Tid för Högern

m
Moderaterna Valmanifest - Riksdagsval 1952
Ladda ned: pdf txt
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
TID för HÖGERN UTVECKLINGEN ute i världen och den svenska regeringspolitikens misslyckande visar att de rörelser, som hämtar sin kraft ur övertro på staten, på kontroll och regleringar och på möjligheterna att andligt och ekonomiskt likrikta människorna, ej mäktar lösa vår tids problem. Var uppgift under detta årtionde är att bygga ett samhälle som kan ge sina medborgare säkerhet i tillvaron, den rörelsefrihet och det utrymme för den personliga insatsen, som framåtskridandet och hänsynen till den enskilda människans utveckling kräver. Vilka resultat som kunnat nås på den andliga och materiella odlingens fält beror främst på den. enskildes vilja och förmåga. Gemensamt kan vi skapa bästa möjliga förutsättningar för de enskilda insatserna - gjuta formarna. Människorna själva måste fylla dessa med levande innehåll. Högerpartiet sätter som sitt mål en demokrati som lever och fungerar i praktiken, en vardagens demokrati, en fri gemenskap av personliga ägare, ett samhälle präglat av laganda, personlig frihet och personligt ansvar. Det vänder sig mot strävandena att göra mer och mer till politik. Det vill begränsa statens makt och som ledstjärna i samhällsarbetet ställs tilliten till den enskilda människan. I dag står högerpartiet i bestämd opposition - mot en regeringspolitik vars yttersta syfte är att omdana samhället i socialistisk riktning genom ständigt stigande skatter och en fortgående överflyttning av den verkliga bestämmanderätten från de många medborgarna till en handfull dirigerande och styrande partimän i toppen på en politisk byråkrati. Glidningen mot ett allt hårdare regleringssamhälle måste brytas, framåtskridandets krafter beredas ökat utrymme och de många människorna få mera att säga till om i sina egna och våra gemensamma angelägenheter. ATT LITA PÅ - HÖGERN DU som vill en alliansfri utrikespolitik - bevarad handlingsfrihet - en utrikespolitik som stryker under vår samhörighet med våra skandinaviska grannar och världens övriga fria demokratier och som är med i försöken att genom Förenta Nationerna organisera freden; Ett starkt försvar, som kan ge vår utrikespolitik eftertryck och oss alla trygghet; DU som vill ett fast penningvärde och därmed säkerhet för att våra inkomster och sparmedel ej som hittills förtärs av prisstegringar; en hällbar beredskap mot arbetslöshet; en fri hushållning utan ransoneringar och regleringar; en sparvänlig politik, som gör det möjligt och lockande för den enskilde att spara och sålunda gör allt fler till medborgare som verkligen äger någonting; DU som vill en skattepolitik som bryter de höga skatternas välde och ger de enskilda människorna en undan för undan utsträckt förfoganderätt över sina egna inkomster; slut på tvånget för medborgarna att genom för höga skatter spara för statens räkning, for att öka statens, ej sina egna tillgångar; DU som vill en jordbrukspolitik som ger jordbrukets folk rättvisa, främjar näringens fria rationalisering och så ger konsumenterna säkerhet mot livsmedelsbrist även vid avspärrning och livsmedelspriser som alla kan betala; DU som vill en socialpolitik som ger verklig hjälp och praktiskt stöd; en bostadspolitik som målmedvetet siktar till att sänka byggnadskostnaderna och häva bostadsbristen; DU som vill att skolan skall ge fostran, ej blott utbildning samt att kristen och västerländsk hänsyn skall genomsyra vår samlevnad; Du kan med förtroende ge högerpartiet din röst, DU kan lita på högerpartiets beslutsamhet att förvandla ditt förtroende till praktisk politik. Du som vill medborgerlig frihet, DU som vill en till alla spridd och stärkt enskild äganderätt, stigande välstånd och säkerhet i tillvaron för de många människorna Du kan lita på högerpartiet.