Sverigedemokraterna - ett nationaldemokratiskt mittenparti. Valinfo 1998

sd
Sverigedemokraterna Valmanifest - Riksdagsval 1998
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från SD-Arkivets hemsida
Valinfo 1998 Sverigedemokraterna Ett nationaldemokratiskt mittenparti Sverigedemokraterna är ett nationaldemokratiskt mittenparti med en ekologisk grundsyn. Nationalism innebär en strävan efter ett demokratiskt och tryggt samhälle där medborgarna känner samhörighet genom ett språk och en gemensam kultur och religion. Man känner vördnad för det som skapats och förmedlats i generationer. Vi sverigedemokrater prioriterar Sverige, svenska värderingar och traditioner framför alla andra kulturella och religiösa impulser. Vi förnekar däremot inte andra kulturers och religioners berättigande i världen runt omkring oss, och i Sverige i en begränsad omfattning. Sverigedemokraterna tar klart och entydligt avstånd från: Rasism Rasism är en tro och övertygelse där ett folkslag anses överlägset alla andra. Sverigedemokraterna anser att alla folkslag har samma människovärde och berättigande. Vi är däremot övertygade om att en etniskt och kulturellt homogen nation har en större förutsättning att genomgå en fredlig och demokratisk utveckling än en mångkulturell heterogen statsbildning. Ett mångkulturellt Sverige Rotlöshet och identitetlöshet uppkommer alltid i en mångkulturell samhällsstruktur. Det leder till segregering, gängbildningar och motsättningar. Så småningom följer kulturell och politisk splittring, senare kanske väpnade konflikter. Slutligen, om utvecklingen får fortsätta i samma riktning, ett inbördeskrig. Vad händer med de svenska traditionerna och den svenska kulturen om denna utveckling får fortsätta? Varför skulle vi i Sverige lyckas upprätta ett mångkulturellt samhälle med en fredlig och demokratisk utveckling, när ingen annan lyckats? Är vi svenskar intelligentare och mer vidsynta än alla andra? Står vi svenskar över alla andra människor i vår omvärld? Det är en uppfattning som i sådana fall bygger på rent rasistiska värderingar. Europeiska Unionen Sverige måste lämna EU. Den svenska suveräniteten får inte ersättas med en överstatlighet som syftar till en europeisk enhetsstat. Den europeiska unionen har förstärkt klyftan mellan de europeiska staternas politiska klass och folken i Europa. Partieliterna sitter i Bryssel och Strasbourg och behandlar sina före detta fosterländer som valkretsar. Alla de indoktrineringskampanjer som satts igång för att göra svenskarna mer EU-vänliga måste upphöra. Politikernas roll är inte förmyndarens, utan folkets tjänare. Unioner har alltid fallit samman, förr eller senare. Förutsättningarna för en varaktig union är små, eftersom Nord- och Sydeuropa har vitt skilda intressen. Enpartistater och diktaturer Det finns enstaka exempel på mångkulturella samhällen som fungerar. Men det gör de bara så länge som de styrs genom diktatur eller som enpartistat. Så fort demokratin segrar i landet, när människor blir fria att uttrycka sina åsikter och ställer krav, blir motsättningarna mellan folken tydligare och aggressivare. I Sverige vill vi bevara demokratin. Därför ser vi ett mångkulturellt samhälle som en omöjlighet. Ett Sverige för dina barn En föräldrapeng skall göra det möjligt för alla föräldrar att själva välja barnomsorg. Föräldrarnas självklara rätt att välja sin barnomsorg måste återupprättas. De ekonomiska förutsättningarna för detta finns. En föräldrapeng skall betalas ut fram till skolstarten för att användas på det sätt föräldrarna tycker är bäst. Socialdemokraternas ovilja att reformera barnomsorgen härrör från deras marxistiska ursprung. Deras åsidosättande av individens egenkraft och familjens samhällsbärande egenskaper har skakat Sverige i sina grundvalar. Värna djuren Brigitte Bardot stöder Le Pens kampanj om värdig djurhållning. Djur skall inte behöva utstå onödig smärta och rädsla, det är för oss en hederssak. Alla tendenser att reducera djuren till enbart produktionsenheter måste motverkas. Plågsamma djurförsök i annat syfte än att rädda människoliv skall förbjudas. Folkpartiets avskyvärda motioner om att införa Kosher- och Halal-slakt i Sverige, där obedövade djur i medvetet tillstånd får förblöda, måste slås tillbaka. All import av produkter som framställts med metoder där djurplågeri förekommit skall förbjudas, detta gäller även Kosher- och Halal-slaktat kött. Varför får vi inte veta sanningen, vad vill de dölja för oss? Via nyhetssändningar, tidningar och film bedrivs ständiga kampanjer för det mångkulturella samhället. Publicistklubben fungerar härvidlag som en central samordnare för massmediala kampanjer. Stödet för åselekurderna har exempelvis avslöjats som en massmedial bluff. Problemen med det mångkulturella samhället tiger man om. Istället låtsas man som om svenskarna stortravs med det nya samhället. Hyckleriet kring denna problematik är utbrett ända upp på regeringsnivå. Sverige - terroristernas förlovade land På grund av att kontrollen av de som släpps in i landet varit under all kritik, har många terrroristorganisationer valt att upprätta baser i Sverige. Baader-Meinhof-ligan, Sendoro Luminoso, PKK, ANC och PLO. Listan kan tyvärr göras längre. I vissa fall har dessa organisationer till och med blivit inbjudna av våra svenska politiker! Det är inte heller någon nackdel att ha tillhört någon av dess organisationer. Juan Fonseca, till exempel, var Baader-Meinhof-ligans chaufför och hyrde den bil som skulle användas vid kidnappningen av Anna-Greta Leijon. Trots partiledningens kännedom om Fonsecas mörka förflutna har han lyfts fram som sosse-debattör och företrädare för partiet. Invandrarbrottsligheten Genom den okontrollerade massinvandringen till vårt land under de senaste 20 åren har det skapats sociala problem av gigantiska mått. Grov våldsbrottslighet, etniska konflikter och drogproblem har växt polisen över huvudet. Mellan 80 och 90% av gatuvåldet i storstäderna begås idag av invandrarungdomar. Vi svenskar måste säga ifrån. Varje dag som går utan åtgärd leder till nya offer och lidanden. Invandrare som begår grova brott har missbrukat vår gästfrihet och bör undantagslöst utvisas. Välstånd Sverige var en gång ett av världens rikaste länder. Genom en ansvarslös politik har vi hamnat i ett nationernas B-lag. Politikerna har trott att problemen löses genom att man stiftar lagar. Att de politiska besluten saknat förankring i verkligheten har man bortsett från. En annan politikerstrategi är att lyfta bort problemen från dagordningen. Sverigedemokraterna har inga politiska skygglappar, utan kräver att alla frågor som är av nationell betydelse diskuteras i riksdagen. Det svenska välståndet byggdes upp av våra förfäder genom hårt slit, organisation och disciplin. Med hjälp av samma dygder kan vi åter bygga upp ett välmående Sverige. Invandringen till Sverige har under 90-talet varit 14 gånger större än till övriga EU. (Räknat per capita. Källa: UNHCR refugees III 1995) Invandringens kostnader Professor Ferdinand Banks har beräknat den svenska invandringens kostnader 1995: "Man kan lätt komma upp i 100 miljarder kr om man tar med alla faktorer". Regeringens utredare Jan Ekberg, som hävdar att motsvarande kostnad är 20 miljarder, räknar inte med kostnader för flyktingmottagande och uppehälle för de som söker uppehållstillstånd. Vidare tar Ekberg inte konsekvent hänsyn till kriminaliteten och arbetslösheten bland invandrare. Politisk terror Hotet från nazismen belyses dagligen, vilket är angeläget. Samtidigt väljer etablissemanget att blunda för kommunismens folkmord. Birgitta Dahl, som länge stödde Pol Pot, valdes trots detta till riksdagens talman. Sverigedemokraterna kräver att kommunismens orsaker och brott belyses. Prof. RJ Rummel, Wall Street Journal Europe 93 09 08: "De två nationer som dödat flest i ickekrigssituationer är Sovjet (drygt 60 milj.) och Kommunistkina (knappt 40 milj.)." Vem tackar oss idag? Att ständigt arbeta för att bygga ett bättre land är viktigt. Lika viktigt är det att visa respekt för de som redan gjort en stor insats för landet. Våra pensionärer skall inte fösas åt sidan. Sådant sker endast i länder med en nedåtgående moral. Sverigedemokraterna kräver: En höjd folkpension lika för alla. Pension vid 60 år för de som vill. Inrättande av ett pensionärsdepartement. En anhörigpeng och rättigheten för anhöriga att gå ned till 75% i sin ordinarie tjänst för vård av äldre anhörig. Sveriges nedgång 1950-talet. Sveriges försprång efter andra världskriget var enormt stort. Sverige var en förebild för andra länder. Förtroendet för svensk ekonomi, moral och tillit var grundmurat. Politikerna ökade skattetrycket för näringslivet. Varningssignaler kunde skönjas. Inflationen började ta fart. 1960-talet. Politikerna började beslagta tillgångar i privat ägo. Expropriationen av fastigheter ökade lavinartat. Inget fick stå i vägen för det nya. Begreppet service sades vara målet. Resultatet blev hjälplöshet. Sverige påtog sig rollen som världssamvete. Miljarder skickades till kommuniststater runt om i världen. Sverige betraktades i utlandet som en renodlad kommuniststat. 1970-talet. Brandskattningen av näringslivet tilltog. Hela samhället skulle omdanas. Den enskilde blev allt mindre värd. Endast gruppen var legitim. Det moraliska förfallet ökade snabbt. Hela rättsväsendet raserades. Att leva på samhällets bekostnad blev nu högsta mode. Mängden analfabeter i skolans avgångsklasser ökade enormt. Politikernas konfiskation och expropriation av privat egendom tilltog. 1980-talet. Sverige började vittra sönder. Ekonomin kördes helt i botten. Spekulationsverksamheten ökade dramatiskt. Allt fler svenska företag köptes upp av utländska intressenter. Utbredningen av våld och kriminalitet blev helt okontrollerbar. Idén om det mångkulturella Sverige tog form. Bidragsfusk blev mer eller mindre accepterat av flertalet. Solidariteten gentemot samhället var som bortblåst. 1990-talet. Katastrofen är nu ett faktum. Ekonomiskt kaos råder. Arbetslösheten är skyhög. Allt fler blir bidragsberoende samtidigt som allt fler faller ur det sociala skyddsnätet. Rättsmedvetandet är helt borta hos flertalet medborgare. Näringslivet flyttar i allt snabbare takt ut ur Sverige. Riksdagen och regeringen är handlingsförlamade. En regeringsproposition förklarar att svenska folket inte längre har någon gemensam historia. Politikerföraktet är grundmurat hos de allra flesta. 30.000 muslimer utgör 12% av Malmös befolkning. Vi ska vända trenden Fostran Inför betyg i ordning och uppförande samt betyg i alla ämnen från fjärde årskursen. Ett nytt ämne i grundskolan, Etik och moral, skall fostra eleverna och praktiskt visa fördelen med förståelse och medkänsla. Skolans största problem i dag är ett disciplinproblem. Lärarna skall ha möjlighet och hjälp att bedriva effektiv undervisning. Den anarkistiska idén om elevstyrda skolor som socialdemokraterna förespråkar skall rivas upp. Frid I Birger Jarls anda skall frid åter råda i Sverige. Tryggheten på svenska gator och torg skall bli en rättighet. Privatlivets helgd måste komma långt före det anonyma s.k. samhällets behov. Gränserna för det tillåtna måste bli tydligare. En person som fått tre chanser att återanpassa sig till ett laglydigt liv men ändå återfaller i grov brottslighet bör hållas inlåst för resten av livet. Barn under 15 år som begår våldsbrott skall tas ur samhället för vård och respons. Straffarbete sänker kostnaden för kriminalvården. Brottsoffren skall få sina skadestånd av staten, som i sin tur driver in beloppet från brottslingen. Arbete Återinför det gamla lärlingssystemet med lön efter erfarenhet och kompetens. Socialbidragssystemet görs om till ett system med sociallön vilket innebär arbetsplikt. Flexibiliteten inom sociallönesystemet skall grundläggas genom möjligheten att parallellt driva mindre rörelse eller vara deltidsanställd. Sociallönen reduceras då med hälften av den parallella inkomsten. Företagarens och arbetets status skall återupprättas. Hela Sverige skall leva Utbyggnaden av de tre storstäderna skall upphöra. Regionalstödet skall inriktas på att skapa några expansiva regioncentra i utdöende landsdelar. Därigenom hjälps de omgivande lokalsamhällena. Sektorsgränser och bevakande av revir inom såväl statliga, regionala som lokala myndigheter plockas bort. Lokala och rationella lösningar sparar miljarder. Sverigedemokraterna har de verkligt vettiga lösningarna Identitet Sverigedemokraternas övergripande mål är att den svenska kulturen skall överleva. Då krävs identitet, inte rotlöshet. Genom hela vår historia har vi haft en viss invandring, men den har varit begränsad. År 1870 t ex bodde endast 2 promille utrikes födda i Sverige. Därtill har vi växlat kulturella och tekniska impulser med andra länder. Ändå har vår kultur bestått. Det gör den så länge som majoriteten i landet känner att det finns en gemensam historia. Ett återvandringsprogram till säkra hemländer för icke västerländska invandrare krävs för att säkerställa vår kulturella överlevnad. Frihet Vanligt folks åsikter och diskussioner i stugorna har kommit att skiljas från det politiska beslutsfattandet. Allt färre deltar direkt i partipolitiskt arbete, och samhällsinformationen når medborgarna indirekt via olika kampanjer. Heltidspolitiker och reklambyråer har sin funktion. Men alla politiker måste ta ansvar för att göra människorna delaktiga. De stora besluten bör tas genom folkomröstning såväl i kommuner som i riket. Ett ytligt, korrumperat samhälle som USA får inte bli en verklighet i Sverige. Säkerhet De moderna vapensystemen har fört med sig en fatal situation. Maktbalans och insikten om vapnens oerhörda verkan har upprätthållit fred i den industriella världen. Samtidigt riskerar vapnen, om det blir ett krig, att förgöra allt mänskligt liv. USA vann det kalla kriget och vi undslapp världskommunismen. USA:s inflytande över Europa måste brytas genom att de europeiska länderna skapar säkerhet i vår världsdel. Den statliga utredningen (SOU 1995:19) visar att Sverige står inför ett hot om framtida inre konflikter av allvarlig karaktär. Inbördeskrig skall förhindras genom förebyggande, kloka insatser, sedan kan det vara för sent, se forna Jugoslavien! Solidaritet Förr var Sverige ett land där det var en naturlig plikt att hjälpa en nödställd. Nu struntar en majoritet i att överhuvudtaget bry sig om sin nästa. Dit har vi kommit genom en samhällsomvandling och vi är alla en del i moralens förfall. Hjälpsamhet och stolthet över att göra vårt bästa är ideal som vi tillsammans måste återupprätta. Genom att fokusera insatser för brottsoffer, sjuka, arbetslösa etc. kan makthavarna gå före och höja det moraliska taket. Korruption och maktmissbruk tvingar låginkomsttagarna till slutsatsen att det gäller att skydda sig själv först... Suveränitet Tillsammans kämpar de nationaldemokratiska partierna i Europa för att stänga EU-parlamentet och avveckla EU. Samarbete förutsätter suveränitet. Socialisterna och liberalerna försöker lura svenska folket genom att inte debattera EU:s långsiktiga automatik. Vid sällsynta tillfällen har dock sanningen kommit fram: socialdemokraternas förre framtidsminister, Odd Engström, ifrågasatte i en DN-artikel om Sveriges Riksdag behövs. Ingvar Carlsson skrev i sin bok, Samtalsbok med Göran Ferm, att han hoppas att Europas nationer smälts samman till en enda nation. Förräderi! Därför blev jag Sverigedemokrat Steve 27 år: "Att det finns folk som inte fattar vad som håller på att hända är nästan ofattbart. Jag är stolt över att vara med i en medveten folkrörelse som vågar kämpa fastän statens hela propagandaapparat är igång för att tysta folket." Johan 35 år: "Jag reagerade tidigt på det moraliska förfall som präglat det svenska samhället under de senaste årtiondena. Ohederligheten, fallskärmarna och den tilltagande förslumningen av våra storstäder vittnar om ett samhälle som förlorat sin själ. Nu blåser det en nationell vind över Europa och jag tror därför att även vi har en möjlighet till förändring! " Gun 66 år: "Med Sverigedemokraterna och med ett arv till mina barn och barnbarn, vill jag lämna ett fosterland där främst svenska språket, svensk kultur och svenska traditioner råder." Anders 52 år: "Samhällsproblematiken går inte att lösa om inte vi vanliga människor kommer in i maktens korridorer. De politiska broilers som företräder etablissemangspartierna är helt verklighetsfrånvända." Anna 23 år: "Som mamma är jag djupt oroad över vilket samhälle mina barn ska växa upp i. Därför känns det väldigt meningsfullt att arbeta ideellt för Sverigedemokraterna." Steve 28 år: På min arbetsplats har jag fackliga uppdrag, skyddsombud o.d. Jag sitter även med i avdelningens avtalsfullmäktige. Eftersom arbetsmiljöfrågorna ligger mig väldigt nära, har jag fastnat för Sverigedemokraterna som har intresse för gemene mans levnadsbetingelser. Politiken skall resa sig ur vardagens bekymmer och glädjeämnen. Mod, idealism och framtidstro Sverigedemokraternas styrelse valåret 1998. Bakre raden: Anders Steen (Haninge), Tor Paulsson (Haninge), Torbjörn Kastell (Ekerö). Jakob Eriksson (Borlänge), Johan Rinderheim (Haninge), Thomas Söderberg (Sundsvall), Mikael Jansson (Örebro), Anders Westergren (Höör), Jens Leandersson (Höör), Paul Svensson (Ystad), Arne Andersson (Timrå), Jimmie Åkesson (Sölvesborg), Christian Andersson (Trollhättan) och Marcus Koch (Dals Ed). Främre raden: Eva Nyman (Uppsala), Per Emanuelsson (Mölndal), Gun-Britt Holmgren (Älvkarleby), Martina Lundquist (Göteborg), Arnold Boström (Huddinge). Steve Larsson (Trollhättan), Martin Karlsson (Malmö), Björn Söder (Höör), Jimmy Windeskog (Borlänge) och Joakim Larsson (Tierp). Saknas gör Roland Nilsson (Gotland). Europeiska vänner tillsammans mot EU Den kulturella rikedom som Europa besitter beror till stor del på skillnaderna länderna emellan. Politiska förändringar under senare tid utgör ett hot mot denna rikedom. När socialister och liberaler bildar enhetspartier i EU-parlamentet, strävar de, uttalat eller inte, efter att skapa Europas förenta stater. Nationaldemokraterna arbetar tillsammans emot detta, dock undviker nationaldemokraterna ett gemensamt enhetsparti i EU-parlamentet. Varje parti bör ha egna symboler och ett eget program. Le Pen har tagit initiativ till ett samarbete mot EU, kallat Euro-Nat. Hösten 1997 togs Sverigedemokraterna upp i samarbetet. På bilderna träffar Mikael Jansson ledande företrädare för broderpartier under en gemytlig festival i Paris. Jean-Marie Le Pen - ordförande i franska Front National Franz Schönhuber - tidigare ordförande i tyska Die Republikaner Roeland Raes - belgisk senator för flamländska Vlaams Blok Polisens arbete är vår garanti för yttrandefrihet Sveriges grundlagar I andra kapitlet i regeringsformen 1§ sägs att "varje medborgare är tillförsäkrad rätten till yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet och föreningsfrihet". Vi sverigedemokrater är därför mycket tacksamma när den svenska polisen visar att den aktivt arbetar för att, precis som vi, slå vakt om de grundläggande demokratiska villkoren. Särskilt mycket tack vill vi framföra när polisen omedelbart ingriper då någon bryter mot vad som stadgas i brottsbalken fjärde kapitlet 5 och 7§§ samt sextonde kapitlet 1-5§§. "För störande av möte stadgas fängelsestraff". SÄPO Säkerhetspolisens arbete får inte försvåras. Rättigheterna att undersöka eventuell förekomst av planerade olagligheter mot staten, organisationer eller enskilda är allas vår angelägenhet. SÄPO:s möjligheter att föra sekretessomgärdade personregister bör lagstadgas. Folket engagerar sig "Vi sverigedemokrater i Haninge har funnit att många människor innerst inne vill engagera sig för vårt folks framtid. Genom att skapa en kamratlig, vänlig och öppenhjärtig atmosfär har antalet aktiva i vår kommunförening det senaste året ökat ordentligt. Nu är vi det mest aktiva partiet i Haninge och vi ser fram emot valet." Tor Paulsson berättar om arbetet i SD Haninge. www.sverigedemokraterna.se Vår IT-grupp har som målsättning att alla lokala SD-distrikt, kommunföreningar och grupper skall kunna föra ut information via vår egen internet-domän. Martin Karlsson är ansvarig för vår IT-grupp. Valinformation Använd för säkerhets skull bifogade valsedlar. Sprid de valsedlar som blir över till kamrater. Saknas valsedlar går det bra att skriva - "Sverigedemokraterna" - på en blank valsedel. Vill ni hjälpa oss ekonomiskt, sätt in valfritt belopp på vår valfond, pg 629 32 70-2 SD-butiken Medlemskap vuxna: (200 kr), ungdom tom 20 år (50 kr) Prenumeration: SD Kuriren (6 n:r - 120 kr) Provex: SD Kuriren (20 kr) Betalning på pg 23 45 65-0, texta tydligt. Nordens traditioner är vårda att bevara Gratis informationspaket kan fås genom att skriva, ringa eller faxa till vårt huvudkansli. Det går även att beställa informationen från vår hemsida. "Sverigedemokraterna är inte antidemokratiska extremister utan ett parlamentariskt parti." Ceifo-Brå 1997 författad av Anders Lange, Helene Lööw, Stephane Bruchfeld och Ebba Hedlund. Sverigedemokraterna Ett nationaldemokratiskt mittenparti Sverigedemokraterna, Box 20085, 104 60 Stockholm tel 08-641 20 11, 642 25 32, fax: 08-643 92 60 www.sverigedemokraterna.se