Två steg mot öppna data 2026: Steg 1

.

Bakgrund

I forskningspropositionen Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation in Sverige (prop. 2020/21:60) meddelar regeringen att de vill påskynda omställningen till ett öppet vetenskapssystem. Man gör tydligt att forskningsdata som har finansierats med offentliga medel ska göras tillgängliga ”så öppet som möjligt och så begränsat som nödvändigt” senast från 2026. Ansvaret för detta läggs gemensamt på lärosäten och forskningsfinansiärer. Man påpekar även att det är av stor betydelse att dessa aktörer harmoniserar sina principer för öppen tillgång till forskningsdata och publikationer så långt som möjligt, och understryker deras ansvar att utforma ”tydliga incitament som främjar öppen vetenskap”.

Det är fem år kvar. Vad behöver vi som är inblandade i det vetenskapliga systemet göra för att hjälpa till att uppnå regeringens mål?

Svensk nationell datatjänst (SND) bjuder in till två öppna arrangemang för att diskutera vägen mot tillgängliga forskningsdata år 2026.


Steg 1: Forskare, forskningsstöd, funderingar

Vi bjuder in en panel med forskare för att presentera och diskutera hur de ser på regeringens krav vad gäller tillgängliga forskningsdata från och med 2026. Vilka utmaningar och behov ser de inom sina egna veten­skaps­områden och forskarsamhället i stort? Vad skulle de önska sig för hjälp och stöd för att nå dit?

Under arrangemanget kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till panelen. Därefter välkomnas deltagarna till att gruppvis formulera frågor som kan skickas till finansiärerna inför steg 2 (se nedan), och att komma med förslag till möjliga (del)lösningar.

Målgrupp: Lärosätenas forskningsdatastöd (DAU:er) inom SND-nätverket

Datum och tid: 15 april kl. 10.00 - 12.00

Deltagare:
Panel: Gustaf Nelhans (HB), Katrine Riklund (UmU), Stacey Sörensen (LU) och Michael Tåhlin (SU).
Moderator: Gustav Nilsonne.
Dessutom presenterar Wilhelm Widmark (SU) SUHF:s "Nationella färdplan för öppen vetenskap".

Arrangemanget hålls på distans via Zoom.


Här kan du läsa mer om innehållet i Steg 2.


För frågor kontakta Elisabeth Strandhagen, elisabeth.strandhagen@snd.gu.se.