Till Sveriges folk!

m
Moderaterna Valmanifest - Riksdagsval 1936
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
TILL SVERIGES FOLK! Oron i världen ökar. Inom Europas folk gör sig känslan av en hotande katastrof alltmera märkbar. Erfarenheterna av Nationernas förbunds arbete visa, att det kollektiva säkerhetssystemet icke erbjuder någon garanti för de mindre staternas trygghet och oberoende, Med oemotståndlig styrka reser sig i detta läge kravet på en politik, som värnar freden och friheten i Norden. Som en handling av nationell självbevarelse har vårt folks flertal hälsat den vid årets riksdag beslutade utbyggnaden av rikets försvarsanstalter. Detta beslut måste med kraft fullföljas, och de förstärkningar inom olika grenar av vårt försvar genomföras, som äro nödvändiga för fredens och fosterlandets värn. Främst tack vare den enskilda företagsamhetens anpassningsförmåga och framsynta utnyttjande av den förbättrade världskonjunkturen har den ekonomiska krisen i Sverige övervunnits och grunden lagts till nya framsteg. En verklig välfärdspolitik måste taga sikte på att ytterligare stärka det privata näringslivets utvecklingsmöjligheter. Arbetslösheten bör med kraft motarbetas . De ofrivilligt arbetslösa skola erhålla hjälp. Verklighetsbetonad positiv konjunkturpolitik bör ingå som ett led i arbetslöshetens bekämpande. Jordbruksbefolkningens levnadsstandard måste tryggas och höjas och landsbygdens avfolkning motverkas. Stödåtgärderna åt modernäringen böra avvägas med hänsyn härtill och utformas i samarbete med jordbrukets ekonomiska föreningar. Ett starkt näringsliv är förutsättningen för all social omvårdnad. Aktiv folkvårdande reformpolitik utgör en väsentlig del av högerns program. Socialpolitiken måste inriktas på rättvisa åt alla samhällsgrupper. Årets riksdagsval gäller ytterst, om den fria svenska samhällsordningen skall avlösas av den socialistiska tvångsstaten. De socialdemokratiska och kommunistiska partierna behöva blott ytterligare fyra mandat för majoritet i andra kammaren. Med socialistisk övermakt hota statsmonopol och tvångsregleringar, vilka skulle beröva massor av människor utkomst och arbetsglädje. Denna politik är en fara för landet, ty dess slutmål är statlig tvångshushållning inom hela vårt näringsliv. Näringslivet måste fredas från monopol och socialiseringsplaner i vilken form de än må komma. Det berättigade i högerns strävanden på samhällslivets olika områden har erfarenheten själv bevisat. Högern vill: Nordiskt samarbete för fredens bevarande. Omprövning av Sveriges ställning till Nationernas Förbund. Betryggande försvar för landets fred och oberoende. Kamp mot samhällsomstörtande element. Våldspartiers upplösande. Fri näringsutövning och enskild äganderätt som grundval för tryggad folkförsörjning. Lika rätt till arbete för alla. Grundlagsskydd mot statsmonopol. Beaktande av motorismens berättigade krav i skatte- och lagstiftningsfrågor. Stöd åt hantverk och privat handel. Främjande av industri och sjöfart. Verksamt stöd åt ordbruket med binäringar i syfte att höja deras bärighet och att förbättra lantarbetarnas ställning. Fiskarbefolkningens stödjande i dess krävande arbete. Hänsynstagande vid beskattningen till näringslivets och de enskildas ekonomiska bärkraft. Skydd för sparandet. Stärkande av de fredsbevarande krafterna i svenskt arbetsliv. Sunt organisationsväsende. Förbud mot blockader och bojkotter mot småföretag . Reglering av lönerna för det allmännas tjänstemän med beaktande av deras utbildning och ansvar. Folkvårdande socialpolitik på självansvarets grund. Skyddslagstiftning för privatanställda. Stöd åt familjebildningen. Snabba och verksamma åtgärder tillskydd för det svenska folkmaterialets bestånd. Tillvaratagande av ungdomens intressen i samhälls- och arbetsliv. Ungdomens fostran i kristen tro till sedlig kraft och allvarlig livsföring kyrkans bibehållande vid dess centrala ställning i svenskt samhälls- och folkliv. Medborgare! Sveriges folk har städse skattat friheten högst av allt. Det är friheten, som det förestående valet gäller. Mot den riktar sig det socialistiskt-kommunistiska hotet. Med kraft och beslutsamhet kämpar Sveriges höger för den folkligt nationella frihetstanken. Högern vill samarbete över parti- och klassgränser till allas välfärd. Till val med högern för S V E N S K S A M L I N G kring en frimodig och fast frihetens och fredens politik. Karlstad, valsommaren 1936. ALLMÄNNA VALMANSFÖRBUNDET Riksorganisationen. (Valupprop antaget av Allmänna Valmansförbundets riksstämma, 28 juni 1936)