Framtiden

153.txttxt 153.htmlhtml

Framtiden

är här

– valmanifest för en grön omställning som ger nya

jobb, en nödvändig klimatpolitik och global solidaritet

De val vi gör i dag formar det liv vi lever i framtiden. De investeringar vi

gör i dag skapar morgondagens samhälle. Kunskaperna om vad som

krävs för att skapa en hållbar utveckling finns. Det är här och nu som

omställningen måste ske.

Miljöpartiet går till val på en politik för en grön omställning som skapar

nya jobb, en ökad trygghet och ett starkare Sverige. Vi vill skapa ett

långsiktigt hållbart samhälle som kan möta framtidens utmaningar.

Miljöpartiet vill se en storsatsning på en grön omställning av hela

samhället – en Green New Deal. Vi vill göra det enklare för människor

att göra hållbara val i sin vardag. Järnvägar, förnybar energi, spårvagnar,

cykelbanor och energismarta städer är framtiden. Vi gröna vill göra de

investeringar som behövs. De är inte bara lönsamma – de ger också

fler jobb.

Vi vill modernisera Sverige. Vi behöver satsningar på utbildning,

forskning, företagande och entreprenörskap. Det ska bli enklare för

människor att förverkliga sina idéer och våga ta steget från anställning

till eget företag.

Vi vill lämna köp- och slängsamhället. Det ska vara lönsamt att reparera

när något är trasigt. Vi vill sänka momsen på tjänster för att uppmuntra

till en miljöanpassad konsumtion och samtidigt skapa nya jobb. Många

arbetstillfällen kommer också att skapas genom satsningar på välfärd

och offentlig sektor.

Vi gröna står konsekvent upp för naturen när den hotas av kortsiktiga

intressen. Vårt engagemang drivs av en kärlek till naturen, av en stark

solidaritet med människor som lever i dag och med kommande generationer.

Vår politik syftar till en solidarisk värld. Därför arbetar vi för fred,

mänskliga rättigheter och global nedrustning.

Vår politik är frihetlig. Vi vill skapa ett jämställt samhälle där alla

människor behandlas lika. För oss är detta en grundläggande frihetsfråga.

Samhället blir rikare och mer dynamiskt när vi bejakar olikheter

i värderingar och livsstil. Människor ska ges nya livschanser. Trygghetssystemen

ska repareras och vara till för alla.

Tillsammans med våra samarbetspartier går Miljöpartiet de gröna till

val på att bilda en rödgrön regering efter riksdagsvalet 2010.

Inv est era i minsk ad

klim atpåverkan och nya jobb

1. Sverige ska ta sin del av ansvaret

Sverige måste ta sin del av det globala ansvaret. Utsläppen av klimatpåverkande

gaser ska minska i enlighet med forskarnas rekommendationer.

Höjda miljöskatter ska göra det dyrare att använda fossila

bränslen.

2. Fördubbla kapaciteten i järnvägsnätet

En klimatsmart trafikpolitik i hela landet kräver stora investeringar

i järnvägsnätet. Kapaciteten för person- och godstrafiken ska fördubblas.

Vi vill bygga höghastighetsbanor och knyta samman de stora

svenska städerna Stockholm, Göteborg och Malmö, med Köpenhamn

och Oslo. Vi vill också koppla ihop stambanan med regionala spår så

att de regionala anknytningarna förstärks. Det ska vara billigare att

åka tåg än att köra bil eller flyga.

3. Bygg ut kollektivtrafiken

För att skapa mer klimatsmarta städer vill vi investera i en kraftigt

utbyggd kollektivtrafik, såsom spårvagnar, regionala tåg, tunnelbana

och buss. Vi vill fördubbla andelen kollektivtrafik till år 2020. Det finns

inget behov av nya motorvägar. De kollektiva transporterna ska vara

tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning.

4. Nya drivmedel för bilen

Många i Sverige är beroende av bilen. De fossila bränslena behöver

fasas ut av både miljö- och kostnadsskäl. Därför måste alla ges

möjlighet att tanka förnybara bränslen. Det ska vara billigare att köra

på förnybara drivmedel än på bensin. Den inhemska produktionen och

distributionen av förnybara drivmedel ska gynnas. Det ska vara möjligt

att tanka biogas och ladda sin elbil i hela landet.

5. Gör din egen el

Vi vill göra det lönsamt att producera sin egen el. Allt fler människor

vill investera i förnybar energi och bidra till att minska sin egen klimatpåverkan.

Detta innebär också att fler ska kunna leverera förnybar el

in på elnätet. Vi vill införa ett system med fastpris på förnybar el, samt

möjliggöra nettomätning hos småskaliga elproducenter.

6. Investera i förnybar energi och energieff ektivisering

Vi vill ersätta kärnkraft och fossila bränslen med vindkraft, biobränslen,

vågkraft, solenergi och energieffektivisering. Vi vill investera i ombyggnation

som leder till minskad energianvändning. Därmed minskar

kostnaderna för energi. Uranbrytning ska förbjudas.

7. Rusta upp miljonprogrammen

Vi vill införa ett särskilt investeringsstöd för att bygga nytt och rusta

upp nedslitna bostäder och stadsdelscentrum, framförallt i förorterna.

Investeringarna ska leda till bättre boendemiljöer och minskad energianvändning.

8. Mer gods på tåg och båt

För att öka trafiksäkerheten på våra vägar och minska utsläppen vill vi

införa en skatt på tunga lastbilstransporter. Det gör det mer lönsamt att

transportera varor på järnväg och med båt i stället för med lastbil.

9. Värna naturen och den biologiska mångfalden

Artrika ängs- och hagmarker ska värnas och strandskyddet stärkas.

Värdefulla naturskogar ska skyddas. Sverige ska hysa långsiktigt livskraftiga

stammar av de fyra stora rovdjuren: varg, lo, björn och järv.

Spridning av miljögifter måste minska, till exempel genom förbud av

flera bromerade flamskyddsmedel och hormonstörande ämnen. Vi vill

bevara och återskapa våtmarker och i lag skydda grundvatten som är

viktiga för vår vattenförsörjning.

10. Jordbruk med hänsyn till djuren

Användningen av bekämpningsmedel och handelsgödsel ska minimeras.

Djurskyddet ska stärkas och vi vill förbjuda pälsfarmning. Den goda

jorden ska skyddas. Vi vill göra det lönsamt att bedriva ett ekologiskt

hållbart jordbruk. Sverige ska vara ledande inom gröna näringar som

ekoturism och småskalig livsmedelsförädling. Vi vill skydda jorden från

genmanipulerade grödor.

Nya jobb,

entreprenörskap

och småföretag

Nya jobb, entreprenörskap och småföretag

11. Sänkt moms för tjänsteföretagen

Vi vill få tjänstesektorn att växa genom att sänka momsen inom en rad

branscher. Det blir då billigare att reparera trasiga saker, äta på restaurang,

gå till frisören och att laga cykeln. Hållbar konsumtion av tjänster

måste stimuleras och vi vill ta ett första steg under mandatperioden.

12. Sänkt skatt för småföretag

Vi vill sänka arbetsgivaravgiften för småföretag med tio procentenheter. Vi

vill att ensamföretagare får ytterligare sänkning för den första anställda

under det första året.

13. Riskkapital för små och medelstora företag

Vi vill inrätta en statlig riskkapitalfond för att underlätta för fler små och

medelstora företag att få tillgång till riskkapital. Fonden ska finansieras

genom vinstutdelningar från de statliga företagen.

14. Ett näringsliv i framkant

Många nya entreprenörer har som drivkraft att ta ett större etiskt,

socialt och miljömässigt ansvar. Det bidrar till en hållbar utveckling. Ett

sådant förhållningssätt ska främjas. Vi vill öka anslagen för innovationer,

produktutveckling och miljöteknikutveckling i små och medelstora

företag. De statliga och kommunala bolagen ska bidra till ny miljöteknik,

förnybar energi och vara ett föredöme när det gäller att minska sin klimatpåverkan.

Socialt och kooperativt företagande ska vara en del av en

grön företagarpolitik. Vi arbetar för fler företagsetableringar på landsbygden.

Vi vill aktivt verka för att utnyttja och förbättra möjligheterna att

ta sociala, etiska och miljömässiga hänsyn vid offentlig upphandling.

15. Jobb och utbildning till ungdomar

Vi vill införa ett traineeprogram i välfärdssektorn. Det behöver också satsas

mer på yrkesutbildningar och lärlingsplatser. Fler högskolor ska erbjuda

praktik på företag och myndigheter som en del av utbildningsprogrammen.

16. Ett öppet och brett kulturliv

Ett levande och kreativt kulturliv är en viktig framgångsfaktor för både

hälsa, livskvalitet och samhällets utveckling. Vi vill satsa på kultur så att

alla, särskilt barn och unga, ges möjlighet att delta i olika kulturaktiviteter,

både som utövare och publik. Kulturskolorna ska stärkas. Kultur är

ett klimatsmart alternativ till materiell konsumtion.

Höj kvaliteten

inom välfärden,

investera i ut bildning

Höj kvaliteten inom välfärden, investera i utbildning

17. Ingen ska vara försäkringslös

Trygga och moderna sjukförsäkringar ska omfatta alla. Vi vill att sjukpenning

ska kunna ges så länge personer är sjuka och att den bortre

gränsen i sjukförsäkringen slopas. Samhällets ansvar för en effektiv

rehabilitering är särskilt viktigt. En allmän arbetslöshetsförsäkring

ska omfatta alla.

18. Kortare arbetstid

Vi vill sänka normalarbetstiden till 35 timmar i veckan för att ge människor

mer tid och ökad livskvalitet. Som ett första steg vill vi införa ett

stöd för småbarnsföräldrar att gå ner i arbetstid samt återinföra friåret.

Vi vill öppna för en mer flexibel pensionsålder och skapa goda möjligheter

att gå ner i arbetstid när man närmar sig pensionen.

19. Mångfald inom skolan

Barn har rätt att i skolan få de verktyg som de behöver ha med sig ut i

livet. Föräldrar och barn ska ha goda möjligheter att påverka undervisningen

och kunna välja en pedagogik som passar barnet. Alla barn ska

bli sedda och få tid med vuxna i skola och förskola. Kvaliteten i svensk

förskola och grundskola måste därför öka. Vi behöver öka lärartätheten,

minska barngrupperna och öka den schemalagda undervisningstiden. Vi

vill värna mångfalden av skolor, pedagogik och utbildningsinriktningar.

Vi vill stärka elevdemokratin och satsa på elevhälsovården.

20. Låt barn vara barn

En lekfull och trygg barndom borde vara alla människors rättighet. Ett

samhälle som är bra för barn är bra för alla. Vi vill stärka barnens rättigheter

och införliva barnkonventionen i svensk lag.

21. Förebyggande vård

Ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt måste genomsyra all

vård och omsorg. Vården ska vara jämställd och jämlik och finnas nära

medborgarna. Den ska präglas av teamarbete och av bred medicinsk

och psykosocial kompetens. Särskilda satsningar behövs för att minska

den psykiska ohälsan och förbättra vården av våra äldre. För att minska

den felaktiga läkemedelsanvändningen ska kontroll och tillsyn skärpas.

22. Den goda maten

Vi vill genomföra ett kvalitetslyft för att maten ska bli bättre i skolor, äldreomsorg

och på sjukhus. Barn, äldre och sjuka ska få nylagad mat från

lokala tillagningskök i skolor, äldreomsorg och sjukhus i stället för uppvärmd

mat som körts långa sträckor. Ekologiska råvaror och lokalt producerad

mat ska eftersträvas i upphandlingar och därför måste lagen

om offentlig upphandling ses över så att det blir tillåtet att främja lokala

inköp. En god och näringsriktig mat är en naturlig del av välfärden.

23. En stärkt högskola och höjda studiemedel

Utbildningsväsendet är centralt i ett modernt kunskapssamhälle. Kvaliteten

i högskolan ska höjas med mer lärartid åt studenterna och större

fokus på god pedagogik. Vi vill ge människor nya livschanser och göra

det lättare att studera i alla skeden i livet. Därför vill vi höja studiebidraget

och förbättra studenters sociala skyddsnät. Samverkan mellan

universitet/högskolor och näringslivet ska stärkas.

Ett jämst ällt samhälle

ökar friheten

Ett jällt samhälle ökar friheten

24. Jämställdhet i familj och styrelse

Båda föräldrarna har rätt att vara hemma med sina barn och barnet har

rätt till båda föräldrarna. Vi vill att föräldraförsäkringen ska delas i tre

delar där varje förälder får en del av försäkringen och där de kan välja

att disponera den tredje delen som de önskar. Det ökar möjligheten till

ett jämställt föräldraskap. Vi vill införa en lag om kvotering till börsbolagens

och de offentliga bolagens styrelser.

25. Kvinnofrid är frihet

Vi vill ha ökade resurser till kvinnojourernas arbete för kvinnofrid.

Rättsväsendets bemötande måste vara kunnigt och respektfullt.

Våldtäktslagstiftningen ska skärpas för att garantera den sexuella

integriteten. Barn som bevittnat våld i hemmet ska betraktas som

brottsoffer. De som döms för misshandel ska tvingas genomgå behandling.

Även våld mot män samt våld i samkönade relationer måste

uppmärksammas. Mer resurser krävs för att motverka prostitution

och människohandel.

26. Lika rättigheter för alla

Lagstiftningen mot diskriminering ska skärpas. Vi vill främja lika rättigheter

hos företag och myndigheter. De lokala antidiskrimineringsbyråerna

ska stärkas. Vi vill fortsätta arbeta för HB T-personers rättigheter.

Arbetet mot hatbrott ska intensifieras. Alla människor ska ha möjlighet

till full delaktighet. Vi vill att otillgänglighet, i lag, ska klassas som

diskriminering av personer med funktionsnedsättning.

27. Lära med modersmål

Ett av de mest effektiva sätten att förbättra studieresultaten när barn

har ett annat modersmål än svenska är att satsa mer på modersmålsundervisning.

Vi vill utvidga rätten till modersmålsundervisning till att

gälla hela grundskoletiden. Vi vill också ha en utökad ämnesundervisning

på modersmålet.

28. Utbildning och arbete för nyanlända

Nyanlända ska snabbare kunna lära sig svenska, validera eller komplettera

sin utbildning och få jobb. Vi vill att studierna i svenska ska kombineras

med praktik. Vi vill höja kvaliteten i svenska som andraspråk. Vi vill att

universitet och högskolor ska erbjuda kurser i svenska för dem med

akademisk utbildning som kommer till Sverige.

29. Värna rätten till ett privatliv

Runt om i samhället begränsas människors rätt till privatliv. Vi vill skärpa

reglerna vid tillstånd för kameraövervakning så att särskild hänsyn tas

till individens integritet. Staten ska inte ha möjlighet att registrera alla

internetanvändares trafik i Sverige. Vi vill avskaffa FRA -lagen.

30. Ett fritt internet och en balanserad upphovsrätt

Vi vill värna rättssäkerheten och integriteten på nätet genom att ändra

IPRED-lagen. Vi vill modernisera upphovsrätten och avkriminalisera fildelning

för privat bruk. Nätneutraliteten är en viktig princip som ska värnas.

En rättvis och

hållbar värld

är möjlig

En rättvis och hållbar värld är möjlig

31. En aktiv global klimatpolitik

De globala utsläppen av klimatpåverkande gaser måste minska. Vi vill

verka globalt för att avveckla alla subventioner till kol, olja och kärnkraft.

Vi vill införa miljöavgifter för fossila bränslen inom internationell

flyg- och sjöfart för att betala klimatinsatser i fattiga länder. Det internationella

stödet till klimatåtgärder i utvecklingsländer måste öka.

32. Bekämpa fattigdomen

Vi vill arbeta för en rättvis handel som bättre tar till vara de fattiga

ländernas behov. Sveriges nivå på biståndet ska vara minst en procent

av BNI. Sverige ska arbeta mot att fattiga länder hamnar i skuldfällor

och för att illegitima skulder ska skrivas av. Fattigdomsbekämpning ska

vara centralt i utrikes-, handels- och biståndspolitiken.

33. Avveckla vapenexporten

Vi vill avveckla vapenexporten. Ett första steg är att skärpa reglerna för

svensk vapenexport. Det är oacceptabelt att svenska vapen exporteras

till länder som bryter mot de mänskliga rättigheterna. Vi säger nej till

att investera flera miljarder i en ny, uppgraderad version av Jas-planen.

Sverige ska stanna utanför Nato. Ansträngningarna för att skapa fred i

världen måste öka. Vi vill dessutom förbjuda att minor och klusterbomber

tillverkas i Sverige.

34. Stoppa rovfisket i våra hav

Alla subventioner som bidrar till utfiskningen måste tas bort. Torsken

och andra fiskarter i våra hav ska fredas från fiske om populationerna

ligger under säkra nivåer. Krafttag krävs mot det illegala fisket. Vi ska

också se över Sveriges handelspolitik så att rovfisket i andra hav i världen

minskar.

35. Respekt för mänskliga rättigheter i flyktingpolitiken

Vi vill skapa fler lagliga vägar för migration till EU. En mer human

flyktingpolitik behövs. Det har länge funnits brister i den svenska migrationsprocessen,

därför vill vi genomföra en amnesti för papperslösa.

Barnets bästa ska sättas främst i all bedömning av flyktingärenden.

Papperslösa ska ha rätt till vård och skola.

36. Nej till EMU

Vi vill att Sverige ska behålla sin egen valuta och inte gå med i EMU. EU

måste bli mer demokratiskt och mindre centraliserat. EU ska inte ha ett

gemensamt försvar.

Mer info på klimatneutral.se / Form: Yaform / Illustrationer: Alaya Vindelman / Tryck: Elanders AB 2010

Bli medlem i Miljöpartiet via sms (50 kr + trafikavgift)

Skicka: mpmedl + personnummer till 72456 eller läs mer på mp.se/blimedlem

Till sidans topp
Finansierat av
 
 

© SND, Göteborgs universitet, Box 330, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Organisationsnummer: 202100-3153, Kontakt

Om webbplatsen