Valmanifest 1979. Framtid i frihet.

m
Moderaterna Valmanifest - Riksdagsval 1979
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
Valmanifest 1979 Framtid i frihet Moderaterna Moderata samlingspartiets främsta uppgift är att säkra en FRAMTID I FRIHET för Sverige och dess medborgare. En frihet från yttre tvång och inre förmynderi. En frihet som ger oss alla lika möjligheter som medborgare och som individer. Ett fritt samhälle förutsätter en fri ekonomi. Ingenstans i världen har socialism kunnat förenas med demokrati. Vi moderater vill sprida det personliga ägandet och motsätter oss bestämt socialdemokraternas planer på att införa kollektiva fackföreningsfonder. Vi slår vakt om vårt öppna samhälle och vårt folkstyre. Vårt samhälle skall garantera den enskilde ett liv präglat av självbestämmande och trygghet. Det måste bygga på tilltro till människorna och ta till vara deras initiativlust och vilja till ansvarstagande. Det är människorna själva, som skall forma utvecklingen för VALFRIHET OCH OBEROENDE. Utrikespolitiken skall präglas av fasthet och realism. Vårt försvar ges sådan styrka att det kan garantera vår självständighet. Förbindelserna med Norden och Europa byggs ut. Svenskt bistånd skall hjälpa de fattigaste människorna i de fattigaste länderna. Den ekonomiska politiken skall syfta till yttre och inre balans. Pris- och kostnadsutvecklingen måste hållas under kontroll. Ökningen av de offentliga utgifterna hejdas. Näringslivets konkurrenskraft och välståndsgrundande möjligheter främjas. Skattetrycket skall dämpas. Det måste löna sig att arbeta och att spara. Marginalskatterna sänks så att vanliga inkomsttagare får behålla minst hälften av löneökningar och extraförtjänster. Kommunalskatterna måste hållas nere och om möjligt sänkas. Skattepolitiken inriktas på att öka arbetsviljan och resurstillväxten i samhället. Sänkta skattesatser skall möjliggöras genom besparingar av stat och kommun, inte genom höjningar av andra skatter. Sysselsättningen tryggas genom lönsamma företag i en fri samhällsekonomi. Därmed skapas arbete åt både yrkeserfarna och ungdomar. Initiativ och nyföretagande stimuleras. Småföretagens villkor förbättras. Regionalpolitiken skall främst bygga på allmänna stimulansåtgärder. Energipolitiken måste inriktas på att garantera vår välståndsutveckling, på att spara energi och att minska vårt beroende av importerat bränsle. Användning av kol och olja medför allvarliga miljörisker. Vi måste ta tillvara vårt kunnande om kärnkraft och skapa garantier för dess säkerhet. En folkomröstning skall bestämma riktlinjerna för vår framtida energiförsörjning. Jordbruk och fiske säkrar vår försörjning och vårt oberoende. Enskilt ägande av mark främjas. Odligsvärd åkermark bevaras och brukas. Då värnar vi också det svenska kulturlandskapet. Miljöpolitiken skall syfta till goda livsbetingelser för alla medborgare och bevarade naturvärden. Föroreningar av luft och vatten bekämpas liksom buller och avgasproblem i stadsmiljöer. Bostadspolitiken skall tillgodose människornas efterfrågan. Det måste bli möjligt att äga lägenheter lika väl som småhus. Sparande till en egen bostad skall därför stimuleras. Mark- och bostadspolitiken måste underlätta både förvärv av fritidshus och ett rörligt friluftsliv. Familjen är samhällets grundsten. Barnens trygga och harmoniska uppväxt garanteras. Skatter och bidrag samordnas för att förhindra orimliga marginaleffekter vid inkomstökningar. Vårdnadsersättning och avdragsrätt för barntillsynskostnader skapar valfrihet mellan hem- och yrkesarbete samt mellan olika former av barnomsorg. Jämställdhet skall råda mellan könen i såväl hem som arbets- och samhällsliv. Åsikter och åtgärder som motverkar jämställdhet, måste fortlöpande uppmärksammas och motarbetas. Den sociala tryggheten behöver stärkas främst för eftersatta grupper. Vård och service för gamla, sjuka och handikappade utformas så att boende i den egna miljön underlättas. Valfrihet skall råda mellan offentlig och enskild vård. Ett husläkarsystem eftersträvas. Åtagandena mot pensionärerna tryggas. Rättstryggheten måste säkerställas. Polis och kriminalvård behöver bättre resurser. Kraftinsatser krävs mot narkotikamissbruk. Medborgarna skyddas för angrepp mot person och egendom. De grundläggande fri- och rättigheterna garanteras och rätten till ett fredat privatliv stärks. Byråkratin skall bekämpas. Den enskilde måste ges större möjligheter att hävda sig mot myndigheterna. Lagar och regleringar ses över i syfte att rensa bort krångel och onödiga förbud. Utbildning utgör grunden för insatser i arbetslivet. Skolan skall ge kunskaper och färdigheter, träna till arbetsdisciplin och fostra till ansvar. Undervisningen anpassas till elevernas anlag och intresse. Betygen bibehålls, men de skall mäta prestationer, inte ange rangordningen mellan eleverna. Den högre utbildningen görs mer kvalitetsinriktad och forskningen rustas upp. Kulturlivet byggs upp av enskilda människors skapande och upplevelser. Kultur- och mediapolitiken skall tillgodose kraven på kvalitet och mångfald. Saklighet och opartiskhet garanteras i radio- och TV-program. Svenska Kyrkan skall ha karaktären av en öppen folkkyrka. Den ges möjlighet att själv reformera sin verksamhet. De fria samfundens ställning stärks. Trepartiregeringen visade, att en politik för en starkare samhällsekonomi, mindre prisstegringar och lägre skatter, en bättre skola samt ökad valfrihet är möjlig. Den bekräftade, att Sverige styrs bättre av borgerliga partier än av socialdemokrater. Vi moderater vänder oss mot socialdemokraternas tro att Sveriges problem kan lösas genom planhushållning, kollektivisering, samt politisk och facklig maktkoncentration. Sverige skall ha en friare, inte en mera byråkratiserad ekonomi. Sverige behöver en regering som med styrka och konsekvens värnar vårt öppna samhälle och för en verklighetsförankrad politik i hela folkets intresse. Moderata Samlingspartiet arbetar för en icke-socialistisk regering, förankrad i en klar riksdagsmajoritet. Vi vill fortsätta att bygga ett bättre samhälle för den enskilda människan. Sverige blir BÄTTRE MED MODERATERNA. Detta valmanifest antogs av Moderata Samlingspartiets partistyrelse den 2 april 1979 och presenterades vid vårkampanjens start den 21 april 1979.