National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

De vetenskapliga målen för NEAR är att: (1) tillhandahålla högkvalitativa databaser för att utreda folkhälsorelaterade aspekter av åldrandet, såsom den samhälleliga bördan, trender över tid, och bestämningsfaktorer (t.ex. sociala, miljömässiga och biologiska/genetiska faktorer) av vanliga sjukdomar (t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och demens) och hälsotillstånd (t.ex. multisjuklighet, svaghet, och funktionellt beroende) hos äldre personer; (2) erbjuda dataresurser för att bedöma och planera vården för äldre; (3) ge information för att identifiera åtgärdsstrategier för att förbättra hälsa, vård och omsorg, och livskvalitet för äldre människor; och (4) ge tillförlitliga dataresurser för att ta itu med frågor om social ojämlikhet i åldrande och hälsa.

Under det senaste halvseklet har det skett dramatiska demografiska förändringar i samhället, vilka utgör stora långsiktiga utmaningar globalt, och särskilt i utvecklade länder som Sverige. Detta understryker det akuta behovet av att identifiera effektiva och hållbara strategier för en bättre hälsa och vård av äldre personer. För att främja komprimering av funktionshinder och sjuklighet i ett åldrande samhälle, är det av yttersta vikt att öka förståelsen för de sociala och beteendemässiga faktorer som påverkar kognitiva och fysiska funktioner i ett åldrande samhälle.

NEAR innehåller för närvarande 13 enskilda databaser i Sverige. Databaserna inkluderades efter följande fyra kriterier: (1) studiedesign: populationsbaserad prospektiv studie; (2) deltagarnas ålder: kohorterna inkluderar personer i åldern 50+ år, även om människor som är yngre än 50 år kan vara en del av studiekohorten; (3) etiska frågor: datainsamlingarna har godkänts av de lokala etiska kommittéerna; och (4) datakvalitet: det är högkvalitativa studier som redan har bidragit till förståelsen av åldrande, hälsa och vård av äldre personer.

 

Lista aktuella studier i NEAR

 

För mer information om NEAR, se hemsidan.