Super-Riks-SOM visar svenskars attityder under nära 30 år

Foto: Torbjörn Berglund

(Publicerad 2013-04-29)
En riktig skattkista för opinionsforskare världen över!
Så kan man beskriva det senaste tillskottet i SND:s samlingar: Super-Riks-SOM.

– Vill man veta något om folks åsikter under de senaste 30 åren finns det frågor om det mesta i SOM-undersökningarna. Och tack vare att mycket nu finns samlat i en enda fil sparar man enormt med tid när man inte behöver jobba i så många datamängder, berättar Elias Markstedt, databasansvarig och biträdande forskare på SOM-institutet.

Elias är den som gjort merparten av arbetet med att sammanställa databasen där den svenska befolkningens attityder sedan mitten av 1980-talet finns samlade. Det är inte utan stolthet som han och projektledaren Johan Martinsson berättar om det omfattande arbetet.

Super-Riks-SOM innehåller cirka 1 200 unika frågor. Alla dessa har varit med minst tre gånger i SOM-undersökningarna, det är villkoret för att de ska finnas med i supermängden, säger Elias Markstedt.

Frågorna är indelade i 13 temaområden plus ett område med bakgrundsvariabler inom demografi och socioekonomi (se figur nedan). Flest frågor gäller medieanvändning och tillgång till medier, därnäst kommer politik samt livsstil, hälsa och personlighet.

– Under åren har ytterligare cirka 2 000 frågor ställts tre gånger eller mer, men dessa finns inte med i Super-Riks-SOM. Framför allt beror detta på att de är väldigt tidstypiska, alltså bara relevanta för en viss period, som till exempel frågan om löntagarfonder, förklarar Elias Markstedt.

Idén att sammanställa en gemensam datamängd för Riks-SOM-undersökningarna föddes redan 2005 och i maj 2009 skickade de dåvarande föreståndarna för SOM-institutet, Sören Holmberg och Lennart Weibull, in en ansökan om pengar till Riksbankens jubileumsfond. Medlen beviljades och arbetet med förädlingsprojektet startade under 2010. Förutom att förbättra tillgängligheten till Riks-SOM-undersökningarna har projektet ytterligare två syften:

– En viktig del i projektet är internationalisering, vilket betyder att Super-Riks-SOM finns på både svenska och engelska. Vi har också arbetat med att komplettera materialet med makrodata av olika slag, till exempel ekonomiska indikatorer och variabler som gäller sådant som arbetslöshet och politiska majoritetsförhållanden, säger Johan Martinsson.

Makrovariablerna finns inte med i den drygt 100 megabyte stora super-SOM-filen utan ligger i en egen fil som på ett enkelt sätt går att slå ihop med SOM-mängden. De aktuella makrodata går också att använda tillsammans med andra opinionsdatamängder om man skulle vilja det.

Nästa steg i SOM-förädlingsprojektet blir nu att skriva en vetenskaplig engelsk presentation över tid av SOM-studierna samt en metoddokumentation. Johan Martinsson räknar med att ha detta klart till sommaren. När det gäller de fortsatta årliga nationella undersökningarna kommer SOM-institutet att kontinuerligt uppdatera Super-SOM-filen, som för närvarande innehåller data från 1986 till 2011. Även de framtida uppdateringarna kommer att finnas tillgängliga via SND.

14 övergripande temaområden med runt 1 200 unika frågor

Stapeldiagrammet visar antalet frågor inom varje övergripande temaområde i Super-Riks-SOM 1986-2011. Områdena är:

A. Samhällsförtroende & social tillit
B. Ideologi & värderingar
C. Politik
D. Ekonomi, näringsliv & arbetsmarknad
E. Myndigheter & offentlig service
F. Internationellt & globalt
G. Hot & risker
H. Miljö & energi
I. Forskning & utbildning
J. Medieanvändning & tillgång  
K. Attityder till medier
L. Kultur
M. Livsstil, hälsa & personlighet
N. Demografi & socioekonomi                      Illustration från SOM-institutet.

Av: HELENA ROHDÉN
031-786 12 01