Fleriarbete–merattdelapå

 PDF | TXT
Fleriarbete–merattdelapå Valmanifest2006 AlliansförSverige. maktskifte06.se AlliansförSverige. 2006-08-23 NytthoppförSverige AlliansförSverigevillskapaettnytthoppförSverige.Tillsammansmedandravillvi återskapatronpåframtidenochpåSverigesomettframgångsriktland. Sverigeskavaraöppetförförändringarmenpräglasavsammanhållningochtrygghet iförändringen.Vårapartierstårfördelvisskildatraditioner,menförenasav gemensammavärderingarpåcentralaområden,sombildarenstabilgrundförenny regering. Vivillläggagrundenförenlångsiktigtsundekonomiskutveckling,skapautrymme förökadvälfärd,ochökamaktenförenskildaochfamiljeriderasegenvardag,inte minstgenomstörremöjligheterförmänniskormedlågaellernormalainkomsteratt påverkasinsituationgenomegetarbete. Geenskildaindividerochfamiljermerattsäga tillom Människorskagesmöjligheterochförväntastaansvar,försigsjälvochförandra.I vårtSverigestårenskildaindividerochfamiljerstarka,ochharmerattsägatillom. Varjemänniskasinneboendekrafttastillvaragenomattvarochenfårstörre möjligheterattpåverkaochförbättrasinlivssituation.Föräldrarskahaden avgörandemaktenöverdetsomrörderasbarn,ochdesomvillskakunnatillbringa mertidmedsinabarn.Ungaskatastillvarasomenvälkommenkraftiskolaoch arbetsliv.Äldreskakännasigvälkomnaattjobbasålängelustenochviljantillarbete finns.Demänniskorsomvillochkanbidraskaocksåvaravälkomnaattbidra. Trygghetochgemenskapiettstarktcivilt samhälle Densolidaritetsomuttrycksgenomdeoffentligavälfärdssystemenbehöver kompletterasmedettsamhällesomihögregradpräglasavmedmänsklighet, ansvarstagandeochidealitet.Avgörandeförmänniskanskänslaavmeningoch trygghetärattdetfinnsstarkasocialaband,inomfamiljenochtillvänner,kollegor ochmänniskoriensomgivning.Ettlivaktigtföreningsliv,forumförideelltarbete, gottommötesplatserdärmänniskorkansamlasochförasamtal,utövasintro, förkovrasigtillsammansmedandraellerutövasinafritidsintressenspelarstorroll förvärmeniettsamhälle,ochfördentillitochtrygghetsomgermänniskor möjligheterattväxa. Valmanifest2006 AlliansförSverige. 2006-08-23 Uppmuntraentreprenörerochföretagsamma människor Sverigesutvecklingbyggerpåattmänniskorsföretagsamhetochförmågaattskapa tastillvara.Detblirsärskilttydligtivårsynpåekonomiochföretagande,mengäller likamycketinomvården,skolanochdensocialaomsorgen.Människorsmöjligheter atttaegnainitiativochförändrasittlivgenomegnaansträngningarskaöka. Vivillfrämjainitiativkraftiallasamhällssektorer,inteminstgenomattuppmuntra entreprenörskapochföretagsamhet.Grundenförvälfärdenärettklimatsom uppmuntrarflerattomsättasinidéiettegetföretagande.Detgrundläggande sambandetattföretaggerjobb,ochattjobbgervälfärd,måsteförtydligas. Återupprättaarbetetsvärde Ettmeningsfulltarbeteärviktigtförindividenssjälvbestämmande,vårupplevelseav livskvalitetochdelaktighet.Atthaettarbetehandlarintebaraomattklarasin försörjning,utanhandlarlikamycketomattkunnakännatrygghetochvaradelaven arbetsgemenskap.Attkännasigbehövdvävertrådaravtrygghetmellanmänniskor, ochgörattmänniskorvågartaegetansvarochväxasommänniskor.IdagensSverige fåralltförmångamänniskorkänslanavattderasinsatsinteefterfrågas. Detskalönasigattarbetaochflerskagesmöjlighetattförsörjasiggenomeget arbete.Denenskiltviktigasteuppgiftenförennyregeringärattskapaförutsättningar förflerjobbsåattflermänniskorkangåfrånbidragtillegetarbete.Arbetslinjenoch arbetetsvärdeskaåterupprättas. Människormåstefåökadmaktöversittegetarbeteochsinegentid.Bådekvinnor ochmänskakunnaförenayrkeslivmedansvarförbarnochfamilj.Dethandlarom lagarochregler,menocksåomattförändraattityderochsynsättförattgemänniskor möjlighetattpåverkasinegenvardagochskapahelhetochbalansilivet. Fokuserapåkunskap,bildningochkultur Bildningochutbildningärblanddeviktigasteredskapenförattgevarjemänniska möjlighetattförverkligasinadrömmar.Varjemänniskaharrättattfådekunskaper ochvärderingarsombehövsförattkunnafungerasommedborgare,bidrai arbetslivetochutvecklasgenomettlivslångtlärande.Allutbildningmåsteutgåfrån tilltrontillvarjemänniskasförmågaattlära.Bådedensomlärbästiteorinochden somlärbästgenompraktiskövningskatastillvara. Enfriochobundenforskningochettlevandekulturlivärgrundenfördetöppna samhället.Kulturenutvecklardetcivilasamhälletochhållerdetdemokratiska Valmanifest2006 AlliansförSverige. 2006-08-23 samtaletlevande,ochbörpräglasavmångfald,öppenhetmotomvärldenochrespekt förvarjemänniskasvärde. Återupprättarättssamhälletochökatryggheten Människorharrättattkännatrygghetivardagen.Ungakvinnorskakunnagåhem omnattenutanattbehövakännaoronärdegårpåmörkavägar.Unga invandrarkillarskakunnakännasiglikavälkomnasomandrapåkrogaroch uteställen. Tidigaochtydligainsatserskapräglarättssamhälletsarbetemedungamänniskor somriskeraratthalkainpåenkriminellbana.Föräldrarskastödjasochderasansvar förattförmedlanormertillsinabarntydliggöras.Detgertryggarebarnoch förebyggerbrott.Ettaktivtbrottsförebyggandearbeteäravgörandeförattlångsiktigt ökatrygghetenochminskabrottslighetenivårtsamhälle.Rättstrygghetenför kvinnorochbarnmåsteöka.Attbekämpavardagsbrotten–stölder,rånoch misshandel–skavaraprioriterat.Entillgängligpolisihelalandetäravgörandeför attförhindraochutredabrott. Prioriteratrygghetochtillgänglighetivälfärden AlliansförSverigevillförnyavälfärden,ochstärkadenenskildesrätttillfriavalialla delaravvårdenochomsorgen.Densombehövervårdochomsorgskakunnavara tryggiattvälfärdenfinnsnärmanbehöverden.Personalensengagemangskatastill vara,ochpatienternasvalfrihetöka.Välfärdenskavaragemensamtfinansieradoch fördelasefterbehov.Mångfaldenavvälfärdsproducentermåsteöka.Trygghet, tillgänglighetochenhelhetssynpåpatientensbehovskaprioriterasivårdkedjansalla delar. Individensmöjligheterattgöraegnafriavalmåsteökaialladelaravdenoffentligt finansieradevälfärden.Ocksådensomärgammalellersjukharrätttillettfrittval,ett värdigtbemötandeochenvärdigvård,inteminstilivetsslutskede. Gekvinnorochmänsammamöjligheter Jämställdhetochlikamöjligheterärenangelägenhetförbådekvinnorochmän. Måletärattallaskahasammamöjlighetertillfrialivsval,ochdelatansvarförattfå vardagspussletattgåihop.Denytterstautgångspunktenärdengrundläggande principenomallamänniskorslikarättochvärde.Ingenmänniskaskabehandlas sämreännågonannanpågrundavsittkön. Valmanifest2006 AlliansförSverige. 2006-08-23 Säkraenhållbarutveckling Människanärberoendeavengodfysiskmiljöförattmåbra.Levandehavsmiljö, tillgångtillstorstädernasgrönalungorliksomlandsbygdensöppnalandskapökar livskvalitetenochförbättrarmänniskorshälsa.Viharettansvarattbrukanaturens rikedomarpåettsådantsättattvikanlämnaöverenvärldsomäribalanstillvåra barnochbarnbarn.Marknadsekonominsinstitutioner,ekonomiskastyrmedel, forskningochnyteknikärverktygförattstyramotenhållbarutveckling. Värnadetöppnasamhället Sverigeskavaraettöppetsamhälle,därolikheterochmångfaldbejakasochdär människorsjälvafårfattadeavgörandebeslutenomdetsomrörderasliv.Den mångfaldsomfinnsivårtlandberikarvårtsamhälle,genommänniskormedolika erfarenheter,härkomstochkulturellochreligiösidentitet.Ettfrittochöppet meningsutbyte,ochrespektfördenenskildesintegritetärgrundläggandevärdenien demokrati. Vitaliserademokratin Envitaliseraddemokratiförutsätterattmaktenutgårfrånmänniskorochattvarje medborgarefårettavgörandeinflytandeöverbeslutsomrördenegnavardagen.De beslutsomfattasgemensamtmåsterespekteradenenskildesfriochrättigheter.Ett förstärktförtroendefördedemokratiskainstitutionernaförutsätterattmakten utövaspåettoväldigtsätt. Förattvärnaomdestatligatjänstemännensprofessionalitetochdenunikasvenska modellen,medsjälvständigamyndigheter,reformerasutnämningspolitiken. Öppenhetochtydlighetskavaraledstjärnoridettaarbete.Grundlagenskravpå utnämningarefter”förtjänstochskicklighet”skavarautgångspunktenförensådan reform. TavarapåkraftenihelaSverige AlliansförSverigetrorpåhelaSverige.Vårtlandärettlandmedrikamöjligheter, somkantastillvarabättreänidag.Vivillföraenaktivförnyelsepolitiksomgeralla delaravlandetmöjligheterattväxaochutvecklasavegenkraft,snarareänattbehöva litapåtillfälligastödfrånstatsmakten.Genomattstärkadenlokalaochregionala konkurrenskraftenihelaSverigekanviförbättraochförstärkatillväxtpotentialeni helalandet.Bådedenmodernalandsbygdenochdynamiskastorstäderärviktigaför atttatillvarahelaSverigesmöjligheter. Valmanifest2006 AlliansförSverige. 2006-08-23 Sverigeskatasittglobalaansvar Sverigeskaföraenaktivutrikespolitiksomtarsigandeglobalautmaningarnaoch väckerrespektiomvärlden.Sverigeskaaktivtarbetaförattcentralavärdensomökad säkerhet,demokrati,frihet,välståndochenhållbarutvecklingkommerallatilldeli världen.AlliansförSverigevillverkaförettfortsattutvidgatEUsomärsmalaremen vassareochkoncentrerarsigpåfärreochgenuintgränsöverskridandefrågor.Viska bidratillattEUkanagerakraftfulltochsamordnatpådeninternationellascenenoch tasittglobalaansvar,inteminstikampenmotfattigdomochmiljöhot. Fleriarbete Vårekonomiskapolitikbyggerpåvåragemensammavärderingar.Enfriekonomi byggerpåmänniskorsfriavalochfrivilligasamarbete.Samhälletsutvecklingär beroendeavmänniskorsviljaattarbeta,förmågaatttaansvar,attvara uppfinningsrika,företagsammaochderasviljaattinvesteraiframtiden.Människors möjligheteratttaegnainitiativochförändrasittlivmedegnaansträngningarska öka. Brytutanförskapet Överenmiljonmänniskorstårutanförarbetsmarknaden.Trotshögkonjunkturråder detmassarbetslöshetiSverige.Inteinågonhögkonjunkturimoderntidharså mångamänniskorståttutanförsomidag.Förungamänniskorärsituationensärskilt problematisk,ekonomiskt,socialtochhälsomässigt.Derasutanförskapriskerar,inte minsteftersomdetskerenuppgångblandförtidspensionärerna,attledatillett livslångtutanförskap. Denutmaningutanförskapetinnebärförstärksavdendemografiskautvecklingen.De närmastedecenniernakommerantaletäldreattökamedanantaletiyrkesaktivålder inteblirfler.Attflerleverlängreochfårvarafriskaalltlängreärenstorvinstför samhället.Mångakannulevaettriktlivpååldernshöstochförverkligalivsdrömmar somvarotänkbaraförnågradecenniersedan.Menalltfleräldrekommerattbetyda attvarjepersoniarbetsföråldermåsteförsörjaalltfler.Samtidigtkanefterfråganpå vårdochomsorgkommaattöka. Flerjobbochflerföretag EttprogramförflerjobbihelaSverigemåstegöradetmerlönsamtattarbetaoch göradetenklareattanställa.Trösklarnainpåarbetsmarknadenmåstesänkasochen ökadarbetsinsatsellerettstörreansvarstagandebelönas.Matchningenmellan arbetssökandeochledigaplatsermåsteförbättras.Detmåsteblilättareatthittarätt anställningochdensomdrabbasavarbetslöshetskaerbjudasbredavägartillbakatill Valmanifest2006 AlliansförSverige. 2006-08-23 arbete.Detmåsteocksåblienklareattanställa.Högaskatter,krångligaregleroch omfattandeåtagandengörattarbetsgivaredrarsigförattanställa.Inteminstiden arbetskraftsintensivatjänstesektornärdettaettstortproblem. Enpolitikförflerjobbmåstebyggapåattvikanproduceramereffektivt.Detmåste lönasigattutbildasig,kunskapenmåstefåenstarkareställningiskolanoch företagarklimatetförbättrasomsysselsättningenskaöka.Villkorenförsmå-och snabbväxandeföretagmåsteförbättras.Bättrevillkorförföretagareoch entreprenörerkanbidratillensnabbsysselsättningstillväxt. Sverigeskaupprätthållasittvälstånd.Viskaintekonkurreramedlågalöner,utan genomattproduceravarorochtjänstermedettallthögrevärde.Helasamhället behöverkraftsamlakringenpolitikförattutvecklanykunskap.Människors möjlighetattutvecklaochstärkasinkompetensgenomhelayrkeslivetäravgörande förSverigesmöjligheteratthävdasigideninternationellakonkurrensen. Genomattstärkadenlokalaochregionalakonkurrenskraften,ochskapabättre förutsättningarförinvesteringarochinnovationer,kanviförbättraochförstärka tillväxtpotentialenihelalandet.Beslutsompåverkarmöjligheternaattbedriva näringsverksamhetochskapartillväxtochnyajobbskaibetydligthögregradfattas pålokalellerregionalnivå.Detbehövsblaettökatlokaltochregionaltansvarför EU:sregionalstöd,liksomenavbyråkratiseringavbeslutsprocessenkringhurEU:s strukturfonderskaanvändas.Sverigemåstepåettbättresätttillvarataderesurser somdistribuerasgenomfonder.Dessamedelkanomdeanvändsrätt,stärka utvecklingskraften,inteminstiläneninorraSverige. Tillgångtillsamhällsserviceochvälfungerandekommunikationeröverhelalandetär viktigt.Statenmåstetasittansvarförvälfungerandekommunikationerialladelarav landet.Utövernyinvesteringarärdetangelägetmedökadesatsningarpåunderhållav befintligasträckningarförattinteriskeragjordainvesteringar.Förattmöjliggöra dettabehövernyafinansieringslösningarutvecklas.Ettfungerande skatteutjämningssystemärviktigtfördenlokalaochregionalanivånsmöjligheteratt erbjudavälfärd. AlliansförSverigeharpresenteratettbrettprogramförattskapaflerjobbochfler företag.Därmedsäkrasvälfärden. Fördetförstaföreslårvireformersomgördetmerlönsamtattarbeta.Dethandlar omenstorinkomstskattereform,därtyngdpunktenliggerpåattminskatröskel-och marginaleffekternaförlåg-ochmedelinkomsttagare.Ettsärskiltjobbavdraginförs sominnebärskattesänkningarpåminst45miljarderkronor.Iettförstastegsänks inkomstskatternamedistorleksordningen37miljarderkronorunder2007.Detförsta stegetärfinansieratinomramenföralliansensgemensammaekonomiskapolitik. Resterandedel,somuppgårtillca8miljarder,genomförsiettandrasteg.Detandra stegetärintefinansieratinomramenföralliansensekonomiskapolitikoch genomförandetärsåledesberoendeavattettekonomisktutrymmeföreligger.Detärvår uppfattningattdereformerenalliansregeringavserattgenomföraunder2007kommer Valmanifest2006 AlliansförSverige. 2006-08-23 attpåverkadenekonomiskatillväxtenochutvecklingenavsysselsättningen.Vår bedömningärattdet,närdessatillväxt-ochsysselsättningseffekterfårgenomslagide offentligafinanserna,kommerattfinnasettutrymmeattgenomföradetandrasteget 2008. Därmedärdetmindresannoliktattbehövataianspråkytterligareåtgärderföratt begränsadeoffentligautgifternanärdetandrastegetgenomförs.Detkanemellertid inteuteslutasattytterligareåtgärderförattminskadeoffentligautgifternablir nödvändiga.Detkanocksåblinödvändigtattandrareformer,sominteärdirekt inriktadepåattstärkajobbprogrammet,genomförsiettlångsammaretempo. Detillväxt-ochsysselsättningseffektersomalliansenspolitikmedförskaiförstahand användasförattsänkainkomstskatternaförlåg-ochmedelinkomsttagare.Alliansens jobbavdragbidrarfrämsttillattminskatrösklarnaförmänniskorattkommainpå arbetsmarknaden.Detärvårambitionattpåsiktgenomföraytterligare skatteförändringarförlåg-ochmedelinkomsttagaresombidrartillattdetlönarsigbättre fördemsomredanarbetarattgåfråndeltidtillheltidelleratttapåsigmeransvarsfulla arbetsuppgifter. Arbetslinjenskatydliggörasiarbetsmarknadspolitiken,arbetslöshetsförsäkringen ochsjukförsäkringen.Detärnuvårbedömningattersättningenisjukförsäkringen ocksåframgentkanbevaraspå80procentavdentidigareinkomsten. Fördetandra föreslårvienradreformersomgördetenklareochmindrekostsamt attanställa.Vividgarmöjligheternatillvisstidsanställningarförattöppnabredare vägarinpåarbetsmarknaden.Arbetsmarknadspolitikeneffektiviserasgenomatt arbetsförmedlingsuppdragetöppnasförfleraktörerochgenomattmatchningen mellanarbetssökandeochledigajobbförbättras.Nystartsjobbinförsförattgeenny chansfördemsomunderlångtidvaritarbetslösa,sjukskrivna,förtidspensionerade ellersocialbidragsberoende.Arbetsgivaravgifternaslopasfördelaravtjänstesektorn ochskattereduktionförhushållstjänsterinförs.Svenskasmåföretagareärnyckelntill attklaravälfärdenframöver. FördettredjeföreslårvienradåtgärdersomförbättrarSverigesföretagsklimatoch gördetmerlönsamtattdrivaföretag.Beskattningenavfåmansbolag,des.k.3:12reglerna, reformerasytterligare.Förmögenhetsskattenavskaffas.Lättnaderiformav uppskjutenreavinstochriskkapitalavdraginförs.Arbetsgivarnassjuklöneansvarefter andrasjukveckanavskaffas,förmånsrättenförbättrasochettstatligt kreditgarantisystemförsmåochmedelstoraföretaginförs.Densocialatrygghetenför företagareförbättras,reglernaförskattetillägggörsmerrättssäkraochkravetpåflera uppdragsgivareförattfåf-skattesedelavskaffas.Regelbördanlättas.Viärövertygade omattdeåtgärderviföreslårförattförbättraföretagsklimatetkommerattstimulera sysselsättningenochtillväxten.Därmedkommerocksådeoffentligafinansernaatt förstärkas.Detärvåruppfattningattytterligareåtgärderförattförbättra förutsättningarnaförsysselsättningochtillväxtmåstegenomföras.Därförärsåväl Valmanifest2006 AlliansförSverige. 2006-08-23 ytterligaresänkningaravinkomstskatterna,t.ex.attavskaffavärnskatten,som förbättringaravföretagsbeskattningenochandraåtgärderförattstärka företagsklimatetangelägna. Detäravavgörandeviktattupprätthållauthålligaoffentligafinanser.Måletför finanspolitikenbörvaraattminskadenoffentligaskuldsättningen.Under kommandemandatperiodskadeoffentligafinansernavisaettöverskottpå2procent avBNPigenomsnittöverkonjunkturcykeln. IBankerydsuppgörelsenpresenteradeshuvuddragenidetprogramen Alliansregeringavserattgenomföraomedelbartefterettregeringsskifte.Programmet finansierasfulltutmedförändringariolikautgifts-ochintäktssystem.Brytsden starkaekonomiskautvecklingenhotasjobben.Därförskaöverskottsmåloch utgiftstakförsvaras.Därförkommervarjereformunderdenkommande mandatperiodenattprövasmotvadsamhällsekonomintålochmåletomfull sysselsättning.Detmåsteinskärpasattutrymmetförekonomiskareformerunderden kommandemandatperiodenärberoendeavdenekonomiskautvecklingenochav hurmångasomkommertillbakaiarbete.Detkanblinödvändigtattskjutapå reformerelleratttillföraytterligarefinansieringomdenekonomiskautvecklingen blirsvagareänväntat. DereformersomAlliansförSverigeenatsomidettavalmanifestuppgår,vidsidanav Bankerydsuppgörelsensåsomdenpresenteradesidengemensammaekonomiska vårmotionen,sammantagettill27miljarderkronor. Jobbprogramförunga UngdomsarbetslöshetenärhögiSverige.Avallaländerivästvärldenharendast Italienhögreungdomsarbetslöshet,mättmedjämförbaramått.Detbetyderattmer änvartredjeungmänniskaharingenellermycketsvaganknytningtill arbetsmarknaden. AlliansförSverigesatsarpåettjobbprogramsomgördetlättareförungdomaratt kommainpåarbetsmarknaden.Därförminskarvikostnadernaförattanställa ungdomar,genomatthalveraarbetsgivaravgifterna,exklusive ålderspensionsavgiften,förungamellan19-24år.Dennaskatterabattkananvändas tillsammansmedvåraandrasänkningaravarbetsgivaravgifteritjänstesektornoch nystartsjobben. Ungautanarbetslivserfarenhetbehöversärskildcoachning.Därförföreslårviatt varjearbetssökandefårenpersonligcoach.Såsnartdetärmöjligtupprättasett kontrakt,enindividuellhandlingsplan,mellancoachenochdenarbetssökande. Valmanifest2006 AlliansförSverige. 2006-08-23 Viföreslårocksåenjobbgarantiförallaunder25årefter50dagarsarbetslöshet.I jobbgarantinkanutbildningochpraktikingå.Jobbgarantinersätterdagens kommunalaungdomsprogramochungdomsgarantin. Ungdomarskafåbraförutsättningarilivetgenomengodutbildningoch yrkeserfarenhet.Vartredjeskolungdomavbrytersinastudierutangodkändabetyg. Skolanmåsteblibättrepåattlåtaelevernautvecklasutifrånsinaförutsättningaroch erbjudaflerutbildningsvägar.Dåärriskenmindreattungahamnariutanförskap.Vi föreslårenmodernochflexibellärlingsutbildningsomkompletterardestudie-och yrkesförberedandeprogrammenpågymnasiet.Deyrkesförberedandeprogrammen måsteocksåförbättrasgenomenpraktikpengsomknytstillungdomaridessa programsåattföretagsomtaremoteleverkompenserasförhandledning. InrättaettGlobaliseringsråd Sverigestårinförstoraframtidsutmaningar.Globaliseringenstuffarekonkurrens innebärattriskenförjobbflyktökar.Dendemografiskautvecklingeninnebäralltfler sombehövervårdochomsorg,ochenalltmindreandelavbefolkningeniarbetsför ålder. Detpolitiskasystemetmåsteförmåtatillsigochutvecklavårtlandutifråndenya förutsättningarna.Ettglobaliseringsrådbörtillsättasföratttasigandennauppgift. Rådetskablandannatbeståavföreträdareförregeringen,statsförvaltningen, fackförbund,näringsliv,kulturochvetenskap.Representanternabjudsinattdeltai arbetetföratttryggajobbochgeförutsättningarförflernyajobbiSverige. Statsministernellerfinansministernskaledarådetsarbete.Uppdragetskavaraattge underlagförenallsidigbelysningochsamhällsdebattomdeförändringarsom Sverigemöter,ochbehovetavattformaenmodernochflexibelarbetsmarknadsom tryggarjobbochgerförutsättningarförnyajobbochutveckladvälfärdiSverige. Enavgörandefaktorföratthanteraglobaliseringensochdemografinsutmaningarär attförbättraintegrationenochökamöjligheternatillrörlighetövergränserna.Idetta avseendebörrådetdralärdomaravolikaländersintegrationsarbeteutifrånettbrett perspektiv,inrymmandeävenspråkkunskapernasbetydelseförmedborgarskapoch värdetavenblandadarbetskrafts-ochflyktinginvandringförattunderlättaen fungerandeintegrationiSverige.Ettförslagsomskavärderasärattinföraettgreen card-systemförarbetskraftsinvandringiSverige. ArbetetiglobaliseringsrådetskapräglasavettengagemangförSverigesomligger bortompartipolitikensiblandkonfliktorienteradeochkortsiktigahållning. Valmanifest2006 AlliansförSverige. 2006-08-23 Avskaffafastighetsskatten AlliansförSverigevillavskaffadenstatligafastighetsskatten.Desskonstruktiongör attdenstigerpåettsättsomäromöjligtattförutseochuppfattassomdjuptorättvist. Iettförstasteg,2007,föreslårviatttaxeringsvärdenafryses.Vidareinförsetttaki beskattningenförattkapatopparnaideområdenadärtaxeringsvärdenaökatmest desenasteåren.Dettaskergenomattskattenpåmarkvärdetbegränsastilltvåkronor perkvadratmeterellermaximalt5000kronor.Förflerbostadshusska taxeringsvärdenafrysasochskattesatsensänkasmed0,1procentenhet,från0,5%av taxeringsvärdettill0,4%.Densärskildaschablonintäktsombelastar bostadsrättsföreningartasbort. Efter2007villviersättadenstatligafastighetsskattenmedenlågkommunalavgift. Enmindrehöjningavreavinstskattenkanocksåbliaktuelltsomendelav finansieringen.Ambitionenärattreformengenomförsunder2008,mendetkan kommaatttalängretidinnanreformenärslutförd.Ettslopandeavdenstatliga fastighetsskattenförutsätterenansvarsfullfinansieringochattingenskabetalameri avgiftänmangöridagifastighetsskatt. Likamöjligheterförkvinnorochmän Sverigeframställsoftasomettjämställtland,ochjämförtmedandraländerhar möjligheternaförsvenskakvinnorblivitbättre.Menfortfarandeåterstårmycket innankvinnorochmänpåallvarharlikamöjligheter. Inkomstskillnadernamellankvinnorochmänärfortfarandestora,ochhardessvärre ökatdesenasteåren.Lågalönertillsammansmedhögaskatterförmänniskormed lågaochnormalainkomstergörattmångakvinnorärberoendeavbidragförattfå ekonominattgåihop.Förmögenhetsskillnadernamellanmänochkvinnorär fortfarandemycketstora,vilketdelsberorpåattmänistörregradänkvinnoräger ochdriverföretag,ochdelspåattkvinnorfortfarandeharhuvudansvaretnärbarnen ärsmå,ochdärmedyrkesarbetarenkortaretidavlivet.Mångakvinnor diskriminerasenbartpågrundavsittkön,ochmänsvåldmotkvinnorvisaringa teckenpåattminska.Blanddemsombefinnersigallralängstfrånarbetsmarknaden finnsmångakvinnormedutländskbakgrund. Skillnadenilivslängdmellanfattigaochrikamänutjämnas,meninteblandkvinnor. Oftaärdetensamståendekvinnor,somsitterfastiutanförskap,medsmåmöjligheter attstyraöversinaegnaliv.Därförärdetviktigtattarbetealltidlönarsigframför bidrag,attdrivkrafterförkarriärskapasocksåförlågutbildadekvinnorochattalla Valmanifest2006 AlliansförSverige. 2006-08-23 gesökademöjligheterattpåverkasinegenlivssituation.Bådekvinnorochmänmåste hamöjlighetattlevapåsinegenlön. Ettvälfärdssamhällemåstekännetecknasavgodalevnadsvillkorförallapåjämlika premisser. Kvinnorochmänskahalikamöjligheterattutvecklas,vilketförutsätter frihetfrånsystemsomkonserverarfördelningenavmaktochresurserutett könsperspektiv.Närmänochkvinnorfinnsmedochdelarmaktochinflytandeialla delaravsamhällslivet,påallanivåer,fårviettbättresamhälle. Denstarkakönssegregeringenavarbetsmarknadenmåstebrytas,eftersomden innebärattkvinnorsutvecklings-ochkarriärmöjligheterbegränsas.Förattklaradet måsteattityderochvärderingarförändrassåatttraditionelltkvinnligaarbetsplatser, t.ex.inomvården,ochtraditionelltmanligaarbetsplatser,t.ex.inomteknikoch naturvetenskap,öppnasuppförsåvälmänsomkvinnor. Bådekvinnorochmänskakunnakombinerafamiljelivmedarbetsliv,ochfå vardagspussletattgåihop.Ingenskatvingasväljabortbarnochfamiljpågrundav bristenpåtryggaanställningar,enstelbentfamiljepolitik,ellerriskenattmissgynnas undergraviditetochföräldraledighet.Föräldraskapetärenvärdefullerfarenhetsom börvärderassomenmerit.Likavillkorattkombinerayrkeslivochfamiljeliv förutsätterattfamiljernasjälvafårväljadenbarnomsorgsompassardembäst,och attmöjligheternaattköpatjänstersomunderlättarvardagenförbättrasgenomsänkt skattpåhushållstjänster.Alldiskrimineringpågrundavkön,etniskellerreligiös tillhörighet,sexuellläggning,ålder,socialpositionellerfunktionshindermåste bekämpas. Meränvarannankvinnaäranställdidenoffentligasektorn.Genomattöka utrymmetförenskildainitiativochegetföretagandeinomvälfärdsområdetfårfler kvinnormöjlighetattstartaföretag,ochflerfårchansenattbidratillnya arbetsformersomkanledatillbättrekvalitet,bådeförpatienterochanställda,och därmedocksåökadtrivselochlägresjukskrivningstalblandkvinnorioffentlig sektor.Medflerarbetsgivareattväljapåläggsgrundenförbättrearbetsvillkoroch bättrelöneutvecklingioffentligsektor. Mångakvinnorjobbaridensnabbväxandetjänstesektorn,somrymmerenstor potentialförflerföretagare.Föratttatillvaradenpotentialenvillvirivadehinder somförsvårarkvinnorsföretagande,ochgetydligaförutsättningarsomledertillatt flerkvinnortarstegetattstartaeget.Förtjänstesektornsomhelhetärdetviktigtatt arbetskraftskostnadernaminskar. Tillgångenpåkapitalmåsteförbättras,inteminstförkvinnligaföretagare.Vivill prövamöjlighetenattinförakreditgarantierförlåntillföretag,ochinrätta etableringskonto,mikrolånochetableringsstipendierförattunderlättaförkvinnor attutvecklasinaffärsidé.Dessutomvillvistärkaaffärsrådgivningenochfortsattsatsa påforskningkringkvinnorsföretagande. Valmanifest2006 AlliansförSverige. 2006-08-23 Hot,misshandelochövergreppärdenvärstaformenavmaktmissbrukochförtryck. Attlevairädslaförvåld,elleriskugganavvåld,begränsarmångakvinnorsochbarns liv.Oavsettvemsomhotar,misshandlar,ellervåldtarmåstekvinnorsfrihetoch trygghetsäkras.Attbekämpahedersrelateratvåldochgestödåtdemsomutsättsför sådanabrottärhögprioriterat.Kunskaphospolis,rättsväsendeochsociala myndighetermåsteökakringdessafrågorsåattinsatserfördeutsattakansättasini tid.Hotadekvinnorskaskyddas.Densombrytermotbesöksförbudskakunna åläggasbäraelektroniskfotboja. Utsattakvinnorskainteavkostnadsskälgåmisteomdenhjälpdeharrätttill.Den somvändersigtillpolis,åklagareochdomstolskafåettbrabemötandeochen skyndsamprövning.Möjligheternaattutkrävautdömtskadeståndskaförbättras. Attityderochnormersomlåtermänsvåldmotkvinnorfortgåmåstebekämpasavoss alla,ivåregenvardag. EnAlliansregeringkommerattläggaframenhandlingsplanförattminskavåldet motkvinnor.Denskablandannatomfattaförbättratstödtillkvinnorsomutsattsför våldsbrott,behandlingförmänsomslår,insatserförattökakunskapernaipolis-och domarkårenkringdevåldsbrottkvinnorutsättsför,ökadforskningkringmänsvåld motkvinnor,förslagsomkortarrättsprocessen,enöversynavstadsplaneringenför attökakvinnorstrygghetisinnärmiljö,ochenöversynavdereglersompåverkar kvinnorsutsattaekonomiskasituation. TidigareharAlliansförSverigepresenteratettframtidsprogramförattökakvinnors företagandeochvälfärdsjobb,meddeinsatsersomnämnsovansomunderlättaroch förbättrarkvinnorsmöjlighetattstartaochdrivaföretag.Dettaprogram finansieradesavAlliansförSverigesundervåren2006. EttSverigeföralla VarfemtepersonsomboriSverigeharutländskbakgrund.Vivilllevaiettöppet samhällesompräglasavgemenskapochmångfald. Engenomgåendelinjeivårintegrationspolitikärattrivahinderochöppna möjligheter.Invandrareskarespekterassomindividerochintebetraktassomett homogentkollektiv.Detbehövsintemerkontrollellerlägrebidragförjust invandrare,utanenpolitiksomfrigörmänniskorsinneboendekraft.Detärenpolitik förstörrefrihet,ochförettsamhällesompräglasavgemenskapochsamhörighet,där ingengruppställsåtsidanellerdiskrimineras. Densvenskaintegrationspolitikenharmisslyckats.Alltförmångaharalltförsvårtatt tasiginisamhällslivetochpåarbetsmarknaden.Svenskundervisningenför nyanländainvandrareuppvisardåligaresultat,ochmångadeltarinteiutbildningen. Klyftornavidgassocialtochekonomiskt. Valmanifest2006 AlliansförSverige. 2006-08-23 Sverigeskavaraettlandavmöjligheterföralla.Debästavägarnatillintegrationär arbeteochspråkkunskaper.Vivillförbättraintegrationenpåarbetsmarknadenoch motverkadiskriminering.NystartsjobbskagällaunderdetreförstaåreniSverigeför demsombeviljatsuppehållstillstånd.Vivillocksåöppnaförettsystemmed lärlingsintroduktion. Detärviktigtattinvandrareerbjudsengodspråkutbildning.Vivillökavalfriheten ochersättadagenssvenskaförinvandrare(SFI)medenutbildningspengdärvaroch ensjälvkanväljautbildare. Idagfårendast25procentavdenyanländaflyktingarnasinutbildningvärderadoch ännufärreharfåttsinyrkeserfarenhetvalideradeftertvååriintroduktion.Vivillatt ettenklareochmerändamålsenligtalternativskakunnaerbjudasgenomallmänna testerpådefaktiskakunskapersomenvisspersonbesitter.Ocksåbedömningenav praktiskayrkeskunskapermåsteförbättras,t.ex.genomfriståendeyrkesprov. Detskalönasigbättreattarbeta.Vivilldärförprövamöjlighetenatttabort inkomstavräkningenunderintroduktionsfaseniSverige.Vivillocksåpröva möjligheternaattinföranågonformavjobb-ochutvecklingsgarantidär samhällsnyttigtarbeteochutvecklandeaktiviteterskagaranterasallasomunderviss tidsöktsocialbidrag. Förattspridaägandettillfler,gemänniskormaktattförändrasinsituationochbryta boendesegregationbehöverbostadsrättsombildningistorstädernasförorter underlättas,inteminstfördemedlågainkomster,vilketgerlägreboendekostnader ochbättreboendeförvaltning.Viserhyresrättensomcentralförenflexibel bostadsmarknadochenvälfungerandearbetsmarknadochvillutveckla hyresboendetocksåiframtiden. Detärviktigtatttydliggöraochuppvärderamedborgarskapetsinnebörd.Många kommunerharundersenareårinförtsåkallademedborgarskapsceremonier.Detär enutvecklingsomvivilluppmuntra. Krafttagmåstetasikampenmotdenetniskabortsorteringenpådensvenska arbetsmarknaden.Därförkrävsentydlig,effektivochsamladlagstiftningmot diskriminering.Engemensamombudsmannaorganisationinförs. Envägattminskariskenfördiskrimineringiarbetslivetärattanvändaett anonymiseratanställningsförfarande.Vivilldärförinitieraettbrettförsökmed anonymiseradeansökningarinomdenoffentligasektorn. Ävenomdeallraflestainvandrareintebegårbrottärandelenbrottslingarbland utlandsföddadubbeltsåstorsomblandinrikesfödda.Detärettsocialtproblem,som behövertaspåstörreallvar.Utlandsföddaäröverrepresenteradeblandbrottsoffren varförennedgångibrottslighetenharstörstpositiveffektförinvandrarna. Huvudvägenattbekämpabrottslighetäralltidattundanröjasocialaorsaker. Valmanifest2006 AlliansförSverige. 2006-08-23 Dennuvarandetillämpningenavregelverketkringutvisningvidbrottärvaresig enhetligellerrättssäker.Vidallvarligabrottbörhuvudregelnvaraattutländska medborgareskadömastillutvisning. Kunskapochbildning UtbildningspelarenhuvudrollförSverigesframtid.Skolanspelarenavgöranderoll förvarjebarnsmöjligheterilivet.Varjebarnharrättattlärasigläsa,skrivaochräkna ochgesdeverktygochvärderingarsombehövsförattutforskasinomvärldochmöta samhälletskrav.Utbildningenskautformassåattvarjeelevsförutsättningarkan tillgodoses,ochjuäldreelevernablir,idestostörreutsträckningskaelevernafå fördjupasigmotsinaintresseområden.Folkbildningenharhistorisktspelatstorroll förSverige. Skolanskageeleverochföräldrarstoramöjligheterattväljaenutbildningsompassar elevensbehovochönskemål.Varjeskolaskahamöjlighetattskapaenegenprofil ochtillämpaettegetarbetssätt.Friståendeskolorärensjälvklardelavdetsvenska skolväsendet.Villkorenfördekommunalaochfriståendeskolornaskavaralikaoch allabarnochföräldrarskahamöjlighetattväljamellanolikaskolformer.Tätareoch förbättradestatligautvärderingarskagenomförasavvarjeskolaskvalitet. Gelärarnaennyckelroll Lärarnagörettutomordentligtjobb.Menallaskolorochallakommunergerdem intechansenattgörasittbästa.Läraryrketsstatushartillåtitsattsjunka,inteminst genomattmångakommuneravekonomiskaskälanställtpersonerutanrätt utbildningförattundervisa.Lärarnaharintetillräckligabefogenheterförattkunna hållaordningochrespekterasiklassrummet.Lärarutbildningenharförsämrats kraftigtochspeciallärarutbildningenharlagtsned.Vivillåterinföra speciallärarutbildningenochgeresurserförflerspeciallärare. Därförärdetinteförvånandeattresultatenisvenskskolaharförsämrats,ochatt svenskaeleversresultat,frånatthavarititoppinternationellt,nupåsinhöjdär medelmåttiga.Enfjärdedelavelevernanårintegrundskolansmål.Entredjedelav20åringarnaharintenåttgymnasietsmål. Endastbehörigalärareskafåtillsvidareanställasochpåsiktskaendastbehöriga lärarefåsättabetyg.Läraresomharlärarutbildningochutbildningidetämneoch denåldersgruppsomundervisningenavser,skaräknassombehörigalärare. Föräldrarsutbildningsnivåochutanförskapfårintetillåtasavgörabarnenschanser attklaraskolan.Detärenprioriteraduppgiftattgeskolantillräckligaverktygoch resurserförattpåettbättresättänidagsäkraattsocialbakgrundintebegränsarden enskildeslivschanser. Valmanifest2006 AlliansförSverige. 2006-08-23 Läsa-räkna-skriva-satsning Skolanmåstesatsamerpåläsningochskrivningunderdeförstaläsåren.Dessa baskunskaperärnödvändigaförattkunnatatillsigkunskaperiandraskolämnen. Nationellamålochettnationelltprovisvenskaskainförasitreanförattsäkraatt elevenfårdekunskaperhanellerhonharrätttill.Ensärskildläsa-räkna-skrivasatsningskagenomförasunderdeförstaskolåren. EleverskaharättatttadelavSverigesochvärldenslitteraturskatt.Tydligamåloch betygskriterierikursplanenisvenskabörinföras,sombetonarviktenavengod läsförmåga.Atttadelavlitteraturskattenvidgarmänniskorsperspektiv. Motbakgrundavdeutvärderingarsomgjortsaveleverskunskapsutvecklingi matematikochNO-ämnenbehövsensärskildkraftsamlingijustdessaämnen. Tidigtstödförattnåkunskapsmålen Ingenelevskakunnahalkaefterutanattdetuppmärksammasavskolan.Därförska betyggesfrånårsexochskriftligaomdömenvaratillåtnafrånförstaårskursen.Betyg börgesiflerstegänidagförattgeenmerrättvisbildavelevenskunskaper. Varjeelevharrätttillstödsåtidigtsommöjligt,förattutvecklasutifrånsina förutsättningar.Kravenpåattskolanerbjuderindividanpassatstödiformavtex speciallärare,sommarskolaellerextraundervisningstidiettämneskaskärpas.Den extraundervisningstidenkanbeståavettextraskolår.Ingenelevskafålämna grundskolanutangodkändakunskaper. Ensärskiltutsattgruppeleversomsällanuppmärksammasärdedrygt1500 ungdomarsomlämnargrundskolanutanbetyginågotämne.Tvåavtreavdessahar svenskbakgrund,enavtreutländsk.Ungdomarsominteavslutargrundskolan hamnaroftailångvarigtutanförskap.Därförmåstevarjeansträngninggörasföratt hjälpaeleversomsaknarmotivation,villhoppaavskolanellerärallvarligtskoltrötta. Detkanhandlaomhjälpattfinnamotivation,hjälpattstärkasittsjälvförtroende elleromattformaindividuelltanpassadelösningar. Vivillöppnamöjlighetenförgrundskoleeleversomriskeraratthoppaavskolanatt påbörjaenintroduktionförlärlingsutbildningredanidensenaredelenav grundskolan.Elevenfårmöjlighetattgåenföretagsförlagdpraktiskyrkesutbildningi kombinationmedattelevenläseringrundskolansämnenisinegentakt. Arbetsroochtrygghetiskolan Allaharrätttillentryggskolmiljö.Kränkningarskaaldrigaccepteras. Lärareoch rektorerskahatydligabefogenheteriskollagenförattåstadkommaordningochreda –texattomhändertastörandeföremål,visautenstörandeelevutklassrummet,ge Valmanifest2006 AlliansförSverige. 2006-08-23 stökigaeleverkvarsittning,stängaavenelevtillfälligtellerflyttaenstökigelev permanenttillenannanskola. Skolkböranmälashemsammadagochskaskrivasinielevernasbetyg.I utvecklingssamtalskaelevernasuppförandeberöras.Sådaninformationkanockså skeiformavskriftligaomdömen. Arbetetmedskolansfastslagnavärdegrundmåsteutvecklasochstärkas.Lärareoch skolledareskagesverktygochkunskapsåattkvaliteteniarbetetmedvärdegrunden kanstärkasochgeresultatiformavengodskolmiljö.Skolansuppgiftäratt tillsammansmedföräldrarnafåelevernaattförståochrespekteradeetiskaoch moraliskakodersomgällerisamhället.Samarbetetmellanhemochskolaärviktigt. Såvälskolansarbetemedattgeelevernakunskapersomarbetetmedvärdegrunden skautvärderas. Ettgymnasiummedflerutbildningsvägar Gymnasietskainnehållatreinriktningar.Studieförberedandeprogramskapremiera fördjupningiteoretiskaämnenochgegrundläggandehögskolebehörighet.På yrkesförberedandeprogramochlärlingsutbildningarskamanfokuserapåkaraktärs- ochyrkesämnenochelevernaskaintebehövaläsadekursersomkrävsför grundläggandehögskolebehörighet–omdeintevill.Kärnämnenaskahatydlig inriktningmotdetyrkeutbildningenavser.Elevernasvalfrihetattläsaämnenoch fördjupningskursersomärrelevantaförutbildningenskaöka. Enmodernochflexibellärlingsutbildningskainföras.Meränvartredjeelevvidde yrkesförberedandeprogrammenfårintede15veckorsarbetsplatsförlagtlärandesom deharrätttill.Förattökadennaandelochgöradetmerattraktivtförföretagattta emoteleverföreslårviattföretagsomtaremoteleverfårenpraktikpengsomska kompenserafördenhandledningsomelevernaskaerhålla. Stärkuniversitetochhögskolor Universitetochhögskolormåstegesbättremöjligheterattutvecklas.Lärartätheten ochandelendisputeradelärarebehöveröka. Resurstilldelningssystemetskapremierakvalitetiställetförkvantitet.Resursernaska inteilikahögutsträckningsomidagdelasutpågrundvalavhurmångastudenter somgodkänts.Detskaintelönasigatterbjudakursermedlågakrav.Kurseri högskolanskahållaakademisknivå.Viavserattgöraenbredsatsningpåatt förstärkakvalitetenidenhögreutbildningen.Vårprioriteringärsåledeshögre kvalitetframförattenbartbyggautantaletplatser.Förkunskapernaskahöjasoch betygigymnasieämnensomärrelevantafördensöktautbildningenskageshögre viktänandravidantagningentillhögskolan. Valmanifest2006 AlliansförSverige. 2006-08-23 Debästaforskarmiljöernaskapremieras,ochuniversitetengesstörrefrihetföratt minskadenpolitiskastyrningenavforskningsanslagen. Satsningarpåforskningärinvesteringariframtidavälfärd.Deoffentligaanslagentill forskningskaökatill1procentavBNP.Därmedkandedirektastatligaanslagentill lärosätenasforskningöka.Dessutomtarvibortdenstatligaavgiftenpåexterna anslag,dens.k.”högskolemomsen”,vilketfrigörresursertilllärosätenasforskning.Vi villstimuleradonationerfrånprivatpersonerochföretagtillideellaorganisationer ochforskning.Därförvillviprövamöjlighetentillavdragsrättfördetta. TidigareharAlliansförSverigepresenteratföljandesatsningar;nationellamåli svenskafrånårtre,enöversynavgrundskolansmål,attbetygskagestidigareochi flersteg,enöversynavbetygskriterierna,enkvalitetsgranskningavvarjeskolavart tredjeår,förbättrademöjlighetertillakademiskfortbildningförlärare,utökade möjligheterförlärareattforskainomtjänsten,attunderlättaochkomplettera utbildningförobehörigalärare,införandetavenstatligtsanktionerad lärarauktorisation,ökaderesursertillrektorsutbildningen,kunskapsspridningtillalla skoloromforskningsbaseradeåtgärdsprogrammotmobbningochannankränkande behandling,attåtergeHällboskolanochEkeskolanstatussomspecialskolor,ett statligtansvarförfinansieringavelevermedbehovavspecialskola,samtattskapaett riksgymnasiumförelevermedsynskadorochytterligarefunktionshinder.Samtliga dessareformerfinansieradesvåren2006. Tryggochtillgängligvårdochomsorg Sverigestårinförfleravälfärdsutmaningar.Alltflerrevorblottasochvälfärdens viktigasteområdenurholkas.Hälso-ochsjukvårdenkämparmedlångaköer, otillräckligaresurserochsvårigheterattrekryteraochbehållavårdpersonal.Patienter harsmåmöjligheterattväljavård,ochväljabortvårdsomintefungerar,ochhävda sinrätttillengodvård. Rehabiliteringochförebyggandeåtgärderbrister,vilketorsakarlidande,vårdköer ochstorakostnader.Vårdenochomsorgenbristersärskiltiattvärnademmedstörst behovochdemsomintealltidkanförasinegentalan–multisjuka,kronisktsjuka, missbrukare,funktionshindrade,psykisktsjukaochpersoneribehovavvårdilivets slutskede. Kombinationenavfleräldreochfärreäldreboendeplatserinnebärattocksåmycket gamlapersonerochpersonermedstortomsorgsbehovblirutantillräckligomsorg. Ensamhetochisoleringblanddemsomnekasplatspåäldreboendetilltar. Förändringarsomstärkerpatientensställningochökartillgänglighetentillvårdoch omsorgskaprioriteras.Enförbättradvälfärdkräverbådekvalitetsförbättrande nytänkande,enmångfaldavaktörer,storfrihetfördenenskildeikombinationmed Valmanifest2006 AlliansförSverige. 2006-08-23 ettekonomisktresurstillskott–iförstahandtilläldreomsorgenochpsykiatrin.Enny samladpatienträttighetslagärnödvändigochkommerattinföras. FleraavförslagensompresenterasnedanföreslogsochfinansieradesredaniAllians förSverigesgemensammaekonomiskamotion,våren2006.Detgällerförslagom förstärktvårdgaranti,enfrittvalreformföräldre,kvalitetshöjandeoch mångfaldsskapandeinsatserivården,psykiatrisatsningen,ochdenförbättrade rehabiliteringen.Tilldettaförvinuettantalnyareformerförattförstärkatryggheten ochtillgänglighetenivårdenochomsorgen. Valfrihetochvårditid Patientenskaharättattväljasåvälläkareellerannanvårdgivare,vårdenhetsom tidpunktförbehandling.Vårdgivareskahaenskyldighetattupplysapatientenom varilandetdetärkortastköocherbjudavårddär.Omdetfriavårdvaletutnyttjas innanvårdgarantitidenlöptutfårpatientensjälvståförextrakostnaderiformav resekostnaderetc.Skyldighetenattinformeraomrättentilldetfriavårdvaletär särskiltviktigtförpatientersomharsvårigheterattinhämtainformationpåegen hand.Ettfrittvårdvalsättertryckpådetegnalandstingetattkortakötiderna samtidigtsomhelalandetsvårdkapacitetkananvändasbättre. FörattfåtillståndenvårdgarantivärdnamnettillförAlliansförSverigemerresurser änregeringentilldennationellavårdgarantin.Den”puckel”somvårdköernautgör börbetasavmedhjälpavdettaresurstillskott.Patienternaskageslagligrättattgåtill alternativvårdgivareomgarantitidenintekanhållas,sålängebehandlingenomfattas avdetoffentligavårdåtagandet.Landstingetskadåståförextrakostnaderiformav kostnaderförresorochliknande.Medfleralternativavårdgivarekommerdetatt finnasverkligavalmöjligheterfördepatientersomstårikö.Ennyckelfaktorförmer tillgängligochbättrevårdärattförbättraprimärvårdenochökaläkarnastidattvårda patienter. Högrekvalitet Kvalitetenmåstehöjasgenomatthälso-ochsjukvårdenjämförsinaprestationeroch systematisktdrarlärdomavmisstagochframgångar.Öppnakvalitetsjämförelser medrapportskyldighetinförsförvårdenheterochäldreboenden.Enoberoende granskningsmyndighetinrättasochvårdensersättningssystemutvecklassåattde premierargodvård,effektivitetochenhelhetssynpåpatientensbehov.En åtgärdsplanförmätningavkvalitetochrankninginomhälso-ochsjukvården behöverutformasisamarbetemellanstatochlandsting.VårdensIT-infrastruktur skaförbättrasochennationellstandardförinformationsöverföringinomvårdoch omsorgutvecklas. Föräldreochmultisjukamedettstortochsammansattvårdbehovbehövsmerav helhetssynochpatientfokus.Idaghamnarmångapatientermellanstolarna,eftersom ingenenskildaktörförmårtahelhetsansvarförpatienternasbehov.Alliansför Valmanifest2006 AlliansförSverige. 2006-08-23 Sverigevillgepatientenmöjlighetattväljaenfastvårdkontaktsomvårdarellervid behovlotsarpatientengenomvårdkedjan.Ersättningssystemenskapremieraläkare, ellerannanvårdpersonal,somtarhelhetsansvar. Mångfaldivården Fleraktörerskauppmuntrasattbidratillenutvecklingavvårdkvalitetoch effektivitet.Vårdpersonalenskompetensochhängivenhetskatastillvara.Anställdai vårdenskakunnataöverenverksamhetochharättattförberedaavknoppningpå arbetstid.Iettförstaskedebörenpersonalgruppkunnataöverdriftenaven verksamhetutanföregåendeupphandling.Därförinrättasettavknoppningsstödoch enstartlagförmångfaldivårdenstiftas.Likavillkorskagällaförprivata,ideella, kooperativaochoffentligaaktörer. Bättrerehabilitering Möjlighetenattkommatillbakatillarbetslivetmåsteökagenomaktiva,snabbaoch sammansattarehabiliteringsinsatser.Rättentillrehabiliteringskalagfästasoch skyldighetenattdeltapreciseras.Försäkringskassanskaerbjudaallasjukskrivnaen personligkoordinatorochhaenskyldighetattgenomföraen rehabiliteringsutredninginomfyraveckor.Samtidigttasarbetsgivarnasansvaratt genomförarehabiliteringsutredningenbort.Samarbetetmellanolikahuvudmän måsteförbättrasochdenfinansiellasamordningengörasflexibelochkunnaanpassas efterlokalaförhållanden. Utvecklaäldreomsorgenochdeäldressjukvård Allaskagaranterasentryggochvärdigäldreomsorg.Därförtillförviresursertill kommunernaförattförbättradetmedicinskaomhändertagandetochdetsociala innehålletiäldreomsorgen.Brukarnaskagesmerinflytande,vilketgerenmerlyhörd offentligtfinansieradäldreomsorg.EttFrittVal,efterbiståndsbedömning,skainföras försärskiltboendeochhemtjänstinsatser. Hälso-ochsjukvårdenföräldremåsteutvecklasochspecialistkunskaperigeriatrik stärkas.Samarbetetmellanolikahuvudmänmåsteutökassåattinteflerramlar mellanstolarna.Deanhöriga–somidagtarettalltstörreansvarfördeäldresbehov avvårdochomsorg–skafåbättrestöd,tydliggjortilag. Värdighetsgarantiföräldreomsorgen Äldreomsorgenmåstebedrivaspåettsättsomvisarrespektförmänniskovärdet. Ingenskabehövadöiensamhet.Attfåkommautifriskaluftenochfåen grundläggandepersonlighygienmåstevaraensjälvklarhet. Valmanifest2006 AlliansförSverige. 2006-08-23 Vivillattminiminivåerinförs,somaldrigfårunderskridas,fördeinsatsersomges inomäldreomsorgen.Därförinförsenvärdighetsgaranti,somtydliggörochgördet lättareattföljauppvadsomutlovasinomäldreomsorgen.Värdighetsgarantinska beståavenklaochkonkretapunktersomredovisarfördenvårdbehövande, personalen,anhörigaochbeslutsfattarevadsomskagälla. Näräldreboendeplatserförsvunnitunderdensenastemandatperiodenharvifåtten situationdäralltflersaknarettfullgottmedicinsktomhändertagandeochalltfler kännersigensammaochisoleradeiettotryggtboende.Förattökatrygghetensatsar vidärförpåattökaplatsernaisärskiltboendeföräldregenomettinvesteringsstöd. OcksåförattFrittValreformenföräldre,sominnebärattäldreefter biståndsbedömningskafåväljaäldreboendeochvemsomskagehemtjänsten,ska fungerafulltutochgereellavalmöjligheterförutsättsflerplatserisärskiltboende.På siktinförsenboendegarantidärdenenskildesjälv,överenvissålder,kanfå möjlighetattavgöranärdetärdagsattflyttatillettäldreboende. Idagfinnsolikaformeravanhörigstöd,menstödetärojämntfördelatochdeallra flestaanhörigvårdareblirutanstöd,hjälpochutbildning.Därförbörsocialtjänsten gesenskyldighetattgestödochavlösningåtpersonersomvårdarnärstående. Förbättrapsykiatrin Förattklarasittuppdragbehöverdenpsykiatriskavårdenochomsorgenen omfattandeorganisationsöversynochenresursförstärkningmedminstfemmiljarder kronordenärmastetioåren.Ensärskildengångssatsningbehövsunder2007.Ett flertalåtgärder,blandannatförstärkningavdenpsykiatriskakompetenseni primärvården,skakonkretiserasienhandlingsplanunder2007.Barn-och ungdomspsykiatrinskaprioriterasochenvårdgarantipåenmånadförutredning införs.Missbruksenheterochpsykiatriskaakutmottagningarskainteharättattneka patientermeddubbeldiagnoservård.Genomflerplatserislutenvårdocholika boendeformermedstödinsatsersäkrasattingennekashjälppågrundavplatsbrist. Vivilläveninföraenmöjlighettilltvångiöppenvården.Patientersomkanblifarliga -försigsjälvaellerandra-skasnabbtkunnaflyttastillslutentvångsvårdomdeinte följerordineradbehandling. Tandvård FörAlliansförSverigeärdetensjälvklarhetattentandvårdsreformiförstahand måsteriktasigtilldemmedstörstbehovochgenomföraspåettsättsominteledertill köer,byråkratiochskenandekostnader.Insatsernaförattstärkakonkurrensoch prispressinomtandvårdenskaintensifieras.Vårtandvårdsreformomfattartredelar: Fördetförstaetthögkostnadsskyddförallasominteomfattasavdenavgiftsfriabarnochungdomstandvården. Kostnaderförbehandlingaröver3000kronor Valmanifest2006 AlliansförSverige. 2006-08-23 subventionerasmed50procent,över15000med85procent.Etthögkostnadsskydd införsden1juli2007. Fördetandra entandvårdscheckpå300kronorsomkananvändassomdelbetalning förabonnemangstandvårdellerettförebyggandetandvårdsbesökvartannatår.Med dennautformningbevaraspriskonkurrensenitandvården. Fördettredjeensatsningpågruppersompågrundavlångvarigsjukdomeller funktionshinderintesjälvakanpåverkasintandstatus.Detinnebärenförbättringav dagensstödsamtattnyapatientgrupper,blandannatdiabetikerochpersonermed ätstörningar,inkluderas.Stödetharformenavettförbättrathögkostnadsskydd. Bättremöjligheterförfunktionshindrade Möjlighetenförfunktionshindradeattväljaboendeochhjälpmedelskaöka.Hinder fördeltagandeiarbetslivetskaidentifierasochundanröjas.Arbetsgivarnas medfinansieringavsjuklönenavskaffasochenmöjlighetattfålönebidragpågrund avnedsattarbetsfunktionocksåiegetföretaginförs.Desomintekandeltapåden reguljäraarbetsmarknadenskaerbjudasmeningsfullsysselsättningmedstor valfrihet. Flergesmöjlighetattjobbagenomförbättratlönebidrag,möjlighettilllönebidragför egetföretagande,konkurrerandearbetsförmedlingarsomspecialiserarsigpå funktionshinderoch”one-stop-shops”somintegrerararbetsförmedling,socialtjänst ochFörsäkringskassainförs. Förnyafolkhälsopolitiken Hälsopolitikenskatatillvaraindividensegenförmågaatttaansvarförsitt hälsotillstånd.Förbättrademöjlighetertillegenvård,ökadekunskaperochökad forskningompsykiskohälsablandbarnochungdomar,förstärktskolhälsovårdoch enutbyggdvårdgarantiärviktigadelariennynationellhälsopolitiskstrategi. Kvinnorsochmänssjukdomarochsymptomskiljersigåtochbemötsochbehandlas olikaivården.Deskillnadersomfinnsnärdetgällerbemötande,förskrivningav medicinerochbehandlingsmetodermåsteupphöra.Utprovningavläkemedelskaske påbådekvinnorochmän,ochnyabehandlingsmetoder,läkemedelochdiagnostik anpassasutifrånkvinnorsvillkor.Genusperspektivetskagenomsyraalltifrånvård ochomsorgtillforskningochmedicinskutveckling. Attgeförutsättningarförengodfysiskochpsykiskhälsaärangelägetförbarnoch unga.Föräldrastödskaerbjudaskontinuerligtunderbarnetshelauppväxt.Elevhälsan skastärkasmedtydligakraviskollagenomattförebyggafysiskochpsykiskohälsa ochalkoholkonsumtionblandbarnochungdomar. Alkoholochalkoholmissbrukärettstortfolkhälsoproblem,ochbidraroftatillatt utlösagrovabrottochövergrepp.Enminskadalkoholkonsumtionförbättrar Valmanifest2006 AlliansförSverige. 2006-08-23 folkhälsanochminskarmångasocialaproblem.AlliansförSverigearbetarförenmer restriktivsynpåalkoholinomEU. Ökadtrygghet,färrebrott Våldsbrottenökarstadigt.Antaletanmäldavåldtäkterochmisshandelsfallharblivit flerochbidrartillbildenavettalltråaresamhälle. Dengrovaorganiserade brottslighetenärettallvarligthotmotvårtöppnasamhälleochmotenskilda. Mängdbrotten,somtillexempelstöld,skadegörelseochmisshandel,görmänniskors vardagotrygg,ochenväldigtlågandelavdessabrottklarasupp.Överhuvudtaget klarasbaraettavfyrabrottupp,vilketgörattmänniskorsmotivationattanmäla brottminskar. Rättsväsendetmåstekommanärmaremänniskorna.Ensynligochnärvarandepolisi helalandetärviktigtförmänniskorskänslaavtrygghet.Detbehövsflerpoliser,och flerpoliserpågatorochtorg.Tillenbörjanskasatsningarnafokuseraspådemest brottsutsattaområdena,somfinnsbådeistorstädernaochiglesbygden.Polisbrist, långaavståndochbegränsadbemanningunderkvällarochhelgersättertryggheten påundantagpåmångahållivårtland.Polisenskabättreförebygga,utredaochklara uppbrottochståtillmedborgarnastjänst. Samhälletskaseallvarligtpåorganiseradbrottslighet.Straffenförvapenbrott, väpnaderånochmänniskohandelkandärförkommaattskärpas. Brottsofferskamötasmedmedkännandeochprofessionalismavmyndigheter.Varje polismyndighetskahaenbrottsofferhandläggaresomkangebrottsofferinformation dygnetrunt.Etttryggtsamhälleförutsätterattvitaransvarförvarandra.Vivill utredamöjlighetenattinföraenlagstadgadskyldighetförvarochenattefter förmågaingripanärnågonärinöd,iblandkallatencivilkuragelag. TidigareharAlliansförSverigepresenteratförslagomattökapolisnärvaron,öka polisensutredningskapacitetochökaantaletpoliseriyttretjänst,blandannatgenom atttillår2010ökaantaletpolisertill20000.Dessareformerharredanfinansieratsav AlliansförSverigevåren2006. Tidigaochtydligaåtgärderförunga lagöverträdare Omreaktionernauteblirnärenungmänniskabegårsinaförstabrottärriskenstor atthonellerhanfastnarienlivslångkriminellkarriär.Medtidigaochtydliga åtgärdermotungdomsbrottslighetidagmotverkasgrovbrottslighetimorgon. Föräldrarharansvarförattförmedlanormerochvärderingartillsinabarn.Entrygg uppväxtärdenmesteffektivabrottsförebyggandeinsatsen.Stödfrånmödra-och barnavårdscentraler,skolhälsovårdochbarn-ochungdomspsykiatriskafinnastill Valmanifest2006 AlliansförSverige. 2006-08-23 handsfördensombehöverdet.Förskolanochskolanskabidraifostran,meninte övertaföräldrarnasansvar. Tydliggörföräldrarnasansvar Föräldrarhardetfrämstaansvaretförattbarnintebegårbrott.Föräldrarärochska varaskadeståndsskyldigaomdeavsiktligtelleravoaktsamhetbrustitisinuppsikt överbarnet,ellerbrustitisinskyldighetattageraföratthindraskador. Föräldrarnasskadeståndsansvarbörmarkerasytterligare,vilketskullekunnaske genomattvårdnadshavaregörsekonomisktansvariga,upptillettmaxbelopp,för skadorbarnenorsakar.Ombarnorsakarskadorskakostnadernainteenbartlastaspå brottsoffer,näringsidkareochförsäkringsbolag.Parallelltmedettförtydligatansvar förföräldrarnaskastödinsatseriskolanochfrånsocialtjänstenförstärkas. Bekämpagrovabrott AlliansförSverigevillreformerapåföljdssystemetisyfteattökarättssäkerhetenoch stärkarättstrygghetenförallmänheten. Enstraffutredningbörseövertillämpningenavexisterandestraffskalor.Vidgrova brottochåterfallskastraffenistörreutsträckningliggaidenövredelen,medandet tersignaturligtattstraffenvidmildrandeomständigheterliggeridennedre. Utgångspunktenskavaraattsamhälletsermycketallvarligtpågrovavåldsbrott.Vi villskärpastraffenförmisshandelochgrovmisshandel,våldtäktochgrovvåldtäkt, rånochgrovtrånsamtgrovkvinnofridskränkning. Satsningarpåkriminalvården Kriminalvårdenstårinförstorautmaningar.Tidenpåanstaltharalltmindrekommit atthandlaomfokuspåarbete,behandlingochutbildning,vilketintegerintagna förutsättningarattkommatillbakatillsamhället,friafrånkriminalitetochmissbruk. Mångaavdedömdaåterfalleribrottinomtreårefterfrigivning.Därförkrävsenny kriminalvårdslagstiftningsomtydliggördrivkrafterochmöjligheterförintagnaatt förändrasinaliv.Allaintagnaskafrånbörjanfåenegenhandlingsplan. Verkställighetavpåföljderifrivårdochfängelsemåstehållahögkvalitet,ochska användasförattgedeintagnamöjlighetattavbrytaenkriminelllivsstiloch drogmissbruk. Mänsommisshandlarkvinnorskafåhjälpattbrytadestruktivabeteenden,genom adekvatvårdochbehandling.Intagnasomärpsykisktsjuka,skyldigatillsexualbrott ellermissbrukareavdrogerochalkoholskagesbättrebehandlingochrehabilitering. Insatsernaförbehandling,utbildningocharbeteskaöka. Valmanifest2006 AlliansförSverige. 2006-08-23 Krafttagmotdenorganiseradebrottsligheten Sverigeskatasittansvarförattbekämpagrov,gränsöverskridandekriminell verksamhetsomhandelmedmänniskor,vapenochnarkotikaliksomterrorism.Den brottslighetsomriktarsigmotviktigasamhällsfunktionerskabekämpas.Den personligaintegritetenskaskyddas,ochoskyldigasrättvärnas. Närbrottslighetenblirgrövreökarkravenpåpolisensarbets-ochspaningsmetoder. Förattkommaåtdenavanceradekriminalitetenbörpolisenfåmöjlighettill buggning.Ettbeslutombuggningskaföregåsavomsorgsfullaöverväganden,och storhänsynskatastilldenpersonligaintegriteteneftersombuggningärett betydandeingreppidenprivatasfären. Polisensmöjlighetattanvändasigavbevisprovokationskaförtydligasoch lagregleras.Samtidigtskarättssäkerhetenvärnasochmedborgarnaskyddasfrån rättsövergreppfrånstaten. Sverigeharmeränmångaandraländerutsattsförnationellakriser.Ändåharvi ingeneffektivkrisorganisation.Utvecklingeniomvärldenvisarattvimåstevara förbereddapådetotänkbara.Viskaförebyggaterrorismochgöravårtytterstaföratt förhindraattattentatgenomförsiSverige.ViskafördjupasamarbetetinomEUoch samverkaglobaltförattbekämpaterrorismen.Sverigebehöverenbättrefungerande samordningmellanbrottsbekämpandemyndigheter.Detärviktigtattstärka krishanteringenochunderrättelsearbetet. Säkraenhållbarutveckling Deglobalamiljöutmaningarna,isynnerhetklimatförändringarna,påverkar livsbetingelsernaihelavärldenochmåstegesstörreuppmärksamhet.Utsläppiluft ochvattenärnågraavdestörstahotmänsklighetenstårinför.Viharettansvar gentemotkommandegenerationerattbrukanaturensrikedomarpåettsådantsättatt vikanlämnaöverenvärldsomäribalanstillvårabarnochbarnbarn. Energi-ochklimatfrågornautvecklassnabbttillavgörandeutmaningar.Problemen sågslängeenbartsommiljöproblem,menallasektorerisamhälletberörsavsnabbt stigandepriser,ökandeotrygghetiförsörjningensamtkonsekvensernaavettmer instabiltklimat.EnergisäkerhetenbliralltmerviktigförEuropa,somvärldensstörsta importöravoljaochgas. Miljöutmaningarnakanblienekonomiskhävstång.Grönteknikkommeratt efterfrågasvidomställningenavenergi-ochtransportsystem.Närmångafattiga människornärmarsigvårlevnadsstandardkommerkonsumtionoch energiförbrukningattöka.Denpresspåmiljönsomdetinnebärkommerattpåverka våralivsförutsättningar.Därförärbehovetavteknikmedminimalmiljöpåverkan stort,vilketinnebärstoramöjlighetertillökadexportavmiljöteknik. Valmanifest2006 AlliansförSverige. 2006-08-23 AlliansförSverigeäröverensomdemiljömålochklimatmålsomskavägleda Sverigesmiljöarbete.Klimatförändringarnakräverkraftfullaåtgärder,inomsåväl transport-,bostads-somindustrisektorn.Klimatmålenmåstesättashögtochföljasav tydligahandlingsplaner.Vigårtillvalpåengemensamenergipolitik,somlägger grundenförlångsiktigaspelreglerförenergimarknadensaktörer.Svenskaföretagoch konsumenterskakunnalitapåattdetfinnsenergitillinternationellt konkurrenskraftigapriseriframtiden. Enhållbarenergiförsörjning Energipolitikenskastödjaenskildaochföretagsomtarsittmiljöansvar.Miljö-och energibeskattningskautformassåattdetlönarsigatttamiljöansvar.Politikenska stimulerainförandetavnyamiljövänligaalternativ.Inomgivnaramarskavalet mellanolikaformeravenergiproduktionstyrasavdebeslutsomfattasav energiproducenterochenergianvändare.Attsäkerställagoda konkurrensförhållandenpåenergimarknadernaärenviktigpolitiskuppgift. Elcertifikatärettstyrsystemförattsnabbareklaraomställningentillmiljövänlig energiproduktion. Förnybarelproduktionkommerattkunnatillförasdetsvenskasystemetunder kommandeår,menutvecklingenharännubarabörjat.AlliansförSverigebedömer attdensamladeenergi-ocheffekttillgångenintekommerattvaratillräckligunder överskådligtid.EnAlliansregeringkommerundermandatperioden2006-2010inte medverkatillnågrapolitiskabeslutomavvecklingavkärnreaktorer.Inteheller kommerviattgeförnyadedriftstillståndtilldetvåreaktorersomstängts.Förbudet attuppföranyareaktorerkommerinteattupphävasundermandatperioden.Allians förSverigekommeriregeringsställningattprövabegäranomeffekthöjningarenligt gällandelagarochbeviljaerforderligatillståndomochnärgällandekravuppfylls. Enmiljövänligtranportsektor Användningenavfossilabränslensomkolocholjaharvaritavgörandeförden ekonomiskautvecklingenivärlden.Menbaksidanärattdetständigtökandebruket avändligaresurserorsakardenväxthuseffektsomärettdirekthotmotklimatetpå jorden.AlliansförSverigesätterklimatpolitikenhögtpådagordningenoch prioriteraråtgärdersomminskarutsläppenavkoldioxidochandra klimatpåverkandegaser. Utsläppenfrånenergianvändningmåsteminskaavklimat-ochhälsoskäl,särskilt inomtransportsektorn.Detkanskegenomenergieffektivaremotorerochgenom övergångtillnyabränslen.EU-ländernabörställaupptydligamålförattminska användningenavfossilenergi.Handelnmedutsläppsrätterbörutökasvadgäller omfattningochämnen. Valmanifest2006 AlliansförSverige. 2006-08-23 Fungeradetransporterochinfrastrukturärennödvändighetförhelasamhället. Samtidigtärtrafikenenstarktbidragandekällatillluftföroreningaroch koldioxidutsläpp.Förattbilenäveniframtidenskakunnaanvändasutanatt äventyraklimatetärdetviktigtattutvecklabränslensomersätterdefossila.Därför villvigetillverkareochkonsumenterincitamentattsatsapåbränslesnålafordonoch fordondrivnamedmiljövänligabränslen,blandannatgenomattinföraen Miljöbilspremieiformavenskattesubventionförprivatpersonersomköpernya miljöbilar.Premieninnebär10000kronoriskattereduktionoavsettinköpspris.Vi villdessutomförändramiljöklassningenavfordonochbränslen.Dessutomska fordonsomupphandlasoffentligtsomregelvaramiljöbilar,medundantagför fordonmedkravpåvissprestandaellerdärmiljöalternativsaknas,t.ex.vissa utryckningsfordon. Ökaenergiforskningen Enomställningtillettmiljövänligaretransportsystemkräverforskningoch utveckling,såvältraditionellforskningsomstödtillnäringslivetsteknikutveckling. Svensktkunnandepåenergiområdetikombinationmedstoraskogsresurser,ett effektivtochmoderntjordbrukochenstarkfordonsindustrigerossstoramöjligheter attvaraledandeiutvecklingenavförnybarabränslen.Därförsatsarvipå klimatrelateradforskningochutveckling,ochpåinvesteringsstöd.Dennasatsning kommerattskapatillväxt,nyajobbochmiljönyttaiSverige. Främjaenergisparande Energisparandeåtgärderskafrämjasisvenskindustriochett energieffektiviseringsprogramgenomförasinomdetsvenskabostadsbeståndet. UtbyggnadavkraftvärmeiSverigeskallstimuleras.Ennyregeringbörhasom målsättningattmöjliggöraatt”göramermedmindre”ochbrytasambandetmellan ekonomisktillväxtochökadanvändningavviktigaråvaror,inteminstenergi. Energibesparandeinvesteringarskapremierasochintestraffas,somskeridaggenom fastighetstaxeringensutformning. Samverkainternationellt Klimathotetmåstemötaspåglobalnivå.Denrikavärlden,varsutsläppav växthusgaserärförhållandevismycketstora,harettsärskiltansvarföratten omställningkommerigång.EUharredanbetyttmycketförenbättremiljömenmer kangöras.EttavEU:sviktigasteuppdragärattåstadkommaettenergisystemsom minskarkoldioxidutsläppenochhejdarväxthuseffekten.Deteuropeiskasystemet medutsläppsrätterärdethittillsviktigastestyrmedletförattminskautsläppenav växthusgaser.SverigeskaaktivtbidratillattnådegemensammamålsomEUställer upp,ochaktivtverkaförattKyotoavtaletsnarastfårenfortsättning. Valmanifest2006 AlliansförSverige. 2006-08-23 Sverigeskavarapådrivandeförattettstrategisktenergisamarbetekommertillstånd mellanEU,KinaochIndienförattstödjaderasansträngningarattbegränsasina utsläppavväxthusgaser.KravpåvarorsenergiförbrukningbörställaspåEU-nivå. Sverigeskaverkaförobligatoriskareglerförmaxutsläppperkilometerför nytillverkadefordoniEU.Systemetmedutsläppsrätterskautvecklasoch ansträngningarförattfåmedflerländerisystemetgöras.Handelmedutsläppsrätter skapåsiktersättadeekonomiskastyrmedelsomharsammasyfte.Transportsektorn böromfattasavEU:shandelssystemmedutsläppsrätter. Ettaktivtjordbrukspelarstorrollförlångsiktigtillväxtpålandsbygden,ochföratt säkraallasmöjligheterattkunnadranyttaavdenmodernalandsbygdenochav öppnalandskap.Därförmåstesvensktjordbrukhastabilakonkurrensförhållanden. DetärettnationelltintresseattSverigetartillvarademöjlighetersomEU:s landsbygdsprogramger.Därförkrävsgodagrundförutsättningariformavensund näringspolitikochgodinfrastruktur.Ävenframöverfinnspotentialiattbidratillatt brytaberoendetavfossilabränslen,ochbidramedkunnandeochråvarortillny förnybarenergi.Ennyregeringskataframennationellstrategiförattstärka utvecklingskraftenpålandsbygden. FormaenHavsmiljöstrategi SituationenförÖstersjönochVästerhavetärbekymmersam.Övergödning,hårt fisketryckochutsläppavmiljögifterharfåttalarmerandekonsekvenser. OmÖstersjönsochVästerhavetsmarinamiljöskakunnaräddaskrävsdetattalla länderruntdettainnanhavsamverkar.Östersjönbör,inomramenfördemöjligheter EU:sregelverkger,bliettpilotområdeförennygemensamförvaltningsstrategidär ländernasamverkarochfinnerinstitutionellaformerförattsäkraefterlevnadenav ettgemensamtregelverk.Rysslandmåsteförmåsattfulltutanslutasigtillsamarbetet kringvärnandetavÖstersjönsmarinamiljö. AllaländerruntÖstersjönbörhakravpådubbelskrovochöppetredovisa miljökonsekvens-beskrivningarförallplaneradverksamhetsomkanhanegativ miljöpåverkan.EnAlliansregeringkommerattpresenteraensamlad Havsmiljöstrategisombl.a.skaomfattaettförbudmotfosfateritvättmedel,ett systemförutsläppsrätterförkväveochfosfortillÖstersjön,enövergångtill fiskedagariställetförfiskekvoter,ökatstödtillarbetetförattminskajordbrukets näringsläckage,miljöbiståndtillländersomstårförstorautsläppfrån avloppsreningsverk,ökadeinsatserförattidentifieraochsanerakällortillkadmium ochPCB,förbättradsjösäkerhetpåÖstersjönochstärktberedskapföroljeutsläpp ochskärptastraffvidavsiktligaoljeutsläpp. TidigareharAlliansförSverigepresenteratengemensamforskningspolitik.Iden ingårblandannatenkraftsamlingkringettantalforskningsområden,däribland miljöteknik.DennareformfinansieradesavAlliansförSverigevåren2006. Valmanifest2006 AlliansförSverige. 2006-08-23 Enaktivutrikespolitik Aldrigtidigareharsåmångamänniskorlyftsurfattigdom.Storadelaravvärlden präglasavökaddemokratisering,globaliseringavekonominochenrevolutionerande teknologiskutveckling.Globaliseringenförtydligarvårtmoraliskaansvarförvåra medmänniskor,konsekvensernaavvårtagerandeochvårtömsesidigaberoendemed våromvärld. Sverigeharalltattvinnapåglobaliseringen.Menvifårinteblundaförutmaningari formavtransnationellahotsominternationellterrorism,massförstörelsevapen, organiseradbrottslighet,miljöförstöringochpandemier.Utrikespolitikenskaförena hängivenhetenförinternationelltsamarbetemedentydligröstfördemokratiochde mänskligarättigheterna.Ambitionenskallvaraklar:Sverigeskabättrekunnabidra tillfrihet,säkerhet,demokratiochvälståndivärlden. Densäkerhetspolitiskalinjenfrånår2002konstaterarattSverigeärmilitärt alliansfrittochattvårtlandsframtidasäkerhetbyggerpågemenskapochsamarbete medandraländer.EU:ssäkerhetsstrategifastställergrundläggandeprinciperför europeisksäkerhetspolitik. Europasrolläravgörandeföratthanterainternationellautmaningar.Vivillseett starkareEuropasomträderframsomenfredens,frihetensochförsoningensröst ocksåidedelaravvärldensompräglasavkrigochkonflikter.HärskaSverigevara pådrivande.AttbidratillattöverbryggakonflikternaiMellanösternmåstevaraenav denEuropeiskaunionensviktigasteuppgifterunderdekommandeåren. VivillomgåendeinledadiskussionerochförberedelserinförSveriges ordförandeskapidenEuropeiskaunionenandrahalvåret2009.Europadebatten måstehandlameromfrågorsomberörmänniskorsvardag. UtvidgningenärenavEU-samarbetetsstörstaframgångar.Vitrorpåenfortsatt utvidgning.EUskavaraenöppen,dynamiskocheffektivunionsomståröppenför europeiskaländersomuppfyllerkriteriernaförmedlemskap. NordenochÖstersjöregionenskavaraEuropasstarkastetillväxtområde.Vivill utnyttjaallamöjligheterattstärkasamarbetet. FNbehöverförbättrasochförstärkasochSverigeskaaktivtbidraidennaprocess. DensvenskaröstenskahörastydligareiFN-samarbetet. Utanfredochsäkerhetkanutvecklingintenås.Behovetavinternationellainsatserpå olikahållivärldenväxer.Sverigemåstetaettstörreansvarifredsfrämjande operationer.Detsvenskaledningsansvaretförennordisk-baltiskstridsgruppinom EUgerossettsärskiltansvar.MåletbörvaraattSverigeskallha2000kvinnoroch mäniutlandstjänst.Detkräverreellkapacitetsamtenförsvarsbudgetsomrymmer bådenationellaochinternationellauppgifter. Valmanifest2006 AlliansförSverige. 2006-08-23 Sverigessatsningarpåkonfliktförebyggandearbeteböröka.Kopplingenmellancivila ochmilitärainsatserbehöverblitydligare. Demokratifrågornaärcentrala.Demokratierkrigarintemedvarandraoch hungersnödförekommersällanidemokratiskastater. Detäroacceptabeltatttremiljardermänniskorleverpåmindreäntvådollarom dagen.Detinternationellasamfundetkanutrotafattigdomen,mendåkrävsdetatt fattigdomsbekämpningenorganiseraspåettlångtbredaresätt,attdensamlade internationellabiståndsnivånhöjs,attbiståndeteffektiviserasochattskadlig protektionismundanröjs.Sverigebörtainternationellainitiativsomhöjer ambitionennärdetgällerfattigdomsbekämpningen. Sverigeskalltasittansvarförattfrämjademokratiochdemänskligarättigheterna samtträngaundanfattigdomochepidemiersomHIV/aids.SommedelbörSverige haenutvecklingspolitiksomkombinerarettbiståndmedensamladpolitikförglobal utvecklingsominkluderarallapolitikområden.SverigeskainomEUdrivapåfören bättresamordningavutvecklingssamarbetet,attjordbrukspolitikenreformerassamt förökadfrihandel. Miljöfrågornaochenergifrågornamåstelyftasiutvecklingssamarbetet. Skogsförstöring,jorderosionochbristpåvattenärväxandeproblemförhundratals miljonerfattigaiAfrika,AsienochLatinamerika.Klimatförändringarnariskeraratt ytterligareförvärradessaproblem. Internationellrättochrespektfördemänskligarättigheternaskallvarahörnstenari svenskutrikespolitik.Säkerhetochutvecklingskagåhandihandochdet internationellasamfundetsskyldighetattskyddamänniskorfrånmassivaövergrepp förtydligas. IstoradelaravvärldenutsättsHBT-personerförbrutaltförtryck.Detärangelägetatt stärkaFN:sarbetemotdetta.Respektenfördemänskligarättigheternaskallvara universella. Valmanifest2006