Moderaternas partiprogram 1934

m
Moderaterna Partiprogram 1934
Ladda ned: pdf txt
Hämtat från partiets officiella hemsida.
Partiprogram Antaget av Allmänna Valmansförbundets riksstämma 29 maj 1934 Svenska högern är ett nationellt folkparti. Svenska högern känner sitt ansvar för det Sverige, som vi ärvt av fädren och en gång skola lämna i arv till kommande släktled. Den sätter fosterlandet främst, dess trygghet och oberoende över alla andra politiska omsorger. Svenska högern vill bygga ett Sverige på den nationella samhörighetens grund. Den kräver en stark av klassintressen oberoende statsmakt, skickad att till det yttersta hävda lagsamhällets auktoritet och trygga man som kvinna vid fri utövning av medborgerliga rättigheter och lagligt näringsfång. Den ser i rättssäkerhet och laglydnad omistliga förutsättningar för kultursamhällets bestånd och enskilt väl. Svenska högern betraktar arbete och sparsamhet som de enda säkra medlen att åstadkomma varaktigt välstånd. Den ser i enskild äganderätt och företagsamhet de mäktigaste hävstängerna till ekonomiska framsteg. Den fordrar, att den allmänna hushållningen skall bygga på sunda och beprövade grunder. Svenska högern anser det vara samhällets plikt att bistå verkligt hjälpbehövande och betraktar arbetslösheten som vår tids allvarligaste sociala problem. Den kräver, att åt den sociala omvårdnaden givas sådana formar, att det personliga ansvaret stärkes och det ekonomiska uppbyggandet icke försvåras. Svenska högern anser hemmet och familjen utgöra samhällsbyggnadens hörnstenar. Den vill skydda vårt folk mot nedbrytande krafter och ser i den kristna tron en uppehållande och renande makt i samhället, vilken bör vårdas som vår dyrbaraste egendom. Den fordrar, att svensk folkuppfostran allt framgent skall vila på kristen grund. Utgående från dessa grundsatser vill högern verka för: 1 Rikets oberoende och okränkbarhet. Betryggande försvar. Mellanfolklig rättsordning för fredens bevarande. Samförstånd i Norden. 2 Handlingskraftig nationell regering. Folklig självstyrelse, uppburen av ansvarskänsla och grundad på fullgjorda medborgerliga skyldigheter. 3 Lydnad för lagarna. Kamp mot klassanda och maktmissbruk. Förbud mot våldspartier. Ordningens ovillkorliga upprätthållande. 4 Förvaltningens förenkling. Förtjänst och skicklighet enda befordringsgrunden. Offentliga ämbeten inga partibelöningar. Lön efter duglighet, utbildning och ställningens ansvar. 5 Ett starkt näringsliv, byggt på fri företagsamhet och enskild äganderätt, samt tryggat mot socialisering och förkvävande statstvång. Klara gränser för de statliga monopolföretagens verksamhet. 6 Jordbrukets stödjande och upprätthållande som landets modernäring. Ekonomisk rättvisa åt den jordbrukande befolkningen i förhållande till andra yrkesgrenar. Bondeklassens bevarande. Främjande av ekonomiskt sund egnahemsbildning. 7 Aktiv handelspolitik för tillvaratagande av landets avsättningsmöjligheter. 8 Frihet att arbeta. Arbetsfredslagstiftning. Blockadterrorns stävjande. Skydd mot samhällsfarliga arbetsinställelser. 9 Sund hushållning i stat och kommun. Sträng sparsamhet med allmänna medel. Varsamhet i beskattningen. Skatternas avvägande efter rättvisa grunder under beaktande av näringslivets och den enskildes bärkraft. Reformerad familjebeskattning. 10 Hjälp till arbete och självförsörjning. Trygghet åt de anställda. Stöd åt familjebildningen. Främjande av folknykterhet och folkhälsa. 11 Fördjupad folkbildning. Skolväsendets ändamålsenliga utveckling under hänsynstagande till de ekonomiska betingelserna. Främjande av praktisk yrkesutbildning. 12 Ungdomens fostran till självansvar och sedlig kraft. Kristendomsundervisning i skolorna. Kyrkans bevarande. Sveriges folk ett kristet folk.