Kommunistiska partiets valmanifest

v
Vänsterpartiet Valmanifest - Riksdagsval 1940
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
KOMMUNISTISKA PARTIETS VALMANIFEST Med bombplan, kanoner, minor, torpeder och kulsprutor sår imperialismen död och stympning, fasor och förödelse över Europas bästa ungdom, över vapenlösa åldringar, kvinnor och barn. I ändlösa, tröstlösa, svältande flyktingståg flockas miljoner av krigets hemlösa på Europas granatsprängda vägar. Städer, byar och oersättliga kulturvärden lägges i ruiner, skördefälten härjas och Europa väntar en fruktansvärd hungervinter. Den västerländska kulturen blomstrar på en jord som forsar av oskyldiga människors blod.. Aldrig stod kapitalismens förbannelse klarare inför folken än i denna stund. Aldrig brände folkens längtan hetare efter varaktig fred och nationell frihet. Sverges fred och oavhängighet hotas av yttre och inre fiender. De härskande kretsarna, understödda av skränande krigsaktivister, förde under finsk-ryska konflikten vårt land till krigets rand. Endast kommunistiska partiet kämpade under denna tid för en strikt neutralitet och mot de landsförrädiska krafter som ville störta vårt folk i världsimperialismens finska krig mot Sovjetunionen. I dag hotar nya faror. En imperialistisk stormakt disponerar redan svenska järnvägar för transport av krigsfolk och vapen. Svenskt territorium överflyges av stridsmaskiner från främmande makt. Starka krafter är i verksamhet inom landet för att förbereda Sverges infogande i det stortyska livsrummet med eller utan militär ockupation. Endast kommunistiska partiet har fört en konsekvent kamp mot denna nationella självmordspolitik. Freden i Östersjörummet har hittills kunnat upprätthållas tack vare Sovjetunionens fredspolitik, vilken kommit till uttryck bland unnat i rysk-tyska pakten, fredsslutet med Finland och utvecklingen i Baltikum. Endast kommunistiska partiet har kämpat för vänskap och samverkan med Sovjetunionen i syfte att stärka Sverges möjligheter att bevara freden och den nationella, friheten. Folkets försvarskraft undergräves genom inskränkning av de demokratiska friheterna, genom skärpt kapitalistisk utplundring som sänker det arbetande folkets levnadsstandard genom ofta meningslösa militära åtgärder (onödigt betungande beredskapstjänst, slöseri med statens medel och en ej sällsynt byråkratisk brutalitet mot de inkallade och deras familjer), samt genom förföljelser och repressalier mot kommunistiska partiet - transpostförbud för partiets tidningar uteslutning ur fackföreningar, avskedande från arbetsplatser, fängelsestraff, morden i Luleå - vilka förföljelser reaktionen satt i scen därför att kommunistiska partiet ensamt men okuvligt bekämpat denna ödesdigra inre politik. Sex-sju miljoner kronor om dagen ger staten ut för krigsberedskap och pressar därigenom landets ekonomi till bristningsgränsen. Legeringen synes icke förstå att militära rustningar allena aldrig kan garantera freden och frihen. Därtill fordras en annan och bättre inrikes- och utrikespolitik. Den kursförändring som är nödvändig kan ej genomföras av en regering där de borgerliga har majoritet och storfinansen ett dominerande inflytande. Därtill fordras en regering som företräder det arbetande folkets verkliga intressen, som bygger sin regeringsmakt på folkets frihetliga och framstegsvänliga krafter, som stödjer sig på en folkfront för fred, bröd och frihet. Den 15 september skall folket i val säga sin mening om Sverges inre och yttre politik. Sverges Kommunistiska Parti riktar en flammande maning till allt Sverges arbetande folk att gå till val för ett fritt, starkt och lyckligt Sverge: för en självständig svensk utrikespolitik, som bygger på strikt neutralitet mot alla krigförande imperialistiska stater, och i fråga om utrikeshandeln uteslutande tar hänsyn till folkförsörjningens krav, utan att ge avkall på Sverges nationella oavhängighet, och som söker upprätta sådana vänskapliga förbindelser med den socialistiska Sovjetunion en att största möjliga garantier kan uppnås för Sverges fred och nationella frihet, för att stävja den politiska trafik som drives av storkapitalisterna, vilka i förbund med ettdera den engelska eller den tyska imperialismen, men är beredda att offra nationens frihet för sina egna profitintressen, för att skära ner miljardutgifterna till upprustningen, rensa ut folkfienderna från kommandoposterna och ställa krigsmakten under folkets kontroll, för att ge ekonomisk trygghet åt de inkallade och deras familjer, för effektiv hjälp åt de arbetslösa och åtgärder från statsmakterna för att ge sysselsättning åt alla lediga armar i produktivt arbete till avtalslöner, för att lägga krisens bördor på de rikas axlar, hjälpa den betryckta jordbrukarbefolkningen och lätta de fattigas bekymmer genom att hindra prisstegringar och kompensation, även folkpensionärerna, för de ökningar som skett i levnadskostnaderna, för upphävande av de odemokratiska fullmaktslagar som ger regeringen rätt att slopa åttatimmarslagen och rasera andra viktiga sociala landvinningar för massorna, för återställande av demokratin och omedelbart upphävande av det grundlagsstridiga transportförbudet mot den kommunistiska pressen samt inställande av alla andra förföljelser mot Sverges klassmedvetna arbetare och deras kommunistiska parti, för EN ALLMÄN POLITIK SOM UTESLUTANDE TJÄNAR DET SKAPANDE ARBETETS FOLK OCH LÄGGER GRUNDEN TILL EN LYCKLIG FRAMTID FÖR SVERGES SÖNER OCH DÖTTRAR GENOM EN SOCIALISTISK NYORDNING AV SAMHÄLLET. Rösta vid valet den 15 september med KOMMUNISTISKA PARTIET