjar hälsa

Foto: Torbjörn Berglund

(Publicerad 2012-05-03)
Vilka resurser, hos individen, på jobbet och i samhället, bidrar till hälsa hos människor? Det är den centrala frågan i Hälsoresursprojektet, en av de studier inom medicin som finns tillgängliga för forskare och studenter via SND.

Hälsoresursprojektets data och frågeställningar ligger mycket väl i tiden. I arbetsmiljöverkets kunskapsöversikt ”Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer” betonas hur viktigt det är att forskningen inte enbart fokuserar på vilka risker som kan leda till skador och sjukdomar. Det är också centralt att identifiera faktorer som främjar arbetsglädje och hälsa. I Hälsoresursprojektet vid enheten för socialmedicin, Sahlgrenska akademin, ligger fokus på just det senare. Här har projektets forskare samlat in data kring vilka individuella, organisatoriska och samhälleliga faktorer som påverkar att sjukskrivna personer återgår i arbete, samt vilka faktorer som främjar att personer inte blir sjukskrivna alls.

– I de artiklar projektet har publicerat hittills har mycket av fokus legat på att kartlägga riskfaktorer relaterade till ohälsa, som stress, alkohol och social klass. Det vi har börjat göra nu är att även analysera data för att undersöka vilka faktorer som gynnar möjligheterna att vara långtidsfrisk, berättar Kristina Holmgren, projektledare.

Hälsoresursprojektet startades för att ta fram ny kunskap om vilka resurser som stöder människors förmåga att vara i arbete. I studien finns variabler som berör en rad olika områden och perioder i livet till exempel frågor om hälsotillstånd, sjukfrånvaro, anställningsvillkor, arbetsförmåga, arbetsorganisation, socialt stöd på jobbet, familjeförhållanden, hem- och hushållsarbete, livsstil, kultur och fritid.

– Något som diskuterats i den allmänna debatten är den äldre arbetskraften och hur människor ska orka stanna kvar längre i arbetslivet. Här finns det också möjligheter att använda projektets material för analyser, säger Kristina Holmgren.

Projektets forskare ser gärna att deras data kommer till användning i ett bredare forskningssammanhang. Studien finns tillgänglig hos SND, men innan materialet förmedlas kontaktas alltid primärforskarna i gruppen vid Sahlgrenska akademin.

– Det är väldigt roligt att våra data sprids både nationellt och internationellt. Materialet täcker in så många områden att det alltid finns en ny infallsvinkel att hitta, säger Kristina Holmgren.

Longitudinell studie med två insamlingsperioder

Hälsoresursprojektet är en longitudinell kohortstudie med två insamlingsperioder. Den första insamlingen genomfördes våren 2008, den andra hösten 2009. Målgruppen var alla personer i åldern 19–64 år som var folkbokförda i Västra Götalandsregionen.

Studiepopulationen bestod av totalt tre urval. Ett slumpmässigt befolkningsurval, ett totalurval av alla anställda som blev sjukskrivna i nya sjukfall under perioden 18 februari till 15 april 2008 samt ett urval av egna företagare, arbetslösa och studerande som blev sjukskrivna i nya sjukfall under samma period.

Båda datainsamlingarna är gjorda i form av enkäter. I dessa användes dels frågor som funnits med i tidigare liknande enkäter, dels konstruerades nya frågor baserade på de forskningsområden som utvecklats inom projektgruppen. Ett särskilt fokus lades på psykisk hälsa och frågor som kan fånga upp genusperspektiv. I den andra enkäten fanns även frågor om sjukskrivningsprocessen, inkluderande bland annat vård och behandling, rehabilitering och bemötande.

Data från insamlingen 2008 finns för närvarande tillgängliga via SND. Framöver kommer även data från insamlingen 2009 att lämnas över hit.

Av: HELENA ROHDÉN
031-786 12 01