Vi gör Sverige tryggare

m
Moderaterna Valmanifest - Europaval 2019
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från partiets officiella hemsida.
Vi gör Sverige tryggare Valmanifest Europavalet 2019 Moderaterna Förord Moderaterna har sagt ja till Europasamarbetet sedan 1961. Vi har alltid älskat Sverige, men också förstått att Sverige är en del av Europa och att vi blir bättre och starkare tillsammans med andra. Moderaterna är en konstruktiv kraft i Europasamarbetet. Vi fokuserar på att lösa EU:s gemensamma problem – för att också kunna ta fasta på våra gemensamma möjligheter. Vi måste arbeta för ett tryggare Europa. För att det ger ett tryggare Sverige. Den fria rörligheten ska inte gälla kriminella. Och den ska definitivt inte gälla terrorister. Europas polis- och säkerhetssamarbete ska stärkas, ges nya befogenheter och större resurser. Vi behöver en klimatpolitik som tar frågan på det allvar som klimatet förtjänar. Därför vill Moderaterna bygga ut Europas effektiva handel med utsläppsrätter. Europa måste också elektrifieras och då krävs mer förnybar energi och mer kärnkraft. Den tredje stora frågan för vår tids Europa är en kontrollerad och förutsägbar invandringspolitik. Dagens system är varken rättssäkert eller rättvist. Vi måste ha kontroll över Europas yttre gränser. Moderaterna vill att det gemensamma gränsskyddet ska stärkas och att asyl prövas direkt vid den yttre gränsen. Och så behöver vi ett EU för företagande, handel och nya jobb. Europa byggs starkt av arbete, entreprenörskap, forskning och innovation. Inte av nya europeiska skatter eller omfördelning av bidrag mellan medlemsländerna. Vi moderater säger nej till att flytta makt över arbetsmarknad och välfärd från Sverige till Bryssel. Det här är Moderaternas roll i Europa. Vi fokuserar på hur Europa kan utvecklas och lösa relevanta samhällsproblem. Sverige är med i EU för att det gör oss till ett bättre, rikare och starkare land. För att det med gemensamma krafter gör oss tryggare. Och för att vi vill vara med och ta gemensamt ansvar för Europas framtid. Ulf Kristersson Partiledare Tomas Tobé Toppkandidat i Europavalet Ett friare och tryggare Europa För Moderaterna är det självklart att Sverige ska vara medlem i EU, den Europeiska unionen. Genom samarbete med andra länder kan vi öka vårt välstånd, vår trygghet och med samlade krafter möta globala utmaningar. Europasamarbetet tar sin utgångspunkt i för oss omistliga värden: fred, frihet, demokrati och marknadsekonomi. Dessa värden är anledningen till att vi engagerat oss för Europasamarbetet i närmare 60 år. Det är också värden som EU måste leva upp till och bygga vidare på. Årets Europaval sker i en orolig tid. Europasamarbetet har påverkats av en utdragen finanskris och oförmåga att hantera flyktingkrisen. Hotet från terrorismen är påtagligt och Rysslands aggressiva agerande sker i vår direkta närhet. Storbritanniens utträde har skakat om samarbetet i grunden. Klimatförändringarna måste begränsas, samtidigt som tillväxten i EU behöver öka. Såväl vänster- som högerpopulism och nationalism vinner mark i Europa. I det här läget krävs fler konstruktiva krafter i Europa. EU behöver enas och fokusera på rätt uppgifter. Genom att spela en aktiv roll i samarbetet kan Sverige påverka utvecklingen – inte bara påverkas av den. Europavalet innebär ett viktigt vägval: mellan ett Europa som går mot mer av splittring eller ett Europa som håller ihop. Valet står mellan de som vill att EU fokuserar på att lösa våra gemensamma problem och de som enbart ägnar sig åt avståndstaganden eller driver förslag som splittrar. I det här valmanifestet presenteras den politik som Moderaterna och våra Europaparlamentariker kommer att driva under den kommande mandatperioden. Moderaternas motståndare är alltid samhällsproblemen, både de vi har i Sverige och de som vi delar med hela Europa. För oss är sakfrågor och lösningar på problem det viktiga. Moderaterna är den konstruktiva Europakraften i svensk politik. Vi vill säkra att EU gör rätt saker och blir relevant – för medlemsländerna och medborgarna. Vår syn på EU liknar vår syn på statens uppgifter. EU ska långt ifrån göra eller fatta beslut om allt. Vi vill att varje person ska känna att hon eller han har makt att påverka sitt liv och att politiska beslut fattas så nära de människor som berörs som möjligt. Men det EU faktiskt ska göra, det ska göras bra och förbättra människors vardag. Framför allt handlar det om att EU ska lösa problem som inget enskilt land kan hantera ensamt, och inom de områdena vill vi se mer Europasamarbete. Rösta på Moderaterna i Europavalet 2019! Vi gör Sverige tryggare Här i Sverige har vi själva ansvar för att upprätthålla lag och ordning. Men det finns också gränsöverskridande problem – och de problemen måste bekämpas gemensamt. Sverige och Europa ska vara tryggt. Vi slår vakt om den fria rörligheten inom EU. Samtidigt blundar vi inte för att den europeiska öppenheten kan missbrukas. Moderaterna vill att EU stärker sitt brotts-bekämpande arbete, arbetet mot terrorism och att den fria rörligheten för kriminella stoppas. De problem vi har i Sverige med gängkriminalitet, bostadsinbrott och stölder har tydliga kopplingar till gränsöverskridande brottslighet, som utländska stöldligor. Genom kraftfulla insatser på EU-nivå kan vi upprätthålla lag och ordning bättre – och göra Sverige och Europa tryggare. Tryggheten och säkerheten inom Europa påverkas också av det osäkra läget i omvärlden. Ryssland och Kina agerar allt mer aggressivt internationellt, medan USA:s nuvarande ledning vänder sig inåt. Läget i Mellanöstern och Nordafrika är osäkert med pågående krig och konflikter. Genom ett fördjupat samarbete inom utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken kan vi starkare möta den här utvecklingen. EU är en värderingsgemenskap. I ett tryggt Europa är det en självklarhet att alla människors fri- och rättigheter respekteras. Medlemsländer med regeringar som vill urholka grundläggande demokratiska värderingar och rättsstatens principer ska mötas av tydliga konsekvenser. Stoppa den fria rörligheten för kriminella Den gränsöverskridande brottsligheten tar sig flera olika former och påverkar Sverige. Våra allvarliga problem med gängkriminalitet och skjutningar drivs bland annat av narkotikaförsäljning, med narkotika som smugglas hit från länder utanför Europa. Vapnen som gängmedlemmarna använder kommer ofta från Balkan. Samtidigt begås hälften av alla bostadsinbrott i Sverige av utländska stöldligor. Ligorna står också för hela 90 procent av stölderna av båtmotorer, bilar och bildelar i Sverige. De kriminella nätverken är många, välorganiserade och begår brott i flera EU-länder. Den fria rörligheten ska inte gälla kriminella. Den ska inte heller gälla för narkotika eller illegala vapen. Därför måste Europa lägga mer kraft på att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten. Det ska ske genom att vi stärker Europol, EU:s polisbyrå. EU-medborgare som begår brott och döms till fängelse i Sverige ska inte avtjäna sina straff på svenska anstalter. De ska i stället överföras till en anstalt i sitt hemland. Ett år i fängelse kostar runt en miljon kronor per intagen – den notan ska inte svenska skattebetalare stå för. EU-medborgare som begår brott i andra länder än sitt eget bör dessutom utvisas och förbjudas att återvända till landet där de begått brott, under en viss tid. Så stoppar vi den fria rörligheten för kriminella. Moderaternas förslag: • Förstärk EU:s polisbyrå, Europol, med fördubblade resurser och utökade befogenheter. • Inrätta en ny, operativ europeisk polisstyrka för att bekämpa illegala vapen och narkotika. • Europol ska etablera ett särskilt center som är inriktat mot stöldligorna. • Dömda EU-medborgare ska utvisas till sina hemländer och deras fria rörlighet ska begränsas. • EU-medborgare ska avtjäna fängelsestraff i sina hemländer. • Öka utbytet av information mellan nationella myndigheter i brotts-bekämpande syfte. • Stoppa handeln med europeiska pass. Stärk kampen mot terrorismen Terrorhotet i Europa är påtagligt. Flera europeiska länder har drabbats av hänsyns¬lösa terrorattentat under de senaste åren. Här i Sverige minns vi den fruktansvärda attacken på Drottninggatan. Europasamarbetet måste användas bättre i kampen mot terrorismen. De som vill slå till mot vår frihet, vår demokrati och vårt sätt att leva ska motarbetas med full kraft. Runt om i Europa får extrema trossamfund utländska pengar och bidrag. De som aktivt sprider extremism och uppviglar till terrordåd måste stoppas mycket mer än vad som görs i dag. En mängd insatser krävs för att förebygga, förhindra och bekämpa terrorism. Detta är en central uppgift för Europasamarbetet. Moderaternas förslag: • Ökade resurser i arbetet mot terrorism. Stärk Europols anti-terrorcenter. • Gemensamma EU-regler för att stoppa utländsk finansiering av extrema trossamfund. • Spärrlista för att hatpredikanter inte ska tillåtas att resa in i EU och sprida extremism. • Sverige ska ansluta sig till den Europeiska åklagarmyndigheten, som även ska arbeta mot terrorism. • Fördjupat samarbete för att förhindra penningtvätt och terrorfinansiering. Värna fri- och rättigheter Alla människor har rätt att känna sig trygga i Europa, oavsett i vilket medlemsland man befinner sig. Ingen ska behöva utsättas för hot, hat eller diskriminering till följd av exempelvis bakgrund, religion, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller kön. Moderaterna står upp för varje människas fri- och rättigheter – och på denna grund vilar även Europasamarbetet. Det handlar bland annat om att säkra minoriteters rättigheter inom EU och förstärka arbetet mot hatbrott. Nio av tio judar i Europa upplever att antisemitismen ökar. Det är en oroande utveckling. I Europa ska inte antisemitism och andra former av intolerans accepteras. Det ska bekämpas gemensamt. Jämställdheten inom Europa behöver öka och det är viktigt att Sverige på olika sätt driver på för att fler länder ska gå i rätt riktning. Många framsteg har gjorts för att stärka hbtq-personers rättigheter i Sverige. Det arbetet måste nu fortsätta i Europa. Vi vill att alla registrerade partnerskap och samkönade äktenskap som ingåtts i Sverige ska erkännas i hela EU, för att även hbtq-personer fullt ut ska kunna nyttja den fria rörligheten tillsammans med sina familjer. Moderaternas förslag: • Ökade resurser till en EU-fond som ska motverka antisemitism, hatbrott och radikalisering i Europa med en särskild satsning på att utbilda skolungdomar om Förintelsen, genom bland annat studieresor. • Alla EU:s medlemsländer ska respektera minoriteters rättigheter. • Driv på för att öka jämställdheten inom Europa. • Registrerade partnerskap och samkönade äktenskap som ingåtts i Sverige ska erkännas i hela EU. • Hbtq-personers rättigheter ska få en mer framskjuten roll i EU:s biståndspolitik. Minska utsattheten och stoppa tiggeriet Många utsatta EU-medborgare har kommit till Sverige för att tigga. Tiggeri låser in människor i fattigdom. Det leder också till att människor som redan är i en svår situation riskerar att utnyttjas och fara mycket illa, till exempel i prostitution. Ett utbrett tiggeri kan dessutom föra med sig ordningsproblem och olovliga bosättningar. Moderaterna har länge förespråkat ett nationellt förbud mot tiggeri. Samtidigt är det uppenbart att frågan också måste hanteras på EU-nivå. Det är avgörande att länder som Bulgarien och Rumänien tar ansvar för sina medborgare och bryter den varaktiga diskriminering som bidrar till att framför allt den romska minoriteten söker sig till exempelvis Sverige för att tigga. Åtgärder för att sätta press på dessa länder är nödvändiga. Moderaternas förslag: • Använd ekonomiska påtryckningsmedel för att Bulgarien och Rumänien ska ta ansvar för sina medborgare. • Villkora Bulgariens och Rumäniens inträde i Schengen med att diskrimineringen av den romska minoriteten ska upphöra och att deras medborgare inte söker sig till andra medlemsländer för att tigga. Fördjupat utrikes- och säkerhetssamarbete EU är Sveriges viktigaste utrikespolitiska plattform. Sverige är ett litet land, men genom EU kan vi få en starkare internationell röst. I en orolig omvärld behövs ett tätare europeiskt samarbete. Det är avgörande att Europa agerar enigt i frågor som handlar om vår gemensamma trygghet och säkerhet. Rysslands aggressioner i Ukraina ska fortsatt mötas av hårda fördömanden och sanktioner. EU måste bemöta Kinas globala ambitioner på ett genomtänkt och sammanhållet sätt, inte minst vad gäller investeringar i samhällsviktig infrastruktur. Lika viktigt är att vårda relationerna med länderna i EU:s närområde. Den transatlantiska länkens betydelse är central och Europas relationer med USA bör fortsätta att utvecklas. Avgörande är också att säkra ett nära samarbete med Storbritannien, oavsett när och hur landet lämnar EU. Ytterligare en viktig del av EU:s utrikespolitik är att stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter. Därför behövs en EU-gemensam Magnitskijlagstiftning, som gör det möjligt för EU att införa skarpa sanktioner mot de som bryter mot mänskliga rättigheter. Moderaterna vill stärka det svenska försvaret och vi säger ja till ett svenskt Natomedlemskap. Samtidigt ska Sverige arbeta för att det europeiska försvars¬samarbetet fördjupas och fungerar som ett komplement till Nato, men utan att skapa en EU-armé. EU ska också bekämpa desinformation och cyberattacker som syftar till att störa våra demokratiska processer. Europeiska länder som uppfyller EU:s högt ställda krav i fråga om demokrati, rättsstat och marknadsekonomi ska kunna bli medlemmar i unionen. Vägen till medlemskap ska samtidigt vara krävande, och en utvidgning av EU får inte ske på bekostnad av eller riskera Europasamarbetets grundläggande värderingar. Att Turkiets förhandlingar om medlemskap blir framgångsrika är därför inte realistiskt inom överskådlig tid. EU:s bistånd ska bidra till bättre levnadsvillkor, fred och stabilitet i vårt närområde, stödja arbetet mot terrorism och främja mänskliga rättigheter. Biståndet ska vara modernt, effektivt och resultatinriktat. Moderaternas förslag: • Förstärk EU:s gemensamma utrikespolitik. • Möjliggör ett effektivare beslutsfattande inom EU i utrikespolitiska frågor. • Stärk det europeiska försvarssamarbetet och EU:s cyberförsvar, som ett komplement till Nato. • Behåll sanktionerna mot Ryssland och utöka dem om utvecklingen fortsätter åt fel håll. • Stöd till Östliga partnerskapet och länderna på västra Balkan som utsätts för rysk maktpolitik. • Inför EU-gemensam Magnitskijlagstiftning. • En bred och djup Kinastrategi ska komma på plats. Säkra demokratin Den liberala demokratin och rättsstatens principer måste försvaras. Yttrandefrihet och fria medier ska värnas. I flera av EU:s medlemsländer går utvecklingen tyvärr åt fel håll, och det måste få konsekvenser. Länder vars regeringar aktivt motarbetar eller undergräver demokratins kärnvärden och rättsstatens principer bör straffas – antingen genom rättsliga påföljder eller genom rejäla minskningar av de EU-medel som betalas ut. Granskningen av medlemsländerna behöver också utvecklas. Vi vill arbeta för en ordning där enstaka medlemsländer inte längre ska kunna hålla varandra om ryggen i sin strävan att skapa mer auktoritära samhällen. EU är ett samarbete för demokratier. Moderaternas förslag: • EU-medel ska inte betalas ut till medlemsländer som bryter mot rättsstatens principer. • Sverige ska fortsätta att fullt ut stödja de pågående EU-processer som kan leda till att rösträtten i EU dras in för de aktuella länderna, just nu Ungern och Polen. Effektiv och modern miljö- och klimatpolitik Klimatutmaningen är global. Sverige kan inte motverka klimatförändringarna på egen hand, utan det kräver samarbete med andra länder och framför allt inom EU. Sverige ska vara en stark röst i Europa för klimatet och miljön. EU har redan i dag världens mest ambitiösa klimatpolitik och Sverige har EU:s mest ambitiösa klimatpolitik. Det är något vi kan vara stolta över, men mycket mer behöver göras. Klimathotet ska tas på allvar och den globala uppvärmningen måste hållas nere. Moderaterna vill därför att Europas klimat- och miljösamarbete ska bli ännu bättre och mer effektivt. Europa måste framför allt fasa ut det smutsiga kolet och satsa på mer kärnkraft och mer förnybar energi. Varje satsad klimatkrona måste göra största möjliga nytta och fokusera på de allvarligaste problemen. Vi vill skapa goda förutsättningar för att uppfinna och exportera miljö- och klimatvänlig teknik. Lagstiftningen ska utgå från risker för människor och miljö, och den ska bygga på vetenskapliga rekommendationer och teknikneutrala grunder. Europa har goda förutsättningar att vara ett grönt föredöme. Det kräver att vi övertygar övriga världen om att det går att kombinera ökad tillväxt med minskade utsläpp. Länder som Kina, Indien och USA måste se att detta är möjligt. Kärnkraft är klimatsmart Här i Sverige är produktionen av el nästan helt koldioxidfri: vår el är klimatsmart. Men fortfarande finns smutsiga kolkraftverk på alltför många platser runt om i Europa. Faktum är att enbart de tio största kolkraftverken i EU släpper ut nästan fyra gånger så mycket koldioxid som de totala utsläppen i hela Sverige under ett år. I Tyskland, där kärnkraften snabbavvecklas, kommer nästan hälften av energin från förbränning av fossila bränslen. Det är inte hållbart. För att sänka utsläppen måste Europa ställa om sin elproduktion. I kalkyler från FN:s klimatpanel är mer kärnkraft, tillsammans med mer förnybar energi, avgörande för att vi ska klara av att stoppa klimatförändringarna. Därför vill Moderaterna utveckla och skapa bättre förutsättningar för mer och säkrare kärnkraft i Sverige och Europa. Det krävs också investeringar i infrastruktur som möjliggör ökad överföring av el mellan Europas länder. Med andra ord behöver medlemsländernas nationella elnät sammanlänkas i högre grad än i dag. Vi vill också att EU ska ha ett mål för fossilfri energi, inte enbart förnybar energi som i dag, och att kärnkraft ska kunna användas för att nå målet. Då bör målet dessutom höjas: minst 60 procent av energin ska komma från fossilfria källor år 2030. Moderaternas förslag: • Ersätt målet för förnybar energi med ett mål om fossilfri energi, där kärnkraft inkluderas. • Fördubbla EU:s kärnkraftsbudget. • Exportera mer klimatsmart el från kärnkraft inom Europa. • Bygg ihop medlemsländernas elnät, genom ökade investeringar och en höjd målsättning för sammanlänkning. Minska utsläppen Utsläppen måste minska för att vi ska nå Parisavtalets mål att hålla den globala uppvärmningen under två grader, och framför allt under 1,5 grad. EU måste ta ledartröjan genom att skärpa sina klimatmål och förbättra sitt klimatarbete. EU har ett effektivt system för handel med utsläppsrätter som täcker nästan hälften av EU:s utsläpp av växthusgaser. Därför kommer Moderaterna verka för att EU:s utsläppshandel länkas ihop med andra länders motsvarande system. Utsläpps-handeln ska också utvidgas till att omfatta fler sektorer. I dagsläget finns ett internationellt avtal, Chicagokonventionen, som gör det omöjligt att beskatta flygbränsle. Det vill vi ändra på. EU ska gemensamt agera för en omförhandling av avtalet. Flyget måste också betala för sina utsläpp. Samtidigt behövs bättre samverkan inom Europa, till exempel genom gemensamma biljettsystem, för att det ska bli enklare att åka tåg mellan olika länder. Vi vill driva på för att järnvägen ska fungera bättre för både resor och transporter inom Europa. Fler ska kunna välja tåget för utlandsresor. Moderaternas förslag: • Skärpta klimatmål. Senast år 2050 ska EU vara klimatneutralt. • Alla EU:s medlemsländer måste ta sin del av ansvaret för att minska utsläppen. • Länka ihop EU:s utsläppshandel med motsvarande system i flera länder utanför EU. • Utvidga EU:s utsläppshandel till fler sektorer. • Skärpt klimatfokus i biståndet för att minska utsläppen. • Minska utsläppen, inte resandet. Omförhandla det internationella avtal som omöjliggör beskattning av flygbränsle. Östersjön ska vara ett levande innanhav Rent vatten är en resurs som vi inte kan ta för given. Vi måste därför värna våra hav, sjöar och vattendrag. Flera miljoner ton plast slängs i haven varje år. En del av plasten spolas upp på land, bland annat på svenska västkusten, medan resten hamnar på botten, bryts ned till mikroplaster eller bildar öar av plast. Återvinningen av plast måste därför öka och nedskräpningen behöver stoppas. Östersjön är ett av världens mest förorenade innanhav. Till följd av övergödning har Östersjön enorma områden med döda havsbottnar. För att åtgärda problemen måste alla länder runt Östersjön bidra och i detta arbete ska EU vara pådrivande. Fisket i Östersjön och i andra vatten måste också vara ekologiskt hållbart och utgå från vetenskapliga rekommendationer. Fångsterna ska vara rimliga och det är dags att sätta stopp för skadlig bottentrålning. Genom vatten, luft och handel kan miljö- och hälsofarliga ämnen spridas över landsgränser. Det behövs tuffare EU-gemensamma krav, inom ramen för avloppsdirektivet, på vattenrening. Att EU har en gemensam kemikalielagstiftning är bra. Men den behöver förstärkas. Konsumenter ska kunna vara trygga med de varor som finns. Fler vetenskapligt bevisat farliga ämnen ska fasas ut ur konsumentprodukter. Moderaternas förslag: • Öka återvinningen av plast och minska nedskräpningen. I takt med teknikens utveckling ska fossilbaserade plaster fasas ut. • Kraftsamla för att minska övergödningen i Östersjön. • Sätt stopp för överfiske och skadlig bottentrålning. • Förbättrad kemikaliepolitik. Förbjud och fasa ut bevisat farliga ämnen. • Ställ tuffare krav i EU:s avloppsdirektiv. Använd skogen för grön omställning Sverige är bland de länder som har mest skog i hela EU, och det är en fantastisk resurs. Skogen är en av nycklarna till att stoppa klimatförändringarna. Genom ett hållbart skogsbruk kan vi fortsätta producera olika slags biobränslen och klimat-smarta material. Äganderätten är en förutsättning för det hållbara skogsbruket – det man äger, tar man också hand om. Tyvärr finns oroväckande tecken på att äganderätten urholkas. Skogsägare hindras från att bruka sin egen mark, bland annat genom att EU-regler övertolkas. Att mer makt över den svenska skogen flyttas till EU är även ett hot mot det aktiva svenska skogsbruket, som visar att det går att kombinera ekonomiska och ekologiska intressen. Moderaterna står upp för äganderätten och värnar det svenska självbestämmandet över skogen. Moderaternas förslag: • Värna självbestämmandet över den svenska skogen. • Tillsätt en äganderättsutredning med fokus på jord- och skogsbruk. • Använd och bruka skogen för att nå våra klimatmål. • Verka för att EU:s långsiktiga klimatstrategi skapar bra förutsättningar för aktivt skogsbruk. Stå upp för svenska bönder och svenskt livsmedel Svenska lantbrukare producerar mat av hög kvalitet och dessutom på ett hållbart sätt. Djurskyddet är starkt och användningen av antibiotika är låg. Moderaterna värnar det svenska lantbruket. Lantbrukarna ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet i stället för onödigt regelkrångel. Kraven ska fortsatt vara högt ställda i hela EU, men reglerna måste vara tydliga och fokusera på det som är viktigt. Sverige ska driva på för att det nya regelverket om minskad antibiotikaanvändning följs av alla medlemsländer. Det behövs bättre kontroller av bland annat djurtransporter i hela Europa. Vi accepterar inte matfusk och bedrägerier. Som konsument ska man kunna lita på att varorna i butiken är säkra och kommer från friska djur. Datummärkningar ska vara korrekta. Fusket är också allvarligt eftersom det innebär att skötsamma lantbrukare i Sverige tvingas konkurrera med producenter som kan pressa priserna genom att bryta mot lagen. Ett resurseffektivt samhälle ligger högt upp på Moderaternas agenda. Innovationer inom jordbruket och de gröna näringarna ska tas tillvara. Matsvinnet måste stoppas. EU:s gemensamma jordbrukspolitik behöver reformeras. En minskning av den gemensamma jordbruksbudgeten, som i dag är mycket omfattande, måste påbörjas och på sikt bör budgeten fortsätta att minska. Samtidigt måste lantbrukarna få bättre villkor genom sänkta skatter och mindre regelkrångel. De jordbruksstöd som finns ska självklart betalas ut i tid. Exportförbudet av svenskt snus ska upphävas. Snuset är ingen hälsoprodukt, men genom export kan vi minska rökningen i Europa och samtidigt se till att det blir fler svenska jobb. Moderaternas förslag: • Hela livsmedelskedjan ska vara säker och hållbar genom bättre kontroller. • Bekämpa matfusk och bedrägerier genom stärkt samarbete på EU-nivå. • Stoppa matsvinnet, exempelvis genom en mer rättvisande datummärkning. • Reformera EU:s gemensamma jordbrukspolitik. • EU:s jordbruksstöd ska betalas ut i tid. • Upphäv exportförbudet som gäller för snus. Försvara den svenska jakten Sverige har en lång tradition av jakt och viltvård och här finns hundratusentals jägare. Jägarnas insatser är av yttersta vikt för den svenska viltvården. De bidrar med allt från att rapportera vilt och att stödutfodra under vintertid till att förhindra invasiva arter. Moderaterna står upp för det svenska självbestämmandet över rovdjurs-förvaltningen. Beslut om jakt på exempelvis varg och skarv ska fattas så nära de som berörs som möjligt. Vi kommer fortsätta säga nej till förslag som i onödan gör det svårare för laglydiga jägare och sportskyttar att äga vapen. Europa måste agera mer kraftfullt mot terrorism och gränsöverskridande kriminalitet. Illegal vapenhandel måste med kraft stoppas. Men det måste ske på ett verkningsfullt sätt. Att inskränka laglydiga jägares och sportskyttars möjligheter i Sverige kommer varken bekämpa våldet i kriminella kretsar i Sverige eller övriga Europa. Moderaternas förslag: • Beslut om jakt ska fattas i Sverige, inte av EU. • Nej till förslag som gör det svårare för laglydiga jägare och sportskyttar. • Sverige ska erkänna EU:s vapenpass. Kontroll över Europas gränser Varken Sverige eller Europa har en fungerande invandringspolitik. Sverige behöver en lagstiftning som är stram, långsiktigt hållbar och anpassad efter hur integrationen fungerar. Europa behöver få kontroll över invandringen och sina yttre gränser. EU ska ta ansvar i en trasig värld – men det måste ske på ett kontrollerat och rättssäkert sätt. Europasamarbetet har inte förmått hantera invandringen. Nu krävs handlingskraft. Det förutsätter att EU fullt ut kontrollerar sina yttre gränser och att invandringspolitiken förändras i grunden. Saknas asylskäl har man inte rätt att komma in i Europa. Men den som har asylskäl ska erbjudas skydd och så snabbt som möjligt bli en del av samhället. Ytterst är också handels-, utrikes- och utvecklingspolitiken viktiga verktyg för att förbättra situationen globalt, så att människor inte ska tvingas på flykt. Mer kontrollerad invandring EU behöver få på plats en bättre fungerande invandringspolitik. Målet ska vara en ordnad invandring till Europa och en förstärkt gränskontroll. Människor ska inte behöva sätta livet till på resan över Medelhavet eller utsättas för människosmugglare. Vi vill driva på för ett nytt kvotbaserat flyktingmottagande som ersätter dagens system. Det är ett långsiktigt arbete. Till dess att ett nytt system är på plats vill vi se ankomstcenter för asylsökande vid EU:s yttre gräns. En effektiv och rättssäker prövning av asylansökan vid EU:s yttre gräns har flera fördelar. Asylrätten värnas, samtidigt som snabbare beslut möjliggörs. Risken minskar också för att den som har nekats asyl ändå stannar kvar i skuggsamhällen. Ett system med ankomstcenter bör kombineras med EU-gemensamma regler för asyl. Dagens situation där länder som Sverige och Tyskland har tagit ett oproportionerligt stort ansvar är inte hållbar. Invandringen till Sverige behöver minska, om vi ska klara integrationen. Människosmuggling är en cynisk och allvarlig brottslighet som utnyttjar utsatta människor. Här behövs ökade krafttag på EU-nivå. Vi vill se EU-gemensamma regler för strängare straff för människosmuggling. Moderaternas förslag: • Stärk EU:s gräns- och kustbevakning, Frontex, för att förbättra kontrollen över EU:s yttre gräns. • Ankomstcenter för asylsökande vid EU:s yttre gräns, för en snabb och rättssäker prövning. • EU-gemensamma regler för beviljande av asyl. Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel. • Fler samarbeten som det mellan EU och Turkiet, för att bättre kunna hantera invandringen. • Ett gemensamt kvotflyktingsystem ska på sikt införas i EU. • Skärpta straff för människosmuggling och EU-gemensamma minimistraff. Förstärkt återvändande I en trovärdig och hållbar invandringspolitik måste ett nej alltid vara ett nej. Det innebär att den som har nekats asyl, efter en rättssäker prövning, ska återvända. Varken Sverige eller andra EU-länder har levt upp till detta fullt ut. Arbetet för återvändande har brustit. Till följd av detta ser vi växande skuggsamhällen som för med sig både utsatthet, kriminalitet och terrorism. Situationen måste förändras. Det behövs ett fungerande återvändande för de som inte har rätt att stanna i Europa. Här kan vi arbeta bättre och mer effektivt gemensamt. Moderaternas förslag: • EU-gemensam säkra länder-lista, för snabb prövning av asylansökningar som är uppenbart ogrundade. • Fler återtagandeavtal, för att förenkla det faktiska återvändandet. • Förlängd preskriptionstid för ny asylansökan. Fler experter till Europa Den som vill komma till Europa för att arbeta, göra rätt för sig och bidra till samhället ska ha möjligheter att göra det – särskilt högkvalificerad arbetskraft, såsom experter och talanger. Goda förutsättningar att rekrytera högkvalificerad arbetskraft från andra länder är också viktigt för att europeiska företag ska kunna växa och utvecklas. Vi vill därför göra det lättare för högkvalificerad arbetskraft att komma till Europa. Samtidigt ska oseriösa arbetsgivare stoppas, och missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring ska motverkas med kraft. Moderaternas förslag: • Underlätta arbetskraftsinvandring till EU, särskilt för högkvalificerad arbetskraft. Frihet, företagsamhet och framtidstro Samarbete med andra länder lägger grunden för Sveriges välstånd, en stark ekonomi och fler svenska jobb. Särskilt eftersom vi är ett ganska litet och mycket handelsberoende land, i utkanten av Europa. Vi behöver samarbeta med andra länder. EU:s inre marknad och den fria rörligheten är en stor tillgång för Sverige – till exempel går närmare 60 procent av Sveriges totala varuexport till EU. Möjligheterna till handel ökar ytterligare genom frihandelsavtal mellan EU och länder utanför Europasamarbetet. Samtidigt är det uppenbart att mycket kan göras för att EU ska fungera bättre. Regelbördan inom EU är omfattande och handelshinder kvarstår på den inre marknaden. Den ekonomiska politiken är varken tillräckligt ansvarsfull eller framtidsinriktad. Att runt 70 procent av EU:s budget går till bidrag mellan medlemsländer samt jordbruksstöd är ett tydligt exempel på felprioritering. Europa byggs starkt av jobb och företagande, forskning och innovation – inte av nya skatter eller en omfattande bidragspolitik. Därför säger vi nej till att ge EU beskattningsrätt. Vi vill säkra att Sveriges avgift till EU hålls nere och att EU:s budget används till rätt saker, det vill säga till att lösa gemensamma samhällsproblem. Fördjupa den inre marknaden Tack vare EU är Sverige en del av en gemensam marknad med hela 500 miljoner människor och fri handel. Att fortsätta utveckla EU:s inre marknad är centralt för både det svenska och det europeiska välståndet. De flesta av jobben och mest tillväxt finns i dag inom tjänstesektorn, men för just tjänster fungerar den inre marknaden inte särskilt väl. En av anledningarna är att vissa yrken och titlar regleras på ett alltför detaljerat sätt. Moderaterna vill se till att den inre marknaden fungerar lika bra för tjänster som för varor. Den inre marknaden behöver också utvecklas för att vi bättre ska kunna ta vara på digitaliseringens möjligheter. EU behöver en gemensam digital marknad och Sverige ska driva på utbyggnaden av digital infrastruktur för 5G. Vi säger ja till en mer modern och konkurrenskraftig upphovsrätt som är anpassad till dagens digitala verklighet, men nej till det som har kallats för länkskatt och uppladdningsfilter. Moderaternas förslag: • Fördjupa den inre marknaden, särskilt för tjänster. • Olika yrkeskvalifikationer i medlemsländerna ska kunna erkännas på liknande sätt som vi erkänner varandras varor. • Förverkliga en digital inre marknad. Europa ska leda digitaliseringen. • Bygg ut digital infrastruktur för 5G. • En modern och konkurrenskraftig upphovsrätt, men inte länkskatt och uppladdningsfilter. Bättre villkor för företag och mindre byråkrati Jobb och välstånd skapas av företag som växer och utvecklas, inte av politiker. Ändå möter entreprenörer runt om i EU en omfattande regelbörda. Särskilt hårt drabbas småföretagarna. Det måste förändras. Moderaterna vill minska på regelkrånglet och onödig byråkrati i både Sverige och Europa. Problemen med att EU-direktiv genomförs i Sverige på ett sätt som är alltför långtgående, så kallad överimplementering, måste motverkas. Om vi ställer högre krav på exempelvis våra företagare och lantbrukare än övriga EU-länder, skadas svensk konkurrenskraft. Därför bör EU-direktiv som regel genomföras på miniminivå. I samband med genomförandet av EU-direktiv bör det också finnas tydliga krav på att bland annat klargöra hur regelförändringarna påverkar företag. Moderaternas förslag: • Ett kraftfullt regelförenklingsarbete på EU-nivå. 1 000 byråkratiska regler ska bort. • Utöka och fördjupa Refit-programmet, som syftar till att göra lagstiftningen så effektiv som möjligt. • Motverka överimplementering. EU-direktiv ska som huvudregel genomföras på miniminivå. • Tydligare konsekvensutredningar av EU-lagstiftning. Ökad handel över gränserna Färre tullar och handelshinder bidrar till att fler länder kan resa sig ur fattigdom, till ett växande globalt välstånd och till ökad fred och säkerhet. Frihandel gynnar företagande och entreprenörskap, inte minst småföretagande. Därför är det oroande att protektionismen är på frammarsch. Europa ska upprätthålla en fri och rättvis global handel. Sverige ska driva på för att EU sluter fler frihandelsavtal. En god handelsrelation med Storbritannien efter Brexit måste säkras. Utvecklingen med digitalisering och e-handel behöver bejakas i nya frihandelsavtal, och vikten av att värna klimatet måste få genomslag i handelspolitiken genom att tullar på klimatsmarta varor sänks eller tas bort. Potentialen hos småföretagen ska tas tillvara. Moderaternas förslag: • Fler och nya handelsavtal bör slutas, bland annat med Australien och Nya Zeeland, USA, Mexico, Chile, ASEAN-länder som Indonesien och Malaysia samt tullunionen Mercosur, som består av flera länder i Sydamerika. • Säkra en god handelsrelation med Storbritannien efter Brexit. • Moderna frihandelsavtal som tar tillvara på digitalisering och e-handel. • Ett grönt frihandelsavtal bör bli verklighet. • Frihandelsavtalen ska innehålla småföretagarkapitel. En budget som fokuserar på rätt saker EU ska bidra till att lösa problem och utmaningar som medlemsländerna har gemensamt. Därför ska områden som brottsbekämpning och klimat prioriteras i budgeten. Det är inte rimligt att EU lägger mest resurser på jordbruksstöd och stora bidrag till olika medlemsländer. Framför allt så behöver strukturfonderna minska. EU:s budget måste bli mer framtidsinriktad och användas till att stärka medlemsländernas konkurrenskraft och tillväxt. Budgeten ska också användas på ett effektivt sätt. Bättre kontroll och tydligare mål är nödvändigt. Utbetalningar av EU-bidrag ska villkoras med motprestationer från länderna som tar emot pengarna. EU ska inte ges rätt att ta ut olika skatter. EU:s budget som helhet ska inte öka, och Sverige ska inte betala en oproportionerligt stor andel av EU:s budget. Vi säger därför bestämt nej till att den avgift Sverige betalar till EU ska höjas med 15 miljarder kronor, vilket är det förslag som ligger på bordet. Den avgift Sverige betalar till EU ska inte höjas. Genom tydliga prioriteringar, särskilt när Storbritannien lämnar, bör det i stället finnas utrymme för att minska avgiften. Att EU bedriver en flyttkarusell som innebär att Europaparlamentet flyttar mellan Bryssel och Strasbourg är orimligt. Genom att få stopp på detta kan vi bättre värna skattebetalarnas pengar. Moderaternas förslag: • EU-budgeten ska användas till att lösa gemensamma problem som brottslighet och klimatförändringar. • Omprioriteringar i budgeten ska genomföras, framför allt genom minskningar av bidragen mellan medlemsländer. • Ställ tydligare krav på länder som tar emot EU-bidrag. • Nej till EU-skatter. • Sveriges avgift till EU ska inte öka, utan på sikt minska. • EU:s budget får inte växa i storlek, i förhållande till BNP. • Europaparlamentet ska inte ha säten i olika städer. Mer innovation och högkvalitativ forskning För både tillväxt och framtidstro är framstående forskning inom EU mycket betydelsefullt. Europa ligger i framkant, men är efter USA och möter hård konkurrens från länder som Kina och Indien. Därför ska forskning och innovation vara en högt prioriterad fråga i Europasamarbetet – och det ska märkas i EU:s budget. Den europeiska forskningen kan samtidigt stärka Sverige som kunskapsnation. På sikt vill vi se fördubblade investeringar i forskning. Det ska genomföras utan att öka EU:s budget som helhet, till exempel genom att omfördela pengar från jordbruks- och regionalstöden. Kvaliteten i forskningsprogrammen ska vara hög och fortsätta utvecklas. Det är nödvändigt för att Europa ska kunna bli världens främsta arena för högkvalitativ forskning. Moderaternas förslag: • EU ska bli världsledande inom forskning. Fördubbla investeringarna i forskning och innovation. • Vetenskaplig kvalitet ska vara vägledande för tilldelning av forskningsmedel. • Sverige ska få större andel av EU:s resurser för forskning och innovation. Trygghet och mer rättvis konkurrens Arbetet med att göra Sverige och Europa tryggare handlar också om att motverka oseriösa arbetsgivare, dålig arbetsmiljö, fusk och snedvriden konkurrens. Arbetsmarknads- och välfärdspolitiken ska fortsatt beslutas i Sverige. Men för att den inre marknaden ska nå sin fulla potential måste alla människor ges möjlighet att komma till sin rätt. Därför ska vi driva på för att ingen ska behöva bli sjuk av sitt jobb, förolyckas på arbetsplatsen eller tvingas acceptera undermåliga villkor. Trygghet ska gälla för alla. Rättvis konkurrens krävs också för att den inre marknaden ska fungera fullt ut. Hederliga företag drabbas när andra fuskar. Det är avgörande att säkerställa att de regler som finns faktiskt efterlevs, samtidigt som Europa behöver förbättra samarbetet för att upprätthålla ordning och reda – och därmed en rättvis konkurrens. Det gäller bland annat inom åkeribranschen. Lagar om kör- och vilotider samt avgifter ska följas. Trafiksäkerheten ska vara hög. Så kallade EU-trailers innebär därför problem i länder med mer vintriga förhållanden. Detta behöver åtgärdas skyndsamt. Europa byggs starkt av företag som skapar ekonomisk tillväxt och jobb, inte av nya skatter och bidrag. Däremot måste skattefusk och skatteflykt motverkas. Vi värnar principen om att alla ska göra rätt för sig – det gäller i hela Europa. Moderaternas förslag: • Säkerställ att trygghet och goda villkor råder på arbetsmarknaden, utan att kompromissa om den svenska arbetsmarknadsmodellen. • Förstärkt samarbete för att upprätthålla ordning och reda samt rättvis konkurrens. • Lagar om kör- och vilotider samt avgifter ska upprätthållas inom transportbranschen. • Polisen i hela EU måste få tillgång till mer elektronisk övervakning av yrkestrafiken. • Implementera åtgärder mot skattefusk och skatteflykt, som land-för-land-rapportering och ökat informationsutbyte mellan nationella skattemyndigheter. Framtida vägval för EU och Sverige Ett svenskt medlemskap i euron är inte aktuellt för Moderaterna. Det kan bli aktuellt först den dag då det finns ett brett folkligt stöd i Sverige för euron och om det på allvar skulle förbättra svensk ekonomi. Samtidigt är det viktigt för Sverige att euron är en välskött valuta, eftersom vi har nära band till euroländerna. Just nu pågår en fördjupning av eurosamarbetet. Det är bra om fördjupningen kan bidra till att euroländernas ekonomier blir mer stabila. Däremot ska inte nya beslutsorgan inrättas, som kan påverka Sverige och andra länder som står utanför euron, utan att även vi ges inflytande. Vi följer noga utvecklingen av bankunionen, det EU-gemensamma systemet för bland annat tillsyn av banker. Eftersom bank- och finanssektorn i Europa är nära sammanvävd finns vissa fördelar med ett medlemskap, men i nuläget överväger nackdelarna. Som medlem kan Sverige exempelvis inte ställa högre krav på våra inhemska banker. Vi är emot en social pelare. EU ska lägga sin kraft på att lösa gemensamma problem – inte på områden som medlemsländerna bäst sköter själva. EU ska inte ta makten över vår arbetsmarknad och den svenska modellen, vår välfärd eller fatta beslut om svensk familjepolitik. Att medlemsländerna själva förbättrar välfärden eller för jobben är bra. Men den sociala pelaren riskerar medföra att Sverige måste kompromissa bort goda svenska förhållanden med länder som inte har kommit lika långt som oss. Moderaternas förslag: • Ett svenskt medlemskap i euron är inte aktuellt. • Inga nya institutioner för eurozonen, som skulle påverka övriga medlemsländer. • Sverige ska i nuläget inte vara medlem i bankunionen. • Motverka den sociala pelaren. EU ska inte detaljreglera svensk arbetsmarknad eller vår välfärdsmodell.