Erfarenhet och förnyelse.

s
Socialdemokraterna Valmanifest - Riksdagsval 1968
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
Riksdagsmannavalet den 15 september blir avgörande för vårt lands fortsatta utveckling. Socialdemokraternas program är klart redovisat. Vid partiets extra kongress 1967 och ordinarie kongress 1968 har vi dragit upp riktlinjerna för vår framtida politik. Väljarna vet vad en röst på socialdemokratin betyder. De vet att det är en röst också för enighet, beslutsamhet och en handlingskraftig politik. Väljarna känner igen de socialdemokratiska värderingarna, som nu sammanfattas under mottot Arbete- Trygghet- Utveckling. Denna politik syftar till en fortsatt utjämning mellan klasserna och ett rättvisare samhälle. Dess förverkligande kräver insatser på samhällslivets alla områden. Vi begär väljarnas förtroende för att genomföra denna politik. Däri ingår kraven på 1) en fast och konsekvent neutralitetspolitik, som vi själva formar. Vi avvisar varje försök att låta inbillade eller verkliga påtryckningar påverka utformningen av vår utrikespolitik. Snabbt ökat stöd till de fattiga folkens sociala och ekonomiska frigörelse. 2) ett bibehållet starkt försvar som stöd för vår neutralitet. Vi avvisar en upprustning, som skulle tvinga fram nedskärningar av samhällelig verksamhet eller undergräva statsfinanserna. 3) en ökad medverkan från samhället och löntagarna i en politik för full sysselsättning, trygghet i arbetet, minskade inkomstklyftor och en snabb ekonomisk utveckling. Vi avvisar en borgerlig politik som ökar den privata maktkoncentraten och strider mot löntagarnas intressen. 4) en förkortning av arbetstiden till 40 timmar, en försäkring som ger ekonomisk trygghet vid arbetslöshet och som bygger på de fackliga organisationernas medverkan, en arbetsmarknads- och lokaliseringspolitik som med kraft stöder och stimulerar sysselsättningen för både män och kvinnor 5) en utbyggd undervisning både för ungdom och vuxna, som ett led I en fördjupad demokrati och rättvisa mellan generationerna. 6) ett fortsatt högt bostadsbyggande, press på byggnads- och hyreskostnaderna, bättre boendeservice och stöd åt barnfamiljernas bostadsstandard. 7) en aktiv miljöpolitik, präglad av vår grundsyn att miljön tillhör oss alla och att dess värde måste försvaras genom gemensamma insatser. 8) en förbättring av pensionärernas villkor. Tillgängliga resurser används för fortsatta standardhöjningar åt folkpensionärerna, varvid särskilt uppmärksammas de som inte har ATP eller som har ATP med låga belopp. 9) en vidgad solidaritet med de människor som har det svårt. Samhällets insatser inriktas på att för de handikappade skapa jämställdhet i arbete och fritid. 10) en skattepolitik, som ger stat och kommun nödvändiga resurser. Vi avvisar en borgerlig politik, som försvagar samhället och övervältrar bördorna på de minst bärkraftiga grupperna. Socialdemokraterna begär väljarnas förtroende och de många människornas medverkan för att bryta ned klassgränserna och öka jämlikheten. De är huvudlinjen i den socialdemokratiska politiken inför 70-talet. Socialdemokratin har sedan länge krävt att borgerligheten redovisar sitt alternativ. Mittpartierna har därvid gjort gällande att en överenskommelse med högern skulle träffas på någon dag om de borgerliga fick tillfälle att bilda regering. Högern har för sin del sagt sig med tillförsikt se fram emot ett givande och tagande. Dessa svar ger oss anledning att ställa frågan om det föreligger ett hemligt borgerligt regeringsprogram, som man inte avser att underställa väljarna före valdagen. Vi uppfordrar borgerligheten till besked. Det är ett demokratiskt anständighetskrav att väljarna före valdagen får veta vad en röst på de borgerliga partierna betyder.