Valmanifest 1970. Samverkan, rättvisa, ansvar.

m
Moderaterna Valmanifest - Riksdagsval 1970
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
Valmanifest 1970 samverkan rättvisa ansvar Moderata samlingspartiet Valmanifest 1970 Dagens vänsterinriktade politik kräver alternativ. Utvecklingen går mot maktmissbruk och enpartivälde. Bristande hänsyn till traditionella värden och former för mänsklig samlevnad har skapat otrygghet och vantrivsel. Regeringen Palmes politik leder till stigande priser högre skatter lägre realinkomster och risk får otrygghet i sysselsättningen. Växande krav på socialisering av viktiga delar av vårt näringsliv ökar förtroendeklyftan mellan stat och enskilda. Moderata samlingspartiet erbjuder ett alternativ byggt på samverkan, rättvisa, ansvar. Vi arbetar för: Förstärkt inflytande i samhället för den enskilde medborgaren. Medbestämmanderätt genom folkomröstningar och en decentralisering av den kommunala verksamheten. Ökat medinflytande för löntagarna i arbetslivet. Garanterad rättstrygghet. Krafttag för att skapa säkerhet till liv och egendom. Bättre resurser åt ordningsmakten. Förbättrad lönsamhet för jordbruket. Ett förstärkt och effektivt miljöskydd. Balans i samhällsekonomin. Bättre kontroll över pris- och kostnadsstegringar. Större återhållsamhet med offentliga utgifter. Rationaliseringar inom den offentliga förvaltningen. En resursskapande skattepolitik. En skattepolitik så utformad att det lönar sig att arbeta och spara. Sänkt skatt på inkomstökningar. Ökad hänsyn till barnfamiljernas försörjningsbörda och till de familjer där hustruns arbete är förlagt till hemmet. Stöd åt enskilt sparande, och spridning av ägandet bland medborgarna Ökad delaktighet i landets samlade förmögenhetstillväxt och tillgångar för den enskilde. Skattefri folkpension. Utbyggd socialpolitik med sikte främst på de eftersatta grupperna. Personlig omvårdnad i centrum för sjuk- och åldringsvården. Stöd åt familjesolidariteten. Återställd arbetsro och ordning i skolan -- efter åratal av experiment och provisoriska lösningar. Rätt för envar att utbildas i enlighet med sina förutsättningar och intressen. Ett rättvisare betygsystem, starkare krav på objektivitet och kvalitet i undervisningen. Fostran till ansvar under respekt för de värderingar som kristendomen bygger på. samverkan - för mänsklig gemenskap framåtskridande och välstånd rättvisa - för en levande demokrati som syftar till lika behandling av alla, enskilda människor, grupper och landsdelar. ansvar - för ett samhälle som bygger på personlig frihet, individuella valmöjligheter och medinflytande i politik och arbetsliv. Moderata Samlingspartiet Detta valmansfest ar antaget av Moderata samlingspartiets partistyrelse den 15 mal 1970 och presenterat på partimöte i Linköping den 24 maj 1970