Maning till svenska män och kvinnor

m
Moderaterna Valmanifest - Riksdagsval 1940
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
MANING. TILL SVENSKA MÄN OCH KVINNOR. Mäktigare än någonsin manar oss tidsläget att över alla andra omsorger sätta omvårdnaden om rikets trygghet och vårt folks frihet. Starkare än någonsin förstå vi värdet av ett försvar, uppburet och stålsatt av en oböjlig försvarsvilja och en levande samhörighetskänsla. Enigare än någonsin samlas vårt folk kring uppgiften att trygga det yttre oberoende och den inre frihet, varpå det svenska lagsamhället sedan sekler kunnat bygga. Denna vakthållning skuldra vid skuldra får icke brista. Kriget kastar djupa skuggor över hela kulturvärlden. Det har hårt drabbat våra nordiska grannländer och ställt svensk statsmakt inför uppgifter, som kräva stora offer av alla. Bördorna skola plikttroget bäras men även rättvist fördelas. Framtidens mål måste vara att ekonomiskt och socialt, kulturellt och moraliskt bygga ett starkt Sverige. I gången tid har Sveriges höger, ofta ensam och ofta klandrad, fått kämpa för den politik, som. nu allmänt omfattas. De grundsatser, som länge funnits inskrivna i högerns principprogram, ha i rådande allvarstider ånyo visat sin orubbliga styrka. Dessa grundsatser lyda: "Svenska högern är ett nationellt folkparti. Svenska högern känner sitt ansvar för det Sverige, som vi ärvt av fädren och en gång skola lämna i arv till kommande släktled. Den sätter fosterlandet främst, dess trygghet och oberoende över alla andra politiska omsorger. Svenska högern vill bygga ett Sverige på den nationella samhörighetens grund. Den kräver en stark av klassintressen oberoende statsmakt, skickad att till det yttersta hävda lagsamhällets auktoritet och trygga man som kvinna vid fri utövning av medborgerliga rättigheter och lagligt näringsfång. Den ser i rättssäkerhet och laglydnad omistliga förutsättningar för kultursamhällets bestånd och enskilt väl. Svenska högern betraktar arbete och sparsamhet som de enda säkra medlen att åstadkomma varaktigt välstånd. Den ser i enskild äganderätt och företagsamhet de mäktigaste hävstängerna till ekonomiska framsteg. Den fordrar, att den allmänna hushållningen skall byggas på sunda och beprövade grunder. Svenska högern anser hemmet och familjen utgöra samhällsbyggnadens hörnstenar. Den vill skydda vårt folk mot nedbrytande krafter och ser i den kristna tron en uppehållande och renande makt i samhället vilken bör vårdas som vår dyrbaraste egendom. Den fordrar att svensk folkuppfostran allt framgent skall vila på kristen grund". Dessa grundsatser bevara i allt väsentligt sin bärande kraft. De tala till oss med dubbel styrka, då krig och omstörtning hota västerlandets grundvalar. De mana till kraftig insats för fosterlandets bästa. Med kraft och tillförsikt skall Sveriges folk värja sig mot yttre och inre fiender. Frimodigt och beslutsamt skall det värna sin självbestämningsrätt. Utan tvekan skall det inskrida mot envar, som direkt eller indirekt tjänar främmande intressen. SVENSK HÖGER uppfordrar till samling kring ett starkt försvar för Sveriges frihet; nationellt kraftuppbåd för tryggad folkförsörjning; samhällsanda och offervilja; obetvinglig tro på framtidens Sverige!