Nytt ledarskap

 PDF | TXT
Nytt ledarskap för Sverige framåt Centerpartiets valmanifest 2018 Innehåll Framåt för ett tryggare, friare och starkare Sverige..............................3 Centerpartiets prioriteringar.................................................................. 3 Värderingsvalet..................................................................................... 4 Framåt för ett Sverige som håller ihop ................................................. 5 Ett första jobb – nyckel till integration ................................................. 5 Alla ska få arbeta utifrån sin egen förmåga .......................................... 6 Ge hela Sverige möjlighet att utvecklas................................................ 7 Sverige ska stå starkt i den globala konkurrensen ................................ 9 Framåt för ökad trygghet .................................................................... 10 Korta vårdköerna och låt vården komma närmare.............................. 11 Öka tryggheten och minska brottsligheten ......................................... 12 En migrationspolitik som förenar ordning och reda med medmänsklighet och humanism.......................................................... 13 Sverige ska alltid försvaras ................................................................. 14 Framåt för en grön framtid.................................................................. 15 Sverige behöver ställa om till gröna transporter.................................15 Ersätt gammal fossil energi med ny, grön teknik................................ 16 Vardagen ska vara fri från gifter och haven rena ................................ 17 Ansvarsfullt samarbete för Sveriges bästa..........................................18 Framåt för ett nytt ledarskap för Sverige ............................................ 18 Framåt för ett tryggare, friare och starkare Sverige Sverige är fantastiskt. Vi är ett land präglat av öppenhet, strävsamhet och företagsamhet. Vi är ett av världens rikaste och mest jämställda länder. Vi är ett land som visar världen att det går att kombinera ekonomisk tillväxt med minskade klimatutsläpp. Sverige är ett land som borde präglas av optimism och framtidstro. I stället kännermånga oro. Vi lever i en tid av växande klyftor. Mellan de som har jobb och de som inte har det. Mellan samhällen som har växtvärk och samhällen som bara har värk. Mellan de som känner trygghet och de som känner oro att de inte får den vård debehöver eller inte vågar gå ut på kvällen. Vi lever i en värld där alltför många inte tar klimathotet på allvar och där säkerhetsläget har försämrats. Så behöver det inte vara. Ur oro vill vi låta handlingskraft växa fram. Ur handlings- kraft resultat. Och ur resultat en återvunnen framtidstro. Tillsammans kan vi se till att morgondagen inte bara är lika bra som idag eller igår. Utan bättre. Sverige står inför ett avgörande vägval. Ska vi fastna i problemen, eller ska viockså lösa dem? När andra partier stänger människor ute från arbetsmarknaden, dåöppnar vi dörren till jobb. När andra partier spär på otrygghet och misstänksamhet, då skapar vi trygghet och sprider omtänksamhet. När andra partier blundar för klimathotet, då ser vi allvaret men också potential för fler gröna jobb. När andra vill stanna upp eller vända om och gå tillbaka – då vill Centerpartiet gåframåt. Centerpartiets prioriteringar Under nästa mandatperiod kommer Centerpartiet särskilt att arbeta för att: • Försvara demokratin mot främlingsfientlighet, islamistisk fundamentalism, vänsterextremism och nazism. Vi måste alltid verka för kvinnor och mäns lika rättigheter samt demokratiska fri- och rättigheter. Sverige ska vara ett medmänskligt land. • Genomföra långsiktiga och ansvarsfulla reformer för arbetsmarknad, bostadsmarknad, skatter och migration. • Minska klyvningen av arbetsmarknaden och förbättra integrationen. Alla som kan arbeta ska jobba och försörja sig själva. • Öka företagandet och förstärka Sveriges konkurrenskraft. • Landsbygden ska utvecklas, inte avvecklas. Hela Sverige måste få möjlighet attbidra och utvecklas. • Korta vårdköerna och skapa en närmare vård med primärvården i fokus i helalandet. • Öka tryggheten och minska brottsligheten genom att såväl bekämpa som förebygga brott. • Träffa en bred överenskommelse om en långsiktig migrationspolitik, som förenar ordning och reda med humanism och medmänsklighet. • Stärka det civila och militära försvaret och förbättra beredskapen och förmåganatt möta kriser och naturkatastrofer i hela landet. • Ställa om till gröna transporter och ersätta fossil energi med förnybart. Östersjön ska bli friskare och vi ska få levande sjöar och vattendrag. Värderingsvalet Sverige ska vara ett medmänskligt land. Ett land där människor får leva sina livefter eget huvud. Där alla barn och unga ges chans att förverkliga sin fulla potential. Där vi inte begränsar och detaljstyr, men där vi stöttar och hjälper. Centerpartiet värnar de institutioner och värderingar som utgör grunden för ett frittoch tryggt samhälle. Det handlar om en liberal demokrati, med press- och yttrandefrihet. Där vi möter varandra med respekt, inte med hat eller hot. Det handlar omen närvarande rättsstat, som skyddar våra fri- och rättigheter. Där alla är lika inför lagen och ingen lämnas utanför. För Centerpartiet är den enskilda människan utgångspunkten. När andra sermänniskor som representanter för sitt kön, sin religion eller sin hudfärg – då ser vi dem som individer, med egna drömmar och mål. Medmänsklighet handlar om att behandla andra som just människor. Som jämlikar. Som mål i sig själva. Inte som grupprepresentanter, som mindre värda eller som medel för andra. Vi ser de människor som flyr. Familjer som splittras. Barn som förlorat sina föräldrar. I en tid då krig och konflikt driver människor på flykt behöver vi visa med- mänsklighet genom att försvara rätten att söka asyl och möjligheten för familjer attåterförenas. Övergrepp riktade mot kvinnor är ett av de tydligaste exemplen på hur människor kränks och förminskas. Historiskt har kvinnor omyndigförklarats, tystats ochförvägrats sina rättigheter. Förra årets #meetoo-upprop var en smärtsam och viktig påminnelse om att det fortfarande finns en utbredd tysthetskultur och destruktivanormer som leder till övergrepp mot kvinnor. Vi vet också att många flickor och kvinnor begränsas av en förtryckande hederskultur. Frihet för enskilda människor förutsätter jämställdhet mellan män och kvinnor. Även miljöfrågan är en tydlig värderingsfråga. Den handlar om hur vi tar hand omvår natur och vår miljö samt vad vi efterlämnar till kommande generationer. I spåren av klimatförändringarnas extrema väderhändelser följer svår torka, skogsbränder och översvämningar. Ett bättre klimat, god miljö och grön tillväxt kräver att vi brukar och förvaltar, inte förbrukar och förstör. Att vi samarbetar över de gränser som föroreningarna och naturkatastroferna inte bryr sig om. Att vi är rustade för att klara av ett förändrat klimat. Höstens val är ett värderingsval. Centerpartiet står tryggt rotat i liberalismen. Samtidigt finns grupper som hotar de grundläggande värden som Sverige vilar på. En röst på Centerpartiet är en röst mot populism, extremism och främlingsfientlighet. Men det är också en röst för ökad frihet och jämställdhet. En röst för minskadotrygghet och mot miljöförstöring. En röst för medmänsklighet och för öppenhet. Framåt för ett Sverige som håller ihop För de som kan språket och har en utbildning är arbetslösheten låg och framtidstron hög. Men för utrikesfödda, personer som saknar gymnasieutbildning och de somhar en funktionsnedsättning är dörren till det första jobbet ofta stängd. Klyvningenpå arbetsmarknaden, mellan de som släpps in och de som stängs ute, förstärks. Klyvningen är också regional. Sverige har några av världens mest framgångsrikastart up-miljöer. Vi har småföretagarbygder med växtkraft. Vi har en konkurrenskraftig industri. Och vi har ett jord- och skogsbruk som skapar stora värden ochbidrar till den gröna omställningen. Men i Sverige finns också orter utan framtidstro. På landsbygden finns platser där butiker lägger ner och människor flyttar ut. Istäderna finns det stadsdelar där barn växer upp utan att någonsin se sina föräldrar gå till jobbet. Sverige måste fungera för alla. Oavsett bakgrund och bostadsort. Med en politik för fler jobb och färre i utanförskap skapar vi ett samhälle som håller ihop. Ett första jobb – nyckel till integration Sverige har varit dåligt på att snabbt integrera de nyanlända i det svenska samhäl- let. Det tar för lång tid innan de nyanlända har lärt sig språket och innan de kommiti arbete. För utrikesfödda kvinnor tar det avsevärt mycket längre tid att få jobbjämfört med männen. För få ges chansen att försörja sig själva. Det går att vända utvecklingen. Fler kan komma i jobb. Fler kan lära sig språketsnabbare. Men det kräver kraftfulla och ansvarsfulla reformer och tydliga krav. Med en snabb integration ges fler människor och familjer möjlighet att bygga ett nytt liv och en ny framtid, och bli en del av gemenskapen i ett nytt hemland. Därför vill vi: • Låta företag skapa fler jobb o Inför inträdesjobb, som gör det möjligt att anställa nyanlända till lägreingångslön och utan arbetsgivaravgifter. o Bygg ut RUT-avdraget genom att tredubbla taket och inkludera fler tjänster. o Sänk tröskeln till småskaligt företagande genom regelförenklingar ochmöjlighet till en enkel skatt på omsättningen för de minsta företagen. • Att integrationen fungerar snabbt och smidigt för alla o Utbildning i såväl det svenska språket som vad som gäller i det svenskasamhället ska vara obligatorisk och starta tidigt. o Svenskundervisningen måste bli bättre och utbildare ska belönas efter resultat. o Flytta ansvaret för etableringen från Arbetsförmedlingen till kommunerna. o Gör om ersättningen till nyanlända, etableringsersättningen, till ettetableringslån i enlighet med studiemedelssystemet. o Full tillgång till de svenska välfärdssystemen, utöver vård och skola, bör man kvalificera sig till, genom arbete och bosättningstid. o Inför integrationsförskolor där barnet går i förskola samtidigt somföräldrarna kan delta i SFI-utbildning. Alla ska få arbeta utifrån sin egen förmåga Ett arbete ger en inkomst. Därmed ger det trygghet och självständighet. Ett arbeteger också vänner och ett socialt sammanhang. Därmed skapar det mening förmånga människor. Ska vi kunna anställa fler medarbetare i vården samt fler och bättre betalda poliser, måste fler arbeta och betala skatt. Därför vill vi: • Ge företagen större möjligheter att anställa o Sänk arbetsgivaravgifterna så att det blir billigare att anställa. Vi vill helt slopa arbetsgivaravgifterna för människors första jobb och när företaganställer sin första medarbetare. o Minska regelkrånglet, bland annat genom att arbeta efter principen ”en regel in – en regel ut”. • Att ineffektiv arbetsmarknadspolitik ersätts av riktiga jobb o Lägg ner Arbetsförmedlingen och låt i stället förmedlandet skötas av fristående förmedlare, som får betalt efter hur väl de lyckas få människor ijobb. o Ersätt ineffektiva och dyra arbetsmarknadspolitiska åtgärder med riktiga jobb och utbildningar som leder till jobb, som yrkeshögskolan och yrkesvux. • Skapa en rättvis, trygg och flexibel arbetsmarknad o Tillsätt en arbetsmarknadskommission som ser över hur arbets- och konflikträtten bättre kan anpassas till små och växande företag samtidigt som arbetsmarknaden görs mer rättvis och trygg för de som idag står utanför eller som har otrygga anställningar. o Undanta små företag från turordningsreglerna i LAS. Reglerna bör baseras på kompetens snarare än anställningsår. • Att det lönar sig att arbeta o Sänk skatten för de som jobbar. o Öka jobbfokuset i bidragssystemen, bland annat genom att ha en snabbareavtrappning i arbetslöshetsförsäkringen och förstärka jobbstimulansen iförsörjningsstödet. • Ta tillvara äldres erfarenhet och kompetens o Avskaffa den särskilda löneskatten för äldre och utöka det förstärkta jobbskatteavdraget för att uppmuntra fler äldre att arbeta längre. o Öka möjligheten att vidareutbilda eller omskola sig högre upp i åldrarna, bland annat genom mer generösa villkor inom studiemedelssystemet. Ge hela Sverige möjlighet att utvecklas Landsbygden ska utvecklas, inte avvecklas. Det ska gå att bo, leva och arbeta i helalandet. Ska Sverige fortsätta växa, då krävs att hela Sverige ges möjlighet att varamed och bidra. Vi behöver landsbygdens gröna näringar, där klimatsmart mat och förnybar energi produceras. Vi behöver de små och mellanstora orternas industri, som står stark i den globala konkurrensen och skapar jobb lokalt. Och vi behöver de stora städerna, där nya lösningar för miljövänlig kollektivtrafik utvecklas. Grunden för den gröna omställningen, som behövs för att möta klimathotet finns ofta på landsbygden. Samtidigt är det ofta just landsbygdens företagare och eldsjälar som drabbas hårt av klimatförändringarnas förödande konsekvenser. Extremväder hotar vår matförsörjning och bönder tvingas nödslakta djur. Skogsbränder slukar vidsträckta områden. Översvämningar riskerar att slå mot hela samhällen. Det handlar om mycket stora mänskliga och ekonomiska värden. Vi måste stärka Sveriges beredskap och förmåga att hjälpa de som är motorn i den gröna omställningen. Idag fungerar inte hela Sverige tillräckligt bra. Många platser, såväl bruksorter som förorter, har fastnat i en negativ spiral. Trygghet och framtidstro, jobb, företagande och investeringar, ska finnas i hela Sverige. Vi behöver fortsätta omlokaliseringen av statliga myndigheter och säkerställa en fördelning av statliga jobb även utanförstorstäder och regioncentra. Den negativa utvecklingen kan och måste vi vända. Därför vill vi: • Genomföra frihetsreformer för landsbygden o Förenkla byggandet på landsbygden. Avskaffa det generella strandskyddet, undantaget områden med stora natur- och friluftsvärden, och slopa kravet på bygglov för den som vill bygga ett kafé, ett ridhus eller liknande ianslutning till sin gård. I högre grad bör det som inte uttryckligen är förbjud- et vara tillåtet. o Förenkla regler kring företagande och byggande och påskynda handläggningen av sådana ärenden. Kommuner och myndigheter bör fokusera på atthjälpa företagare att göra rätt direkt, inte kontrollera om de har gjort fel iefterhand. o Tillåt gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. o Utred hur ett antal skattebaser skulle kunna regionaliseras, så att regionernafår behålla en större andel av de värden som skapas hos dem. Ett första stegär att regionalisera fastighetsskatten på vattenkraft- och vindkraftkraftverk. • Bygga ihop Sverige med fungerande infrastruktur o Satsa på underhåll och utbyggnad av järnvägen, med en särskild satsning pålokala och regionala banor, för att bygga ihop Sverige och klara klimatomställningen. o Öka underhållet av såväl de enskilda som de allmänna vägarna. o Snabba på utbyggnaden av den digitala infrastrukturen, så att hela Sverigehar tillgång till snabbt bredband senast år 2025. o Investera i nya stambanor för höghastighetståg, som frigör kapacitet i helajärnvägssystemet, underlättar pendling och stärker Sveriges konkurrenskraft. • Öka konkurrenskraften i de gröna näringarna o Värna äganderätten, inte minst för skogsägare, och stärk rättssäkerheten förenskilda med en balans mellan brukande och bevarande. o Stärk det offentligas arbete med att upphandla på ett sätt som stärker de gröna näringarna, bland annat för att öka andelen svenska och närproducerade livsmedel. o Öka stödet till omställningen till en klimatvänlig bioekonomi, där råvarorfrån skogen ersätter såväl fossilt bränsle som fossila material. o Förbättra villkoren för Sveriges bönder, med minskat regelkrångel, sänkta kostnader, långsiktiga spelregler och beredskap och hjälp vid extremväder och naturkatastrofer. • Vända utvecklingen i utsatta områden o Staten och de kommuner som har utsatta områden ska gemensamt träffa en överenskommelse om att, i samverkan och med kraftfulla åtgärder, omvandla dagens utsatta områden till trygga boendemiljöer. o Polisen behöver ha en hög närvaro och förankring, stadsmiljön behöver blimer blandad, socialtjänsten och skolan behöver gemensamt arbeta uppsökande och företagare samt civilsamhället behöver involveras och ges möjlighet att påverka det egna närområdet. • Skapa en fungerande bostadsmarknad o Genomför omfattande regelförenklingar för att göra byggande snabbare ochbilligare. o Reformera hyresregleringen, för att fler ska få möjlighet att hyra och för att den otrygga svarthandeln med kontrakt ska minska. o Gör en översyn av skatterna på att köpa, äga och sälja bostäder, utan att återinföra fastighetsskatten. Sverige ska stå starkt i denglobala konkurrensen Sverige är ett litet och exportberoende land. Vårt välstånd bygger på att vi står starka i den globala konkurrensen. Några svenska företag har funnits sedan förrasekelskiftet, andra bara sedan årsskiftet. Några är globala, andra lokala. De fyllerdock alla samma viktiga roll. De skapar jobb och välstånd i Sverige. Dagens nystartade småföretag är morgondagens stora arbetsgivare. Sverige behöver erbjuda företag goda möjligheter att starta och växa här. För att Sverige ska kunna följa med i den globala konkurrensen krävs att regler och skatter anpassastill den digitala ekonomins förutsättningar och inte blockerar nya affärsmodeller. Och vi behöver en välutbildad arbetskraft. Därför vill vi: • Stärka företagens kompetensförsörjning o Se till att utbildning leder till jobb, genom att öka utbildningarnas kopplingtill näringslivet. Det gäller särskilt för yrkesutbildningarna, som i högre gradbör vara lärlingsutbildningar där eleverna får lärlingsanställningar. o Säkerställ att det finns tillgång till bra utbildning i hela landet, genom att värna såväl små byskolor som högskolor och universitet och öka möjlighetentill distansutbildning och fjärrundervisning. o Gör det enklare att rekrytera till viktiga yrken i hela landet genom att den som flyttar till en landsbygdskommun ska kunna få sina studieskulder avskrivna. o Sänk marginalskatterna, för att göra Sverige attraktivt för företagare och specialister samt för att gynna utbildning och hårt arbete. o Inför ett snabbinträdessystem för kvalificerad arbetskraft och för människor som vill starta företag i Sverige, så att företag hittar den kompetens debehöver. o Följ upp och garantera att de så kallade kompetensutvisningarna, därmänniskor som jobbar och betalar skatt utvisas, upphör. • Förstärka fokus på kunskap och trygghet i skolan o Värna och utveckla valfriheten inom skolan. o Se till att vi får fler bra lärare, genom att uppmuntra duktiga studenter att bli lärare, göra om lärarutbildningen i grunden och höja lärarnas status och lön. o Öka fokus på kunskap, genom att göra grundskolan tioårig, öka betoningenpå kunskaper i läro- och kursplanerna och utöka undervisningstiden. o Säkerställ att skolan är trygg och präglas av studiero och stärk ledarskapet i skolan. Gör det lättare att flytta mobbare och stärk studie- och yrkesvägled arnas roll. Framåt för ökad trygghet Trygghet är en förutsättning för att människor ska kunna leva sina liv i frihet. Att skydda människors fri- och rättigheter från kränkningar, från såväl brottslingar som främmande makt, tillhör statens kärnuppgifter. Detsamma gäller det offentli- gas skyldighet att erbjuda vård till den som behöver. Om det offentliga inte klarar dessa grundläggande uppgifter riskerar tilliten, såväl mellan människor som mellanmedborgare och det offentliga, att krackelera. Ökad trygghet skapas genom att stärka det offentligas kärnuppgifter. Det handlar om fler poliser, som verkar inom en välfungerande rättsstat. Det handlar om en försvars- och säkerhetspolitik med hög och fungerande beredskap som tar ansvar för säkerheten såväl i omvärlden som i vårt närområde. Och det handlar om en nära och tillgänglig vård, som är som starkast när vi är som svagast. LSS (Lagen omstöd och service till vissa funktionshindrade) måste återupprättas och ge människormed funktionsnedsättning möjlighet att delta i samhället, arbeta, studera och levaett vanligt liv. Det handlar om anständighet och rättvisa. Korta vårdköerna och låt vården komma närmare Svensk sjukvård är fantastisk. Varje dag gör anställda inom vården och omsorgen stora insatser för att rädda liv och vårda sjuka och skadade människor. Men på många platser råder det akut brist på vårdpersonal. Trots att kvaliteten i svensk sjukvård är hög får fortfarande många människor vänta på vård alldeles för länge. Sedan regeringen tog bort kömiljarden har vårdköernaväxt. Samtidigt hotar regeringen privata vårdgivare med ny lagstiftning så att färrevågar investera och öppna nya vårdcentraler. Många människor saknar också en fast läkarkontakt. I stället möts patienter av ny och okänd personal vid varje nyttbesök på vårdcentralen. Trygga relationer och viktig kunskap om en persons hälsohistoria går förlorad. Nästan en av fem lider av psykisk ohälsa. Många av dessa är kvinnor och/ellerunga. Nästan hälften av alla pågående sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. Föratt minska den psykiska ohälsan måste det förebyggande arbetet öka och insatsersättas in i ett tidigt skede. Samverkan behövs mellan vård, skola och omsorg. För att utreda och behandla de som lider av psykisk sjukdom måste köerna till denpsykiatriska vården bort. För att öka tryggheten måste vården bli mer tillgänglig och komma närmaremänniskor. Därför vill vi: • Korta vårdköerna och öka tillgängligheten o Inför en tillgänglighetsmiljard, som belönar de landsting och regioner somser till att köerna till behandling kortas och att vårdgarantin uppfylls. o Genomför en omfattande primärvårdsreform, så att fler får en fast och trygg kontakt med vården. Läkare bör exempelvis få öppna och driva vårdcentraler oavsett specialisering. o Stärk patientens rätt att välja vårdgivare och förbättra informationen omkösituationen hos olika vårdgivare. o Utöka möjligheterna till mer nära vård genom exempelvis mobila vårdteamoch digitala vårdmöten. o Låt läkare och sjuksköterskor jobba mer med patienter och mindre medadministration. • Snabbt hjälpa människor med psykisk ohälsa o Inför en ny vårdform där patienter snabbt får hjälp vid lättare psykisk ohälsa. o Korta de långa köerna till barn- och ungdomspsykiatrin. o Inför en samordnad barn- och ungdomshälsa, som får ansvar för barns hälsa, från graviditet tills de fyllt 25 år. • Genomföra ett nationellt sjuksköterskelyft o Inför en examenpremie för de som väljer att läsa till sjuksköterska. o Öka möjligheten att läsa till specialistsjuksköterska med full lön. o Skapa karriärtjänster för specialistsjuksköterskor, så att vi kan behålla de mest erfarna och duktigaste sjuksköterskorna. • Säkerställa att alla ges en trygg och värdig ålderdom o Höj garantipensionen samtidigt som det säkerställs att det lönar sig attha arbetat. o Sänk skatten för seniorer, såväl på pension som på lön. Det ska vara lika beskattning av inkomst av pension och inkomst av förvärvsarbete. o Utforma vården och omsorgen med den enskilde äldre i fokus. Äldre ska i högre grad få bestämma och påverka sin vård och omsorg. De med störst behov ska inte behöva ta sig till vården, vården ska komma till dem. Öka tryggheten och minska brottsligheten Polisen och rättsväsendet är det yttersta skyddet för människors fri- och rättigheter. Polisen gör ett fantastiskt arbete, men saknar de resurser som krävs för att garante ra tryggheten i hela landet. Sverige behöver fler och bättre betalda poliser. Det mest effektiva brottsbekämpande arbetet är att tidigt förebygga brott. Då krävs att utanförskapet sjunker. och att kvaliteten i skolan ökar. Fler jobb ger färre brott. Vi måste också fånga upp människor som riskerar att bli kriminella tidigt. Det kräver en nolltolerans mot vardagsbrott. Tryggheten ska gälla alla människor, i hela Sverige. Därför vill vi: • Stärka rättskedjan i hela landet o Öka resurserna till polisen kraftigt, för att finansiera fler utbildningsplatser, högre lön, och bättre utrustning. o Effektivisera polisens arbetssätt med inspiration från New York, där tydliga mål, resultatuppföljning och ansvarsutkrävande präglar verksamheten. o Öka resurser till åklagare, domstolar och teknisk utredningsverksamhet, så att fler brott kan utredas snabbare. • Skydda utsatta kvinnor och barn o Fler fall av våld mot kvinnor och sexualbrott måste leda till åtal och i förlängningen fällande domar – och fler av dessa domar måste ge längre straff. o Öka resurserna till tjej- och kvinnojourer i hela landet. o Höj straffen för sexualbrott mot barn och slopa preskriptionstiden för dessabrott. o Öka stödet till brottsoffer, bland annat genom att erbjuda stöd när en gärningsman friges och genom att det offentliga tar ett större ansvar för att brottsoffer får det skadestånd de har rätt till. En migrationspolitik som förenar ordning ochreda med medmänsklighet och humanism Sverige ska ta vår del av ansvaret för de globala flyktingströmmar som följer i spåren av krig, förtryck, klimatförändringar och nöd. Men ansvaret behöver ocksåfördelas bättre mellan EU:s medlemsländer. Centerpartiet värnar om asylrätten. En reglerad invandring innebär att den som får uppehållstillstånd får stanna och att densom får avslag snabbt ska återvända till sitt hemland. Vi vill att människor som har fått uppehållstillstånd ska kunna återförenas med sin familj. Centerpartiet vill ha en öppen arbetskraftinvandring för både låg- och högkvalificerad arbetskraft, så att svenska företag kan attrahera den kompetens de behöver. Sveriges tillväxt är beroende av utländsk kompetens. Därför vill vi: • Träffa en bred, blocköverskridande och långsiktigt hållbar migrationsöver- enskommelse o Värna asylrätten, vilket innebär att de som bedöms ha skyddsskäl får stannamedan de som får avslag snabbt återvänder. o Återinför möjligheten till familjeåterförening, där barn kan få återse sinaföräldrar. o Återinför möjligheten att få uppehållstillstånd om det finns särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter och återinför skyddsgrunden övrigt skyddsbehövande. o Arbeta för fler lagliga vägar och prioritera kvotflyktingar. o Snabba på asylprocessen, bland annat genom att genomföra en förstabedömning av asylansökningarna inom några veckor och därefter fatta beslutom den sökande ska påbörja en riktig asylprocess eller om fokus ska ligga pååtervändande. o Gör mottagandet snabbare och billigare, bland annat genom att samla detidiga insatserna på särskilda regionala ankomstcentra. o Värna möjligheten till spårbyte från asylsökande till arbetskraftsinvandrare, för att inte utvisa personer som kan försörja sig själva och sin familj. o Minska kostnaderna för flyktingmottagandet. Sverige ska alltid försvaras Sverige är värt att försvara. Det finns människor och grupper som vill Sverige illa. Som hatar de liberala, humanistiska och demokratiska värden vi står för. Som genom militärt våld och annan påverkan vill se en annan ordning. Men de får aldrigtillåtas vinna. Såväl den militära som civila försvarsförmågan är dock alldeles för låg. Sverigeska ta ansvar för vår egen försvarsförmåga och ta vår del av ansvaret för säkerheteni såväl omvärlden som vårt närområde. Vi måste stärka vår beredskap och förmåga att möta extrema väderhändelser och naturkatastrofer, både nationellt och i samverkan med andra. I en orolig omvärld bygger vi säkerhet tillsammans med andra. Därför vill vi utveckla och förstärka det internationella civila och militära försvarssamarbetet med våra nordiska grannar, inom EU och med NATO. Därför vill vi: • Stärka den militära och civila försvarsförmågan o Stärk det civila försvaret och öka beredskapen. Det inkluderar en ökadförmåga att producera och förse Sverige med nödvändiga varor, som exem- pelvis livsmedel och läkemedel, att energiförsörjningen säkras och att enskilda hushålls förmåga att själva klara tillfälliga kriser stärks. o Stärk räddningstjänsten och öka beredskapen för att möta kriser, extremväder och naturkatastrofer i hela landet genom ökade resurser och bättre samverkan mellan myndigheter. o Höj anslagen till försvaret avsevärt. På sikt bör de uppgå till två procent av BNP, vilket skulle innebära en fördubbling jämfört med idag. o Påbörja processen för att bli medlem i NATO snarast möjligt. Detta bör ske i bred politisk samverkan och i nära samarbete med Finland. • Bekämpa terrorism o Kriminalisera stödjande av, samröre med och finansiering av terrororganisationer. o Stoppa utbetalningar av offentliga medel till organisationer som vill avskaffa demokratin. Pengar som felaktigt betalas ut ska återkrävas. o Öka insatser för att förhindra radikalisering och stödja avhopparverksamhet. o Straffen för terrorrelaterade brott ska skärpas. Framåt för en grön framtid Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Effekterna av klimatförändringarna drabbar hela mänskligheten med fler extrema väderhändelser och naturkatastrofer. Torka, översvämningar och hunger tvingar människor runt om i världen att fly från sina hem. Stora delar av Sverige har drabbats av svår torka och enorma skogsbrändersom förstör ofattbara mänskliga och ekonomiska värden. Klimatet kan räddas. Det är inte för sent. Men det kräver en djärv och offensiv klimatpolitik. Klimatet räddas inte genom att stoppa tillväxten och blicka bakåt. Det är inte genom att förkasta allt det goda som människans uppfinningsrikedom och tillväxten har gett oss som vi minskar utsläppen. Tvärt om är det just genom den mänskliga uppfinningsrikedomen och en grön tillväxt som vi klarar klimatomställningen. Vår teknik och smarta lösningar kan bidra till jobb och tillväxt här, samtidigt som det ger minskade utsläpp i omvärlden. Sverige måste förbättra krisberedskapen för att möta ett mer extremt väder. Torka, skogsbränder, översvämningar och stormar slår hårt mot det som är motorn i den gröna omställningen: bönderna som producerar vår mat, skogsbruket och denförnybara energin. Därför måste vi stärka beredskapen och räddningstjänsten i hela landet och se till att Sverige har kraftfulla resurser att sätta in från nationellt hållom delar av landet drabbas. Vi kan inte ensamma lösa de globala miljöhoten. Men Sverige kan och ska vara pådrivande i det internationella miljöarbetet. Vi ska bidra till globala klimatavtal. Vi ska arbeta för att EU:s klimatpolitik blir mer ambitiös. Och vi ska samarbeta med våra grannländer för att förbättra havsmiljön. Då krävs tydliga styrmedel istället för tomma planer. Det som släpper ut och smut- sar ner ska beskattas och fasas ut. Det förnybara och gröna måste gynnas. Så kanvi skapa en hållbar grön tillväxt som förenar ekonomisk utveckling och minskadmiljöpåverkan. Så kan Sverige gå före, visa vägen och bli ett klimatföredöme förresten av världen. Sverige behöver ställa om tillgröna transporter Ska vi klara klimatmålen måste transporterna ställas om. Fler behöver välja tåget, bussen eller cykeln. Fossila drivmedel ska ersättas av förnybara bränslen och el ibåde person- och godstransporter. Sverige är ett land med stora avstånd. För många är det nödvändigt att ta bilen. Den gröna omställningen kan inte bara bestå av en politik för att få människor att tving- as bort från det fossila. Den måste också innehålla en politik för hur människorenkelt ska kunna ställa om till det förnybara. Genom att göra det mer lönsamt att välja klimatsmarta transporter kan vi kraftigtsänka utsläppen av växthusgaser och klara våra högt ställda klimatmål och bromsaklimatförändringarnas ödesdigra konsekvenser. Därför vill vi: • Göra det lönsamt att vara klimatvänlig o Förstärk och förenkla den gröna bil-bonusen, där de som köper smutsiga bilar betalar en avgift för att finansiera en bonus för de som köper de mest miljövänliga bilarna. o Ställ om lastbilsflottan med hjälp av miljölastbilspremier och klimatbonusar. o Öka miljöstyrningen i fordonsskatten. • Ge människor något att ställa om till o Bygg fler laddstolpar och investera i infrastruktur för elektrifiering i hela landet. o Öka stödet till, och skapa bra villkor för, produktion av miljövänliga, förnybara bränslen. o Satsa på snabba och punktliga tåg, genom att investera i de lokala och regionala banorna och bygga höghastighetsjärnväg. Det ger möjlighet för fler att välja tåget och ger mer kapacitet för gods på järnväg. o Ställ krav på att flyget blandar in biobränsle i tanken och satsa på forskningför miljövänligt flyg. o Underlätta för säkra och hållbara godstransporter till sjöss. o Ta bort energiskatten på kollektivtrafik, exempelvis båtar och bussar, som går på el. o Förenkla byggandet av en säker och robust cykelinfrastruktur. Ersätt gammal fossil energi med ny, grön teknik Skatter påverkar hur människor och företag beter sig. Centerpartiet vill se engrön skatteväxling. Genom att höja skatten på utsläpp som skadar miljön kommermänniskor och företag att släppa ut mindre. Genom att använda intäkterna till att sänka skatten på jobb och företag kommer fler att arbeta och starta företag. Så skapar vi en grön tillväxt. Därför vill vi: • Gynna gröna investeringar och miljövänlig teknik o Inför ett grönt avdrag, som fungerar som ett dubbelt ROT-avdrag för klimatsmarta investeringar i hemmet. o Fortsätt utbyggnaden av förnybar energi, bland annat med lägre skatt på miljövänlig energi och ökad forskning. o Använd miljövänliga produkter från den svenska skogen – biodrivmedel ochbiomaterial – för att fasa ut fossila bränslen och material. • Genomföra en kraftig grön skatteväxling o Fasa ut fossila subventioner. o Inför en skatt på avfallsförbränning. Vardagen ska vara fri från gifter och haven rena Det finns kemikalier som, ensamma eller i kombination med andra kemikalier, är skadliga för såväl människor som naturen. Vissa av dessa bör förbjudas helt. Andra bör användas i mindre omfattning än idag. Många av dessa kemikalier finns i de leksaker som våra barn leker med, i kläderna vi bär och i produkterna vi använderi våra hem. Centerpartiet vill skapa en giftfri vardag och minska användningen avdessa farliga kemikalier. Våra hav och sjöar är hotade. Globalt är nedskräpning, läckage av kemikalier ochutsläpp av föroreningar stora problem. Men också i Sverige är problemen omfattande. Varje år sköljer stora mängder plast och skräp in på västkusten. Östersjön präglas av övergödning och bottendöd. Och tillgången till rent dricksvatten är hotad på många platser i landet. Dessa problem måste lösas. Därför vill vi: • Minska mängden farliga kemikalier o Bredda kemikalieskatten till fler varor och produkttyper, som farliga kemikalier i kläder och skor. o Stärk insatserna när det gäller kontroll av, information kring och kartläggning av användandet av kemikalier. • Rädda vårt vatten o Satsa på en blå miljard, för att stoppa bottendöden, säkra ett hållbart fiske, rena haven från nedskräpning och gifter samt säkra tillgången till dricksvat ten i hela landet. o Minska nedskräpningen genom att införa en skatt på plastpåsar och fasa utengångsartiklar i plast. o Rädda Östersjön och minska övergödningen med hjälp av en ny utsläppshandel i Östersjöregionen som gör det dyrare att förorena. Ansvarsfullt samarbete för Sveriges bästa Vi söker väljarnas förtroende för att vi tror att Centerpartiets politik är bäst för Sverige. Men inget enskilt parti kan ensamt lösa alla de utmaningar som Sverigestår inför. Centerpartiet går därför till val med Alliansen. Alliansen har gemensam- ma lösningar på svåra problem. Och vi har bevisat att vi klarar av att regera på ettansvarsfullt sätt. Nästa mandatperiod kommer också att kräva blocköverskridande samarbeten. Detbehövs för att frågor som varit låsta och olösta under lång tid ska kunna få långsiktiga lösningar. Det behövs en reform av arbetsmarknaden, som låter de som idag står utanför kom- ma in och få ett jobb samtidigt som tryggheten fördelas mer rättvist. Det behövsen reform av bostadsmarknaden, så att byggande blir enklare och billigare i helalandet och bostadsbristen minskar. Det behövs en skattereform, som sänker skatten på jobb och företagande och gör skattesystemet enklare. Centerpartiet arbetar också för en långsiktig och blocköverskridande migrationspolitisk överenskommelse, som förenar humanism och medmänsklighet med ordning och reda. Framåt för ett nytt ledarskap för Sverige Sverige står inför många och svåra utmaningar. Integrationen misslyckas. För många hamnar utanför och för få kommer i arbete. På vissa orter, såväl på lands- bygden som i städerna, går utvecklingen åt fel håll. Butiker stänger ner och kriminella nätverk skapar otrygghet. Vårdköerna växer. Människor får inte tillgång till den vård som de har betalat skatt för under ett helt liv. Och temperaturen fortsätter att stiga, med flyktingströmmar, naturkatastrofer och en förstörd miljö som följd. Vi får dock inte glömma att världen är en bättre plats att leva på än någonsin tidiga- re. Fattigdomen sjunker och andelen flickor som får gå i skolan ökar. Sverige är ett av de bästa länderna i denna allt bättre värld. Vi är rika, jämställda och klimatsmarta. Vi kombinerar ekonomisk tillväxt med lägre utsläpp. Och vi erbjuder människor ett liv i fred och frihet. De problem vi står inför går att lösa. Men då krävs ett handlingskraftigt och an- svarsfullt ledarskap. Det måste bli enklare och billigare för företagen att anställa, framför allt nyanlända och andra som idag står utanför. Vi måste se till att trygghet är något som präglar hela landet. Och vi måste sänka utsläppen av växthusgasermed hjälp av ny, grön teknik. Centerpartiets starkt grundade värderingar bygger på alla människors lika värde, och att alla ska få möjlighet att göra sina egna livsval. Vår färdriktning vägleds av en stark reformagenda för att utveckla hela Sverige. Vi har erfarenheten och förmågan att omsätta våra idéer och förslag så att de leder till påtagliga resultat. Alla som röstar har möjligheten att ge Sverige ett nytt ledarskap i september. Ett nytt ledarskap som för Sverige framåt. www.centerpartiet.se