Grundsatser för Sverges Kommunistiska Parti

v
Vänsterpartiet Partiprogram 1944
Ladda ned: pdf | txt
Inskannat från partiets egna tryckta material
GRUNDSATSER för Sverges Kommunistiska Parti Antagna å partiets XII kongress 6-9 maj 1944 Sverges Kommunistiska Parti, som står på den marxistiska samhällsåskådningens grund, verkar för hela det arbetande folkets befrielse från den kapitalistiska utsugningen och utplundringen genom upprättande av en socialistisk samhällsordning. Partiets slutmål är det klasslösa samhället. Under det kapitalistiska samhällssystemet äges och behärskas de viktigaste produktionsmedlen (naturrikedomar, fabriker, maskiner etc;) av bourgeoisin, medan lönearbetarna för att kunna leva måste sälja sin arbetskraft åt produktionsmedlens ägare. Kapitalet upprätthålles och växer genom Utsugning av arbetskraften. Motsättningen mellan lönearbete och kapital blir härigenom samhällets bestämmande drag. Kampen mellan samhällsklasserna, vilken pågår i skiftande former, upphör ej förrän den kapitalistiska äganderätten till produktionsmedlen upphävts, dessa lagts under samhällets besittning och kontroll och den planlösa kapitalistiska produktionen för profit ersatts med en planmässig socialistisk behovsproduktion. Denna garanterar massorna i stad och på land arbete, utbildning och vila samt tryggar en snabb utveckling av produktivkrafterna, som höjer det allmänna välståndet och befordrar vetenskapen och kulturen, varigenom en allsidig personlighetsutveckling för alla samhällets medlemmar möjliggöres. Detta åstadkommes bl. a. därigenom, att socialismen avskaffar, de för det kapitalistiska systemet kännetecknande kriserna och krigen, vilka uttrycker motsättningen mellan produk tionsprocessens samhälleliga karaktär och de kapitalistiska egendomsförhållandena. Utvecklingen av det kapitalistiska produktionssättet har i Sverge fortskridit så långt, att arbetarklassen utgör befolkningens majoritet. Genom politisk och facklig organisation har arbetarklassen skapat mäktiga vapen i kampen för bättre existensvillkor samt erövrat viktiga borgerligt demokratiska fri- och rättigheter. Den försvarar och utvecklar dessa i kamp mot finanskapitalets diktatur — vare sig denna framträder öppet och terroristiskt såsom i fascismen eller i annan form — och mot alla andra reaktionära krafter. Arbetarklassens erövringar har dock inte förändrat det svenska samhällets karaktär av kapitalistiskt klassamhälle. Koncentrationen av produktion och kapital har nått en hög utvecklingsgrad. Storfinansen har erhållit ett dominerande inflytande över det samhälleliga livet och använder i så hög grad den borgerliga statsapparaten i sin reglering av ekonomin, att monopolkapitalismen utvecklas till en statsmonopolistisk kapitalism. De materiella betingelserna för en socialistisk omdaning av samhället har uppnåtts. Kapitalismen utsuger och utplundrar icke blott de egentliga arbetarna och med dem likställda, intellektuella, tjänstemän osv., utan även flertalet jordbrukare. Den tvingar dessa grupper att organisera sig till försvar för sin existens. En frarnstegsduglig samhällsordning, som ger bönderna rätt att befriade från utplundring bruka jorden, kan skapas endast genom ett på gemensamma intressen grundat samarbete mellan arbetarna och de av kapitalet exploaterade bönderna. Den kapitalistiska staten är ett organ för upprätthållande av borgarklassens eko-nomiska och politiska herravälde. Det är arbetarklassens politiska uppgift att i förbund med övriga utsugna och utplundrade klasser erövra den politiska makten och skapa sin egen demokratiska stat för att upprätta en socialistisk samhällsordning. Arbetarklassen — den svenska nationens kärna och ryggrad — försvarar den nationella självbestämmanderätten och principen om nationernas likaberättigande. Arbetarklassens frihetskamp är till sitt väsen internationalistisk och åsyftar varaktig fred och folkförbrödring. Sverges Komniunistiska Parti är solidariskt med socialismens förkämpar i alla länder.