Frihet och gemenskap - Kristdemokraternas valmanifest 2014

kd
Kristdemokraterna Valmanifest - Riksdagsval 2014
Ladda ned: pdf txt
Hämtat från partiets officiella hemsida.
Frihet och gemenskap Kristdemokraternas valmanifest 2014 www.kristdemokraterna.se Förord Du håller Kristdemokraternas valmanifest i din hand. Det är vårt löfte till dig som väljare, som tydligt visavilkfrågorviprioriterarhögstunderkommandemandatperiod, åren2014-­-2018. Du fårhär klara beskedom vad enröst på Kristdemokraterna innebär, och vilkafrågorvi garanterat kommer att driva ikommuner, region/landsting och på nationellnivå. Vissa av förslagen ivårt manifestinnebär kostnader för stat, landsting och kommuner. Ett övergripande mål för Kristdemokraterna ärordning och reda statsfinanserna och en ekonomi ibalansVtaransvaroch kommersetill attförslagen ärfulltutfinansieradeellergenomförs när ekonominstillåteochdet finns etreformutrymme. Kristdemokraterna kommersannolikt inte få egen majoritet, men vi har visatattvi kan samarbeta ochi regeringsställninghar vibevisat att vi kankomma långt med goda argument, starktengagemang ochkunskap. Ju större förtroende vi får, desto större blir vår styrka och möjligheterna för ossatt förverkliga våpolitik. Nuhoppas vatduvilgoss ditt förtroende! Detta valmanifest är antaget av Kristdemokraternas partistyrelse. Stockholmaugusti 2014 Göran Hägglund partiledare 2 Innehåll FRIHET OCH GEMENSKAP ........................................................................................................................ 4 FAMILJENS RÖST.......................................................................................................................................... 5 Våra förslag för ett barn- och familjevänligare Sverige:.......................................................................................................... 5 SVERIGE SOM KUNSKAPSLAND ................................................................................................................ 7 Våra förslag för en bättre skola:........................................................................................................................................... 8 ÅRHUNDRADETS SJUKVÅRDSREFORM FÖR EN JÄMLIK VÅRD ....................................................... 8 Våra förslag för en mer jämlik sjukvård:.............................................................................................................................. 9 VÄLBEFINNANDE OCH VÄRDIGHET FÖR ÄLDRE ............................................................................. 11 Våra förslag för ett värdigt åldrande:..................................................................................................................................11 JÄMSTÄLLDHET UTAN KVOTERING......................................................................................................12 Våra förslag för ett mer jämställt Sverige:........................................................................................................................... 13 GEMENSKAP OCH SAMMANHÅLLNING................................................................................................14 Våra förslag för frivillighet och gemenskap:.........................................................................................................................14 VARMARE FÖRETAGSKLIMAT FÖR FLER JOBB...................................................................................15 Våra förslag för fler företag och fler jobb: ............................................................................................................................ 15 ETT HEM ÅT ALLA ......................................................................................................................................16 Våra förslag för fler bostäder:.............................................................................................................................................17 RÄTTSPOLITIK FÖR TRYGGHET OCH TILLIT.....................................................................................18 Våra förslag för färre brott:................................................................................................................................................18 ANSVAR FÖR MILJÖ OCH KLIMAT ..........................................................................................................19 Våra förslag för en bättre miljö: ......................................................................................................................................... 19 SÄKERHET I EN OSÄKER TID...................................................................................................................20 Våra förslag för ökad nationell säkerhet:............................................................................................................................ 21 SAMMANHÅLLNING ÖVER GRÄNSERNA..............................................................................................21 Våra förslag för solidaritet över gränser:.............................................................................................................................. 22 3 Frihet och gemenskap Kristdemokraterna vilverkföretsamhälle där varjpersongeförutsättningar atforma sitegetliocförverkliga sifullpotentialDet är inget mangör i ensamhet, väallberoende avgemenskapför atutvecklas sompersoner. Frihetenochmöjlighetenatforma våregna liv äralltivärd atförsvara. Men ien tid som ofta präglas avkortsiktighetoch egoism ärdetvärtattpåminna oattfrihetenförutsätteransvar –för våraegnaliv,menockså för andras. Tillit, sammanhållning och gemensamma värdenävårsamhälles stora dolda tillgångar. Det är tillgångar somintekandikteras framgenompolitiskabeslut, deväxeframoch förvaltas ifamiljer, i möten mellan människor, i kyrkorochsamfund, i idrottsföreningar, på arbetsplatser – ja, där människor mötsochtillsammans arbetarförgemensamma mål. Eutmaningsom ntonarfram ärattolika grupperleversina liallmer åtskilda frånvarandra.Kilar sprängs isamhällsgemenskapenVärdegemenskapen hotas och polariseringen riskerar att öka, vilketfrämjarpolitiska kraftesomställegruppmot grupp. Vivillbygga ettSverige som hållersamman.Därinte grupp ställs mot grupp. Föratthålla sammanSverige är det civila samhälleoumbärligt. Vitror på människorskraft.Därför behövs mötesplatser för människormeolikbakgrundoch detbehövs tidför gemenskap.Detbehövsmindreav politisk misstro mot människors, familjers och detcivila samhällets egen förmåga. Friheten,välståndet och trygghetenSverigeär oss inte givnaanaturen,ochkan inte taförgivna. Det bygger pågemensamt arbete, pförkovran, företagsamhet, ansträngning, ansvarstagande och förvaltarskap.Atfostra ochsörja för omsorgenomdenuppväxande generationenäetlångsiktigt arbete för att bygga ett tryggt, välmående och fritt samhälle, även i framtiden. Ettgott samhällebyggs inte enbart på arbete. Detbehövs en insiktom de grundläggandevärdenas betydelseochom politikens uppdragattvärna liv, hälsa, kunskap, sanning, frihetoch en hållbar miljö. Detbehövs också tid förrelationeroch tid förgemenskap.Vivilverkför etsamhälle som förenar frihet medgemenskapochsocialt ansvarstagande. Etsamhällbyggpeetiocpåvärderingar somhåller över tid – ansvarsfullhet, förvaltarskap, hederlighet, måttfullhet ochmedmänsklighet. 4 Familjens röst Familjen är en grundläggandegemenskapsom när den fungerar bra skänkertrygghet ocstabiliteienständigt föränderlig omvärld. Familjer ser olika ut, alla har de –oavsett form –samma betydelsefulla roll.Är familjerna trygggede barngoda förutsättningar atklarlivetolika utmaningar. Barnens uppväxtpåverkarhela landets utveckling–både ekonomiskt ochsocialt.En viktiförutsättning för atenfamilj skfungera äatallrespekterar vissgrundläggande värden sojämställdheocrespekt förvarje människaintegritet. Eannaäratfamiljeintfungerar soesluteenheutasnarare soebaföretvidare samhällsengagemang. ÄvenomutvecklingenSverige på de flestområden gåri rättriktningså mårvåra barn ocungaintsbra sodpytan och materiellt har det. Ekonomisktfåde flestbarndet bättre,men rotlöshet, ångest, psykisk ohälsa och bristandeframtidstro är vardag för alltförmånga. Skolresultaten sjunkerochmånga unga har svåratfjobb. Vianserattbarnsochungasbehov ochrättigheter skvargrundenför hur familjepolitikenoch barnomsorgenutformas. Barnbehöver tidoch bli sedda. Förskolan ochbarnomsorgenskmöta varjebarns behov av trygg omsorg, stimulans, lek, gemenskap och utveckling.Föräldrarna ska kunna välja den barnomsorg som är bäst för deras barn,ochkunna hitta en balanmellan arbete och familjeliv. Iallförhögrad saknaetbarnperspektiv depolitiskbeslutsfattandetMot vår syn på familjen och dess grundläggande funktion samhället finns politiska krafter som vill styra föräldrarnas vaochförkväva familjens frihet genomatgöra denberoende adet offentliga. Viärenmotviktmot detta. Vivillgörabarnkonventionentilsvensk lag,familjesäkra politiken,stödja–inte styr–föräldrarna och förenkla familjernas vardag. Våra förslag för ett barn- och familjevänligare Sverige: Förbättra stödettilekonomiskt svaga barnfamiljer Vivillfortsätta atprioritera defamiljersom leveri ekonomiskutsatthetgenomathöjabarndelenibostadsbidraget. Minskabarngruppernas storlekförskolan–max1barn småbarnsgrupperna Småbarnsgrupperna förskolan äri dagalltförstora.Kristdemokraterna kommer landetskommuner verkför atinga småbarnsgrupper skvarstörre än1barnper grupp.Förattfå mer resursertill förskolani syftatminskbarngrupperna villvi därförgöra dettillåteför kommuner atthöja maxtaxan med ma10krförförsta barnetför hushåll medinkomster över 42000 kronorper månad. Därtillvillviattkommunernaoch staten bidrarså attotal1,4miljarderkronorkansatsas 5 för atminska barngruppernas storlek. Taket i maxtaxan bör också indexeras satförskolan inteurholkas presurser över tid. 6 Minska barngruppernas storlek i fritidsverksamheten Barngrupperna pfritids harvuxit kraftigt och personaltätheten minskaavsevärt. Från ca 1barn ibörjan av 1980-­-talettill 40,4 barn år2013. Vi vill tillämpasamma modell som vårförslag för förskolanochlåtkommuner somhar enkonkret planför atminska barngrupperna höja maxtaxan för fritidsverksamhetenmedmax 10kför första barnet för hushåll medinkomster över 42000 kronor per månad.Taket maxtaxanbör också indexeras satfritidsverksamheteninte urholkas på resurser över tid. Flexiblare föräldraförsäkringförmertifördesmå barnen Deonödigabegränsningar som idag finns regelverkebör tabort ochskyddet adenföräldrapenninggrundande inkomstebör förlängas till tre år. Rätten till tjänstledighet på heltid för atvara hemmmebarnen börutvidgasatbådföräldrarna harrätt tiltjänstledighet på heltid tillbarnet fyllerår. Dettaskullesärskiltgynnapappors uttag, dådeofta ähemma när barnet blivit litäldre. Alldagar skfritkunna överlåtas mellanföräldrarna–vi sägebestämt nej tilkvotering iföräldraförsäkringen. Störrefrihetattväljabarnomsorg –barnomsorgspeng Vivill atföräldrarockså skkunna fbarnomsorgspeng för omsorg omenbart egna barnhemmet. Ävennärstående skkunna stför omsorgen. Barnomsorgspengen föregnbarn bör vara skattepliktiocuppgåtill 9procent akommunenkostnaföreplatpedagogiskomsorg, vilkemotsvarar drygt 7 000kronor per månadochbarnföre skatt. Förbättratstöd till föräldrarmed tonåringar Det finns en efterfrågan bland föräldrar om att kunna få prataoch rådgöramed någon omföräldrarollenochbarnets utveckling, inte minst under tonårstiden. Vi vildärföröktillgångetillföräldrastödgenomatgöra det obligatorisktför kommunerna aterbjuda utbildningochhjälptill nätverksbyggande. Sverige som kunskapsland Ävenommånga nödvändiga ochlyckade reformer genomförs för den svenska skolan svisar flera nationella och internationella undersökningarattvi alltjämt står införstora utmaningar. Elevernas resultat sjunker på fleraområden somäts. Förattvända utvecklingen måste vi fullfölja arbetet för enskola som byggerpå arbetsro och kunskap.En skola toppklassäreförutsättning föratSverige skstsiväframtiden. Motossståren vänstersom ägnatårtionden tillattkastadefastvärdeskalorna över bord. Krav på kvalitet,kunskaper och förståelseharavvisatsoch sammandifrågasätterdnläxorocvillavskaffbetygVårbildningstradition–medbegreppsomrötter ochkulturarv –hardeavvisatsom 7 enborgerlig fördomsomskulle vädras ut.Detäravstörstaviktattviintelåterdetta synsättåterstyra överdesvenskskolanVi behöver återupprätta en utbildningstradition som bygger på tillit ochförtroendemellanelever, lärareochföräldrardärlärare fårvara lärare ocdärskolan förmedlar kunskapochstimulerar elevernas intellektuella utveckling. Våra förslag för en bättre skola: Uppvärderaläraryrket Duktigalärare är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas resultat. Skickliga lärare ska därför ha en godlöneutveckling under yrkeskarriären. Vi vill också fortsätta arbetet meatprioriterabland lärares uppgifterocansvarför atfrigöra tidför merlärarledd ämnesundervisning. Satspläsning –merlärarleddundervisningstid Goläsförståelse ärnyckeln tilframgång de flesta avskolans ämnen ocgrunden förett livslångt lärande ocetaktivlisosamhällsmedborgare. Vivillsatspåmer lärarleddtidochsärskiltprioritera svenska och läsning. Uppvärderbildning – infören klassikerlista Inför en klassikerlista med litterära verk – romaner, noveller, essäer, sagor, dikter, –menockså filmer ochmusik, somallaeleverskahatagidel aunder sinskolgång.Detärsärskiltviktigtförbarn somväxeupphemutanböcker ochutanlästradition. Fler timmar idrott Fysisk aktivitet har en positiv effekt, inte bara på hälsan, utanockså påskolresultaten i övrigt. Vi vill därföratantalet idrottstimmar i etförsta steutökas från dagens 50til60grundskolan ochattdetpreciseras hurfördelningen ska seutmellan årskurserna.För atmöjliggöra detta vilvminska ptimmarna förelevens val.Vårt mål äatdet skvaridrott medfysisaktivitepå schemat varjedag. Mindreklasserskolan Klassernas elevantabehöverminska för atfenlugnare inlärningsmiljö,för atlärare skfmer tid för varjeleochatvarje elekänneratdfår det stöd de behöver avsinlärare. Århundradets sjukvårdsreform för en jämlik vård 8 Kristdemokratisk hälso-­-ochsjukvårdspolitikutgår frånvarjmänniskas absoluta ocokränkbara värdeochattdensomhar störst behov skgeföreträde tilhälso-­-ochsjukvården. Iregeringsställning har vi prioriterat insatser för de mestutsatta patienterna. Vhargenomfört historiska satsningar på psykiatrin, cancervården och vården av kroniskt sjuka. Vårdgarantin och kömiljardenhar bidragit tilkortare vårdköer. Visatsarnu dubbeltså mycketpå tandvården jämfört med 2006Antaletapotekharökatmed 4procentochöppettiderna har blivit bättre. Receptfria läkemedegårnumera atköpvanligaffärer. Våra initiativverkariktning motenbättre ochmer tillgänglig och jämlik vård. Men vi är inte nöjda! Vården ärintjämliocdefinnfortsattaproblem med överbeläggningar, bristeripatientsäkerhet och vårdköer. Framtidenställer sjukvårdeninför ytterligareutmaningar. Denbliralltmer högspecialiserad och högteknologisk, merberoende aavanceradutrustning ochspecialistutbildad personal. 21olika landstinmeolikekonomiskocdemografiska förutsättningarharredansvårt, och fårframöver ännusvårare,atleverera jämlivård tilhelbefolkningenAlltalarförattSveriges nuvarandemodell måste stöpas omför atmöta morgondagens utmaningar. Våra förslag för en mer jämlik sjukvård: Öka statens ansvar för sjukvården Statenbör ges ettökat ansvar för att säkra en god, effektiv ochjämlik sjukvårdhela landet.Vi värnar patientens rätt till braochjämlik vård, inte dagens sätt att organisera vården.Staten börta över ansvaret försjukhusvården. Kortarevårdköermindreöverbeläggningar–vassarevårdgaranti Den nationella vårdgarantin harvarit starktbidragandetill att korta väntetider vården. Den bör fortsätta atutvecklas. Vi anser atvårdgarantins nuvarande tidsgränser 0-­-7-­-90-­-90 etförsta stegska ersättas av enyttre tidsgräns på 120 dagar som omfattarhela vårdkedjan, d.v.s. tiden från första kontakt, specialistbedömning, diagnos, provtagning, röntgen, etc.till genomförd åtgärd. Vi vill också atlandstingeinrättarevårdplatsgaranti sogervarje patienrätt tilvård prätt klinimerätt kompetens. Korta väntetiderna icancervården Väntetiderna inocancervårdenälånga ochdet finns stora skillnader mellanlandsting överlevnad och tid till behandlingförvissa cancerformer. Underperioden 2015-­-2018 vilvsatsatotalt tvåmiljarder kronorpå att förkorta väntetiderna inocancervården och minska deregionala skillnaderna. Utveckla tandvårdsstödet så att fler kafdel av det Tandvårdsstödet harreformerats och blivitmer generöst. Fortfarandeär kunskapen oförmånerna dock bristandehos många. Reformen börutvecklas för att öka kunskapen omöjligheten till 9 tandvårdsstöd. Beloppsgränser ochregelverbör också seöver. Allför atfleskkunna fdel avtandvårdsstödet. 10 Korta köerntillbarn-­-och ungdomspsykiatrin Vivillfortsättaattkorta väntetidernatildenspecialiserade barn-­-ochungdomspsykiatrin. Införenelevhälsogaranti Den psykiskaohälsan bland ungdomarharökat.Dennya skollagenställerkrav påensamlad elevhälsa medtillgångtill skolläkare, skolsköterska, psykologoch kurator samt personal med specialpedagogiskompetens.Vi vilskärpa kravenytterligarochinföra enelevhälsogaranti somgerenelerätatinometdygnfkontakt medelevhälsovården. Välbefinnande och värdighet för äldre Rätten atbestämmöversivardagupphör inte videnvisålder. Enäldre personhar, precissom yngre,individuella behovsominte kan tillgodoses i en mall, i ett standardbeslut. Vård och omsorg måste därför utformas utifråndenenskilda människans behov. Mycket har åstadkommits –vhar stärktäldres rätt till värdighet, självbestämmande ochkvalitevårdochomsorg. Men mer behöver görasför atutveckladengemensamt finansierade äldreomsorgen. Kristdemokraterna har varidrivande för atsänka skattenför pensionärerna. femstehar vsänkt skattenpåpensionervilket, tillsammansmedhöjningarnaavbostadstillägget, harinneburit aten garantipensionär har cirka 1 900kronor mer i plånboken varje månad, jämfört med denskattenivå sogällde 2006. Vi anseratskatteppensionerskliggpsammnivsoskattepåförvärvsinkomster. Den helt avgörande faktornbåde för atskapa resurser tiläldreomsorgenochtilengynnsam utveckling av pensionerna ären fortsatt gynnsam sysselsättningsutveckling. Fler jobb germer resurser tillvälfärden.En tillväxtfientligpolitikkommer slhårt mot äldreomsorgoch pensioner.Vi villförhindra atssker. Våra förslag för ett värdigt åldrande: Låäldrebestämma själva Inför etkralapå kommunerna attillhandahålla frihetatväljainomäldreomsorgen. Låtäven hemsänd mat och färdtjänst ingå rätten atväljutförare. 11 Rätt till äldreboende föpersoneöve85årutabiståndsbedömning Vi vill ge alla personer över 85 årrätttill plats i särskilt boendeom de så önskar, utan att det görs en biståndsbedömning. Syftetärattöka självbestämmandetochdelaktighetenför denenskilde.Det ärockså viktigt för känslan av trygghetattveta att man har rätt till särskilt boende, även om man inte väljeatnyttja denmöjligheten.Bratillgång tiltrygghetsboendenoch liknandeminskarbehovetav särskilda boenden visar erfarenheterna. Kvalitetpmat Maten och måltidssituationen behöver utvecklas inom äldreomsorgen.Under nästa mandatperiod vilvatmat och måltider vara ettprioriterat område för de kommunala insatserna inomäldreomsorgen. För att ytterligaredriva på utvecklingenbör stateinföra stimulansbidrag. Enationellstrategiföidéburen våroch omsorg Vivillförenkla för idéburna företag ochorganisationer atverkivälfärden. Bådnyocredan etablerade företag skkunna fårelevant informationomförutsättningarna atbedriva verksamhet inoramen förvalfrihetssystem ocfådetstöd sobehövs förattbedriva verksamheti ettlängre perspektiv. Handlingsplan mot demenssjukdomar Kristdemokraterna vilatennationell demensplan tafram föratutvecklnkunskaoctidigdiagnostiksamt förbättra vården och omsorgen fördemenssjuka. Förbättrad demensvård ären nyckelfaktor för att klara framtidens demografiska utmaning. Sänkskatppensioner Vivilsänka skattenför pensionärerså attden hamnarpå sammnivå soförlöntagare.Vi har tagitfemviktigstepå vägenmot detta mål. Vi vill fortsätta på denna vägnär denekonomiska utvecklingen smedger. Jämställdhet utan kvotering Kristdemokraterna äetparti för jämställdhet mellanmänochkvinnor. Därärsamhälletinte idag. Hårda könsroller präglar samtidskulturen ohur kvinnoroch mäska vara. Utseendefixering och hårda prestationskravskaparstress ocdrivermånga unga kvinnormotpsykiskohälsa. Kvinnor tjänarfortfarande mindre ämäocnårintsammutsträckning toppjobbeochstyrelserummen. Mäns vålmokvinnorär ett utbrett och allvarligt samhällsproblem.Skillnadeniskolresultat mellapojkarocflickororoarocriskerar ledatill utslagningaunga mänmed ofullständig skolgång. Våra behov, möjligheter och livsbetingelser måste mätas efter de unika människor vi är, inte som representanter för kön, läggning, ursprung eller funktionsnedsättning. Atvmänniskor äunika 12 innebärocksatvarjemänniskagörolikavalilivet, ochdessavalmåsterespekteras.Iett samhällsklimat som vårt, därde högljuddaönskar kvotering och konflikt, är det särskilt viktigt att slå vakomolikheter. Jämställdhet äenfrågomänskliga fri-­-ochrättigheter,inte olikriktning, tvång ochkvotering. För de som önskar strikt likhet ärdetinstrumentella tvångetdet mest effektiva medlet. Vårt månåsvienannanvägFöross kristdemokraterärettjämställtsamhälledetsamma soattalla ska hlika förutsättningar, att undanröja hinder för att kunna göra fria val, att respekteras för sina livsval och atdiskrimineringinte förekommer, intpnågotområde. Våra förslag för ett mer jämställt Sverige: Jämställda löner ioffentlig verksamhet Vivillsetill attoffentliga verksamheterhar jämställdalöner.Det arbetet skaskei såväl stat, kommun solandsting/region. Netillkvotering Tillsättningar av tjänster och uppdragska ske utifrån kompetens – inte utifrånkön, ursprungeller ålder. Atpolitisktbesluta okvotering tilstyrelserbolastrider mot äganderätten. Nädet gällerkvotering aföräldraförsäkringenanser vatalladagarfrittskakunnaöverlåtasmellanföräldrarna, vsägebestämt nej tilkvotering föräldraförsäkringen. Främjakvinnorsföretagande Frihet att väljaochetableringsfrihet välfärden underlättar för entreprenörer i traditionellt kvinnodominerade yrkenattstartochdriva företag. Vänsterns företagarfientliga politik skulle vara etdråpslag mot dessa företagare. Vi vill öka satsningarna paffärsrådgivning för kvinnoroch göra det lättareförkvinnor att få tag på riskvilligtstartkapital. Hindra våldet i närarelationer Vivilltryggastödettillkvinno-­-ochmansjourerna ochöka resurserna tilutbildning kring våld nära relationer och hedersrelaterat våld blandpersonal inom stat, kommun och landsting. För att skydda deutsatta vill vi förbättra tillgångentilrehabilitering för dem soutövarvåld.Lagen börförändras satetkrav psamtyckinförs visexuella handlingar. Delade premiepensionspoäng Vivillattförmakarmed gemensamma barn,sominte fylltolv år,ska detotalintjänadepremiepensionenfördelaslikadememellan, omdeinteaktivtbegärnågotannat.Det skulle minska skillnadepension mellanmän och kvinnor. 13 Gemenskap och sammanhållning Samhället är så mycketstörreän staten. Små nära gemenskaperoch ett ömsesidigt beroende ären central del aatvara människa. Det äsamspelet medandra som vi människorutvecklas som personer.Därför äcivilsamhället såviktigt.Detärhärgrundenläggsfördemokrati, medmänsklighet och ettSverigesomhåller samman. Detärdärmänniskoravegen friviljaengagerarsigoch tar ansvar. Kristdemokraternas politik strävadärför efteatstärkadet civilsamhället och möjliggöra möten mellan människor med olika bakgrund. Epolitik som ledertillatde mellanmänskliga bandenförsvagas kanaldrig kompenseras med enny myndighetoch merbyråkrati ellerytterligareettbidrag. Ompolitikengåinochtaöver ellerreglerar frivilligorganisationersverksamhet kanviktigvärdengförlorade – värden som tillit, gemenskap, medmänsklighet, personligtansvar och engagemang. Våra förslag för frivillighet och gemenskap: Utveckla gåvoavdraget Den 1januari2012infördealliansregeringen eskattereduktion förgåvortilvissideellaorganisationer. Underår201gaöver761000personertillsammansbort1,3miljarderkronor, vilkeäenökning mednästan3procent jämfört med2012.Menmaxbeloppet för denenskilde givarenärförlågocregelverket äronödigkrångligt. Kristdemokraterna vilhöjmaxbeloppefrån 6 000 til12 000 kronorper person och år för de gåvor somäavdragsgilla samtbort såvälregistreringsavgiftenpå 10000 kronor somårsavgiftenpå7000 kronorfördorganisationersovillblgodkända gåvomottagare.Vi vilockså utvidga skattereduktionenför gåvor tilatgällför flerallmännyttigändamål. Förenkla regelverketfödetcivila samhällets organisationer Vivillattcivilsamhälletskafortsätta att utvecklas och därför ska onödigaregleroch lagar som i första hanförsvårarförorganisationertas bortelleförenklas.Detkan exempelvishandlaom revisionsplikt eller att olikakommuner har olikakrav och regelverk vidansökningar omstödför likartad verksamhet. Detta behöver göraspå varje politisk nivå. Värnamomsbefrielsen förföreningar ocsamfund Sverige behöver inte ideella föreningar ochreligiösa samfundbetala moms på handel där överskottet gårtilvälgörenhet, t.ex. second hand-­-butiker. Våra reglerhardocfåtEUkommissionenatkritisersvensk lagstiftning för atgideella organisationer konkurrensfördelar. Om de härorganisationernaskulletvingasbetala25 procentmoms, hotas deras sociala hjälpverksamhet. Detta äreutvecklinvvilförhindra. 14 Varmare företagsklimat för fler jobb Desenasteårensekonomiskaoch finansiellakriserhardrabbatmånga människori enlång radländer myckethårt-­-inte minst Europa. Densvenska ekonomin harvid jämförelseklaratsigbra. Under alliansregeringen hardeblivimerä250 000 flerarbeteoch200 000 färre utanförskap. Men arbetslösheten, specielltungdomsarbetslösheten, ärfortfarande etgissel. Alliansenhar presenterat etnytt jobbmål: över fem miljoner människor ska hettarbete år 2020 genom att sysselsättningen ökar med 3500under perioden 2014–2020. Denärmasteåren tilltardärtill utmaningen närdet gäller välfärdensfinansiering. Alltfler äldre ska försörjas aenminskande andel arbetsför ålder. Vioch Alliansen villgenomföra den stora satsning sokallas Sverigebygget, som innebäromfattande satsningar på infrastruktur i form av regional kollektivtrafik, höghastighetståg och 100 000nya bostäder. Det är genom framgångsrika, välmående företagde resurser skapas som gör det möjligtföross att möta framtidsutmaningarna och finansiera vågemensamma välfärd. Det kräverennäringspolitik soskaparflerjobväxandföretag. Vänsteroppositionens skattehöjarpolitik kommer inte leda tilldetta, tvärtom.Förutsättningarna för företagande behöver bli ännbättre. Skatterochavgifter, kapitalbrist, risker kopplade tillarbetsgivaransvar, regelkrångel, långa myndighetshandläggningstider, undermålig infrastruktur ochkompetensbrist ärnågra exempelpå problemsomföretagare Sverige brottas med. Våra förslag för fler företag och fler jobb: Införenlärlingsanställningsform För att förenkla stegetin parbetsmarknaden för ungdomarvill vi införa en ny lärlingsanställningsform. Arbetsgivaresomanställer enlärling skfekonomiskt stödför attkompensera handledarkostnader. Minska företagens sjuklönekostnader För att minska riskerna med att anställa och förbättra villkoren för inte minst de små företagen vilvisänksjuklönekostnaderna genoetförbättrat ocförenklat högkostnadsskydd. Värna och utveckla RUT-­-och ROT-­-avdragen RUT-­-ochROT-­-avdragen öppnarnymarknaderocskaparförutsättningarförnyföretag ocjobb. Avdragenskapar förutsättningar för barnfamiljer ochäldre atfavlastning medolika sysslor ihemmet. Vi vilvärna avdragen, undanröja dagens gränsdragningsproblemoch att avdragen omfattar äveIT-­-tjänster hemmet. Vänsteroppositionensförslag tillförsämringarmåstestoppas. 15 Nejtilhöjdarbetsgivaravgifterförunga, höjrestaurangmoms och höjskatparbete Höjda skatter på tjänster och arbetelederinte till flertjänster och merarbete. Tvärtom. OSveriges positiva sysselsättningsutveckling ska fortsätta måste vänsterns skattehöjarpolitik stoppas.Fler vägariparbetsmarknaden fördemeliteerfarenhet måstskapa-­-inte färre. Säkra stabitillgångtilenergi Estabil och säkerelförsörjningär omistlig för vårt moderna samhälle. Trygghet och långsiktighetär avgörande förindustriella investeringar. Eblocköverskridande uppgörelse penergiområdet bör eftersträvadär det förnybara kanöka mendär också nya kärnkraftsreaktorer tillåts. Ökad trygghet vid arbetslöshet Eviktigdel aven fungerandearbetsmarknad ärengrundläggande trygghet vidarbetslöshet.Alla på arbetsmarknaden bör omfattas av en sådan trygghet. Vi vill därför att arbetslöshetsförsäkringen, precis som sjukförsäkringen, ska bli allmän och obligatorisk. I samband med en sådan reform vill vi höja och indexreglera taket. Ett hem åt alla Ebra boendemiljö är grundläggande för att skapa trygga uppväxtvillkorförbarn och unga. Under tjugoårtidhar Sverige byggt mindre änhälftensmånga bostäder somvårnordiska grannländer gjort per capita ochlångt under snittet inomOECD. Prisebetalar vnu. Större ungdomskullarkombinerat med en av destarkaste urbaniseringstrenderna Europa gör att vi dagharen akut bostadsbristi tillväxtregionerna. Underkristdemokratisk ledninbedriverregeringenenomfattande reformagendaför att undanröja hinderförökatbyggande. Förenkladeregelverkför atbygga ungdoms-­-ochstudentbostäder, planprocessen har blivit tydligareochkortare, andrahandsuthyrning har underlättats, fler bygglovsbefriadeåtgärderhar införts och skatter har sänkts förattunderlätta byggande och boende. Denna politik måste fullföljas. Vänstersidanpolitikenmotsätter simånga reformer ochhar framförallt ingendrivkraft atfortsätta förenklingsarbetet. De har inget samlat alternativ förutom attde vill tillbaka till mer av subventioner och regleringar. Den politiken har prövats med förödande resultat. 16 Våra förslag för fler bostäder: Aldrig mer fastighetsskatt–avskaffa taxeringsvärdena Den statligafastighetsskatten varoförutsägbarocbeskattadvärden sointmotsvarades avnågra löpandeinkomster. Men det kostnadskrävande taxeringsvärdessystemet finns fortfarande kvar, bidrar tillkrångel för enskilda småhusägare ochskulle kunna användas för attåterinföra det gamla fastighetsskattesystemet. Vivill slutligt avskaffa taxeringsvärdessystemet. Ökade drivkrafter för att bygga nyabostadsområdenoch student-­-och ungdomsbostäder För att förbättra deekonomiska förutsättningarna förkommunerattinvestera nya bostadsområden bör någon form avekonomiskt stimulans införas till kommuner som byggernya bostäder. Vi vill också att regelverket ytterligare förenklas, bland annatnär detgäller bullerregler, isyfte att erbjudafler ungdoms-­-ochstudentbostädertillrimligakostnadersamtattuniversitet, högskoloroch Försvarsmakten ges permanenträttatt tillhandahållabostäder för studenter, forskareoch tillfälligt försvarsanställda. Skattesituationenbehöversesöverförhyresrätten, framförallt med inriktning på atunderlätta förnyproduktion. Gör strandskyddetmerflexibelt Strandskyddsreglerna ska säkra allmänhetentillgåntilstränderocvärna uniknaturvärden. Men reglernaärkrångligaochotydliga.Regelverket måstenu reformerasigrundensattglesbefolkade områden kanbebyggas, förutomiområdensomgenombeslutpekasutsomskyddsvärda.Men även i exploaterade delar alandet innebär dagens regelveratäganderätteniblandfåenallför svagställning. Fortsättregelförenklingsarbetet–flerbygglovsbefriadeåtgärder Reformeringen avPlan-­-ochbygglagenmåste fortsätta syftatunderlätta för bostadsproduktion. Instansordningenvidöverklagande måste effektiviseras.Riksintressesystemet behöver förtydligas och förenklas. Listanpå bygglovsbefriade åtgärder bör ökas. Åtgärder sominte innebär någon inskränkning för grannarellemedför någonallvarlirisför fukt elleannanskada på huset omde utförs icke fackmässigt bör befrias från bygglov. Undantagbörskei områden soklassas somkulturhistoriskt värdefulla. Omkommuner inte håller tidsgränser för bygglov bör avgiftenreduceras. Tidsgräns för att gestartbesked vid anmälatill byggnadsnämnden ska införas. Motverka hemlöshet Kristdemokraterna vilatallkommuner där detfinns hemlöshet arbetar utifrån modellen "Bostad först". Metoden utgår från att se på bostaden som ettgrundläggande behovföralla, oavsett problem sopersonen ifråga brottas medUtifrån detterbjuds personen frivilliga ocindividuellanpassadestödinsatser. Vräkningar abarnfamiljer måste förebyggas. 17 Rättspolitik för trygghet och tillit Sverige ska vara ett tryggt land att leva i, oavsettom man bor på landsbygden, i enstad eller ien förort. Eastatenviktigastuppgifteräratgenoetväfungerande rättsväsende gemedborgarna trygghet. Atförebygga brott och att ungdomar hamnar ibrottsliga aktiviteter och att tidigt reageramot, och bryta, kriminellt beteende ärav största vikt. Förattlyckas med dettabehövs en politik med ett helhetsperspektiv påbarn och ungdomar. Det behövs en stödjande familjepolitik, en braskola, satsningarpungauppväxtmiljoceoffensikriminalpolitik. Mot ossståren oenig opposition med olikaförslag på kraftiga nedskärningar på polis och rättsväsende ocnedsättningarastraff. Det ärinträtt väatgåDet skullminskrisken för upptäcktoch lindra konsekvenserna av attbegå en brottslig handlingoch kränka andra människor. Såbygger vi inte ett tryggaresamhälle. Våra förslag för färre brott: Fler synliga poliser ibrottsutsatta områden Internationell forskning visaatökaddirekt patrullering områdenmedhög brottslighet fungerar brottsförebyggande. Fler synliga poliserär mycket viktigtförattungdomsgänginte ska få känslan av att ha kontroll över vissbostadsområdenochför atöka trygghetenför övriga boende området. Social Impact Bondföratförebygga brott Eförsöksverksamhetmed s.k. Social ImpactBonds ska prövasexempelvisutsatta områden isamarbete mellan offentliga, privata och ideella aktörer för atminska riskenatunga personer som dömts förbrott återfallertill brottslig verksamhet. Kriminalisera medverkanterrorstämpladeorganisationer Vivillkriminaliseraförberedelseinför,deltagande träning införochdeltagande väpnadstridför organisationersom ärterrorstämplade enligt EU:s ellerFN:s klassifikationer. Bekämpa den organiseradebrottsligheten–pröva anonyma vittnen Prioritera bekämpningenadenorganiserade brottsligheten Detta gällersåvälokalbaserade kriminella gäng sommobila ligor medinternationell koppling.Möjligheten attvittnaanonymtivissa specifiktyperabrottmål börprövas Sverige. Det kaexempelvivara närdetfinns allvarliga hotfrångäng. 18 Prioritera kampen mot bostadsinbrott Bostadsinbrott bedömregel sogrov stöldmångfallederdetiletfängelsestraff pmella68 månader, vilketi praktiken oftainnebär villkorlig dom och böter. Eftersom inbrott i bostadeninnebärestorintegritetskränkning fördesodrabbas vilvskärpa straffen förinbrott genoattinföra en nybrottsrubricering, inbrottsstöld, med en högre straffskala än densom gäller för grov stöldDet skullmedföra atflertvingaavtjänfängelsestraff förinbrott änvadsomär fallet idag. Skärp straffen förseriebrott Skillnaden mellan att begå ettbrott eller många likartade brottär för liten idag och behöver öka. Det skskgenoskärpta straff förseriebrott. Ansvar för miljö och klimat Det finns skäl att oroa sig för framtidens miljö. Klimatförändring, miljögifter,övergödning och hotad biologisk mångfald ärallexempepeutvecklinsointärhållbar. Samtidigvisarerfarenheter atdegåratbryta enegatitrend. Det allvarligaste miljöhotetmänniskan stårinförär klimatförändringen. Effekterna adealltför snabbuppvärmningen ajorden slårhårdast modefattigdeleajordens befolkninsohar svårast atanpasssigRisken ökar för atolika ekologiska systemkollapsar. Stora ansträngningar måste göras för atskapa internationella överenskommelser someffektivmöter detta hot. En ansvarsfull miljöpolitik motverkas av den kortsiktighet som alltför hög grad präglar politikoch ekonomi. Menockså frånkraftesomvilanvända miljöhotensomförevändning för entillväxtfientlig politiksomskulle fförödande konsekvenser för välfärdenoch människors frihet. Våra förslag för en bättre miljö: Minska utsläppenavväxthusgaser Kristdemokraterna ståbakometEU-­-mål o4procentminskadekoldioxidutsläpp inounionen til203jämförelse medå1990Utöver detta vilvsetmål omytterligar1procent minskning soinkluderarhandemeinternationella krediter, det vill sägainvesteringar iprojekt för atminska utsläppen andra länderutanförEU. Vi stödjerocksetgemensamEU-­-mål o2procentförnybar energi unionentilå2030. 19 Effektivarereningsverk Kristdemokraterna vilatavloppsreningsverk skutrustasmedavancerade reningsmetoder som klaraaatreducera läkemedelsrester ochandra föroreningar sominte reningsverkenäkapabla tillnuvarande processer. Gbarn rätt till en giftfri vardag En offentlig aktör, som bedriver verksamhet för barn, bör vid enupphandlingha rätt att själv ange vilkmiljö-­-och hälsokrav som ska gälla, såvida motparten inte kan bevisaattkraven ärobefogade. Dettaskullegälla alltifrån leksaker och nappflaskortill maocdryck soförsta hankonsumeras abarn verksamheterna. Vivillhagiftfriaförskolor. Vi vilockså atallvarianter abisfenoler förbjuds i produkter som riktar sig tillbarn, samt ilivsmedelsförpackningar och kassakvitton. Stoppövergödningen av Östersjön Östersjön ärettvärldsunikt bräckvattenhav medetsärskilekosystem. Vi vilminska övergödningen genomatpröva etsystemmedöverlåtelsebara utsläppsrätter för kvävochfosfor. Vi vilockså förbjuda oljeborrning Östersjön och att olja sotransporteras till havs ska märkas satt det går att spåra från vilkefartyg etoljeutsläpskettDen tekniskutvecklingehargjort dettmöjligtVi villockså att bötesbeloppen föroljeutsläpp havethöjs rejält. Säkerhet i en osäker tid Sverige behöver ett fungerande nationellt försvar. Inte minst utvecklingenUkraina visaatt hotbilden förändrasochdåbehöver också försvarsförmåganförändras.I nuläget kanvstendenser motnyupprustningsamtattantaletväpnadekonflikter inte minskar på samma sätsomtidigare. Vi ser också nya hotbilder, i form av exempelvis naturkatastrofer, terrorangrepp, pandemier eller cyberattacker. Förmågan till nationellt försvaroch operationer i närområdetmåsteges en avsevärthögreprioritet. Sverige är beroende av fungerande förbindelser med resten av världen. Klimat, miljö, demografi, energiberoenden, kärnvapenspridning, terrorism, bristande respektförmänskliga rättigheteroch internationell organiserad brottslighet ärglobalföreteelsersokapåverka vårsäkerhet. Vi måstedärvara bereddaatt, efter vår förmåga, bidra till en säkrare och bättrevärld. Försvarets huvuduppgiftär attvärna människors livoch frihet. 20 Våra förslag för ökad nationell säkerhet: Öka successivt resurserna till försvaret Anslaget tilförsvaret skasuccessivt höjas för atåstadkommaförbättradförsvarsförmåga. Utred svenskt medlemskap iNATO Vianserattdetärdagsattgöraenförutsättningslös parlamentarisk utredning omför-­-ochnackdelar med etsvenskt medlemskapNATO. Säkra personalförsörjningen Helt centralt förattskapa en fungerande organisation äratt rekrytering, utbildning, anställning och veteranpolitik utgör enprioriteraddel aFörsvarsmaktens verksamhet. Avgörande för atnuvarande systeskfungera ockostnaderna skbldplanerade äratdelöpandskeretillräcklig rekrytering. Vivill införa en incitamentsstruktur, olika typer av premier, för att säkerställa såväl rekrytering somatt redananställdpersonalstannar kontraktstiden ut.Detkrävsocksåen utökad övningsverksamhetförattsäkerställa samtliga personalkategoriers kompetens. Inrättaett centrumförveteranfrågor Inom Försvarsmakten bör det finnas ettydligutpekat ansvar -­-etCentrumför veteranfrågor -­-för atgstöochjälefteravslutatjänstgöring exempelvis internationell insatsDet ärviktigattstödeintbara finnpnationelnivutan också plokal nivå. Ansvarigpersonal fördessa frågor bör också kunna stödjaanställda övergång till civilarbete. Sammanhållning över gränserna Vårsolidaritetoch medmänsklighetfårintegörahaltvid nationsgränsen –vhar etansvar atgöra vadvkanför enbättre världför alla.Därför förespråkar vkristdemokrater etgeneröst biståndsom nårfram, enflyktingpolitiksompräglas av humanism och medmänsklighet och enpolitik som främjar handel och ökademöjlighetertill rörlighetövergränserna. En värld somårbättre–där fler får del avvälstånd, demokratiochmänskligarättigheter-­-äockså ensäkrarvärld. Mot ossstår de som villhindra dem somflyr undan krig, tortyr och förföljelse att komma till vårt land och sosamtidigtvill skära ned biståndetkraftigt. Motoss stårocksdso-­-omde vinner valevilläggenextrskatpå gåvor tilsocial hjälpverksamhet både Sverige ochinternationellt. De som tyckeatdet äviktigarmedetlikformigt skattesystemänatuppmuntra enskilda atgtilländamådärderas hjärta finns. Vivillistället utvidga skattereduktionen förgåvortill ideella organisationertill flerändamål och med högre belopp. Motoss stårockså de som vill försvåra för människor att komma till Sverige för att arbeta –ochdärmedminska människors möjligheteratfå 21 ettbättreliv, försämraförsvenskaföretagsmöjligheterattfårättpersonalochskadaSveriges tillväxtmöjligheter. Våra förslag för solidaritet över gränser: 1%-­-målet i biståndet ska upprätthållas Estörreandel av biståndet bör gå via ideella organisationer. Biståndet börtydligare inriktas patt främja mänskliga rättigheter, inte minst religions-­-ochyttrandefrihet. Stoppaförföljelsen akristna minoriteter Sverige ska internationella sammanhang arbeta för att värna utsatta minoriteter, oavsettvilken minoritet. Justnu ärde kristna minoriteterna sutsatta atderas situationkrävesärskild uppmärksamhet, inte minst i Mellanöstern. Svensk utrikespolitik skverkför atstödja en demokratiskutveckling i Mellanösterns länderoch förattminoriteternairegionen ska ha samma grundlagsrättigheter sommajoritetsbefolkningen. Fortsätta ocfördjupa ehumanflyktingpolitik Sverige ska fortsätta att stå upföroch hen generös flyktingpolitik och vara en fristad för människor påflykt undan krig och förföljelse, exempelvis på grund av tro, övertygelse eller sexualitet. Vivillinrättaen inspektion för migrationsfrågorför att följa upp att arbetsmetoder, rutiner, förkunskaper ochsamarbete mellanolika aktörer gevarjasylsökande denrättssäkrprövning man enligt lahar rättillFler länder måste tsitansvar. Vivillskapamöjligheter för flyktingaratt legalt kunna tsitilEuropamednödvisum. De Europeiska ländersobrytermogemensammaasylreglerskpåföras kännbarasanktioner. Utveckla arbetskraftsinvandringen Vi vilsflervägaritilSverige fördesovilkommhit och arbeta. Arbetskraftsinvandringen är viktiför atmöta utmaningenmedSveriges ochEuropas åldrande befolkning. Studenter som studerat Sverige börgemöjligheatstannminssemånaderföratsökarbete ellerstarta företag här. Samtidigt behövervi förbättra arbetetmed att stävja att systemetmed arbetskraftsinvandring missbrukas och utnyttjas fel syfte. 22