Valupprop. Vänsterpartiet kommunisterna

v
Vänsterpartiet Valmanifest - Riksdagsval 1982
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
Valupprop Vänsterpartiet kommunisterna Den avgörande frontlinjen i svensk politik går mellan höger och vänster. Den går mellan å ena sidan företrädarna för kapital och borgerlighet och å den andra sidan företrädarna för de arbetande. Denna frontlinje följer de olika klassernas intressen. Dessa utgör grunden för varje politiskt ställningstagande. Därför engagerar sig SAF i årets valrörelse och satsar 100-tals miljoner kronor i en exempellös kampanj mot hela arbetarrörelsen. SAF och hela borgerligheten eftersträvar ett samhälle där kapitalets ägare, det s k fria näringslivet, skall få än mer att säga till om. Det är ett samhälle präglat av konkurrens och egoism, av stora sociala skillnader och utslagning. Socialismens krafter arbetar för en verklig folkmakt och ett samhälle utan klasser. Målet är ett samhälle präglat av en folkstyrd hushållning, av demokrati, samverkan, jämlikhet, solidaritet och kamratskap. Detta mål styr Vänsterpartiet kommunisternas ställningstaganden. Det utgör grunden för vår politik på såväl kort som lång siktget vägleder oss när vi tar ställning till de viktigaste frågorna som berör Sveriges folk inför 1982 års val. Aktiv fredskamp för tryggad framtid Den viktigaste av alla frågor är frågan om freden. Det gäller att förhindra ett storkrig, och att skapa fred på jorden. Detta kräver att alla folk tillerkänns sina nationella rättigheter, att den internationella utplundringen och förtrycket i tredje världen upp hör, att militarismen och rustningsvansinnet får ett slut. Sverige kan här göra viktiga insatser Som ett led i kampen för en kärnvapenfri, värld måste Norden säkras som kärnvapenfri zon. En konsekvent alliansfri utrikespolitik skall aktivt bidra till avspänning. Sveriges nuvarande, efter stormakterna kopierade, militära apparat måste ersättas med ett folkförankrat försvar som enbart kan ha defensiva uppgifter. Sveriges stora krigsmaterielproduktion och vapenexport måste minskas. Detta främjar kampen för avspänning och militär nedrustning och frigör tillgångar för fredlig utveckling. Sverige måste också göra ökade insatser for de folk och rörelser i tredje världen som kämpar för oberoende, rättvisa och social utveckling. Fredsopinionen är utbredd i alla partier. Men när de övriga riksdagspartierna i huvudsak är ense om att ett av de största industriprojekt någonsin i Sverige skall bli ännu ett militärt flygplan, sviker dessa partier fredsopinionen. Vpk säger nej till JAS. Så lite resurser som möjligt skall bindas för vapenproduktion. De behövs för nyttiga ändamål.. Din röst för VPK är en röst för en konsekvent fredspolitik i handling Arbete åt alla Arbetet är grunden för våra liv och samhällets framtid. Ett samhälle som ställer 100 000-tals utan arbete slösar med människor och dömer sig självt. Storfinansens exportindustrier har inget intresse av att minska arbetslösheten, Dessa företag satsar nu mera på sina dotterbolag i andra länder än vad hela industrin investerar i utveckling av produktionen i Sverige. En arbetsskapande politik måste därför rikta sig mot storfinansens makt över näringslivet. Den måste aktivt skapa nya industrier. Den måste stärka de arbetandes inflytande över deras arbetsplatser. Den måste hårt begränsa kapitalexporten och stoppa industriutflyttningen. Pengar skall dras in från spekulation och storbolag till samhällsfonder för att finansiera ett samhälleligt industriprogram. Detta har en marknad i en utbyggd kollektiv trafik, nationella och förnybara energikällor, och andra samhälleliga bristsektorer. Den borgerliga nedskärningspolitiken måste brytas. Den inte bara försämrar social service och urholkar sociala rättigheter. Den skapar ökad arbetslöshet såväl inom den offentliga sektorn som inom industrin: Den fördjupar därigenom krisen. Social nedskärning och arbetslöshet går hand i hand. De för den sociala tryggheten och välfärden viktiga delarna av den offentliga sektorn måste planmässigt byggas ut. Det ger mera arbeten, ökade industribeställningar och förbättrad ekonomisk aktivitet. Det bidrar till att trygga handikappades och andra utsattas rätt till arbete. Särskilda insatser måste göras mot ungdomsarbetslösheten. En ungdomsgaranti måste införas som ålägger större företag och institutioner att inrätta särskilda ungdomsarbeten efter fackföreningarnas godkännande. Skall allas rätt till arbete förverkligas krävs en grundläggande förändring av det ekonomiska systemet. Borgerligheten vill bevara de nuvarande maktförhållandena över näringslivet. Den vill att pengar skall ge makt. Fanatiskt bekämpar den varje tanke och förslag som kan leda till att de nuvarande aktieägarnas positioner ifrågasätts. Den besinningslösa i kampanjen löntagarfondfrågan gäller egentligen inte främst det vaga fondförslag som socialdemokratin nu har. Detta förslag medför inte någon avgörande förändring av det ekonomiska systemet. Målet för den borgerliga hetskampanjen mot löntagarfonder är främst att slå mot hela arbetarrörelsen, att förhärliga näringslivets nuvarande makthavare, att undertrycka varje krav på ändrade ägandeförhållanden och demokratisering av det ekonomiska livet. Ett system där arbetet är underordnat kapitalet och dess spekulation kan aldrig förverkliga allas rätt till arbete. En politik för arbete åt alla måste vara socialistisk. Din röst för VPK är en röst för en målmedveten arbetsskapande politik. Den är en röst för de arbetandes makt över sina arbeten. För en rättvis fördelningspolitik. Kapitalismen bygger på orättvisa. Den förutsätter att vissa skall ha råd att spekulera i aktier, medan de flesta måste sälja sin arbetskraft för sin försörjning. Sex år av borgerliga regeringar har medfört en orättvisare fördelning och en försämrad ekonomi för det stora flertalet. Skatteöverenskommelsen mellan regeringspartierna och socialdemokratin kommer ytterligare att skärpa orättvisorna. En omedelbar uppgift är att återställa vad de borgerliga regeringarna rivit ner när det gäller social service och sociala rättigheter, såsom sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, pensioner. Reallönerna och de arbetandes andel av produktionens resultat måste återställas. Av sociala skäl, för jämlikhet och for en mera rättvis fördelning av produktionens rationaliseringsvinster måste arbetstiden förkortas. 6 timmars arbetsdag måste genomföras inom en tioårsperiod. Som första steg förkortas arbetstiden med en timma per vecka under 1983. Skatteöverenskommelsen måste rivas upp. En skattepolitik måste föras som befordrar ekonomisk utjämning och rättvisa. En successiv övergång till en enhetlig progressiv stats-kommunal skatt är den nödvändiga vägen. En sådan möjliggör sänkta kommunala skatter utan att äventyra en nödvändig utbyggnad av den kommunala servicen. Kraftåtgärder måste sättas in mot skattefifflare och ekonomisk brottslighet. Inflationen måste bekämpas. Också detta kräver angrepp på storfinansens makt. Det är dess storföretag som bestämmer huvuddelen av prissättningen. Omedelbart måste pristopp införas på alla nödvändighetsvaror. Momsen måste bort från maten. Hyresstegringarna måste hejdas genom hyresstopp och en social bostadspolitik. Din röst för VPK är en röst för social- och ekonomisk rättvisa. För jämlikhet mellan kvinnor och män Den ekonomiska krisen slår särskilt hårt mot kvinnorna. De drabbas hårdast av arbetslösheten. Den sociala åtstramningen förstärker de materiella hindren i kvinnofrigörelsens väg. I krisens spår gör sig ånyo en reaktionär kvinnosyn allt bredare. Kampen för jämlikhet och frigörelse måste gå vidare. Allas rätt till arbete, social utjämning och en utbyggd social service med dag- och fritidshem åt alla barn är nödvändiga betingelser. En förkortning av arbetsdagen till sex timmar ger ökade möjligheter till jämlikhet. I en anda av förnuft och öppenhet, för bejakande av kärleksliv och sexualitet, måste kvinnoförakt dubbelmoral, porr och prostitution bekämpas. Din röst för VPK är en röst för jämlikhet och frigörelse! För en god livsmiljö Det kapitalistiska näringslivet kännetecknas av kortsiktiga lönsamhetsintressen som leder till slöseri med resurser, rovdrift, allmän brist på hänsyn mot den omgivande miljön, ovillighet att kosta på en god miljö åt de arbetande och att undanröja arbetsmiljörisker. Partier som hävdar att miljöfrågor står utanför klasskampen och »höger-vänster» skalan far därför med osanning och avleder människors äkta engagemang i miljöfrågor från att angripa den verklige motståndaren. En planhushållning som utgår från ekologisk och medicinsk kunskap fordrar samordning och planering. Vpk verkar för en intensifierad kamp för bättre arbetsmiljöer. Vi verkar för ett totalförbud mot kemiska bekämpningsmedel inom skogsbruket, och ett avgiftat jordbruk. Vi verkar för att bara bevisat ofarliga tillsatser skall få användas i livsmedel. Vi verkar för skärpta regler och skärpt kontroll mot industrins utsläpp av farliga ämnen i luft och mark och vatten. Vi verkar för att kärnkraftsavvecklingen genomförs. Den skall inledas med att Barsebäck omedelbart stoppas. Ingen uranbrytning skall få ske. Till en god livsmiljö hör allas möjlighet till kultur. Miljökampen måste rikta sig mot kapitalets makt för att ge resultat. Din röst för VPK är en röst för en politik för en bättre miljö och en fortsatt kamp mot kärnkraften. Det krävs en ny kurs i politiken. Den borgerliga politiken har visat sig skadlig för landets ekonomi och folkets stora flertal. En ny regering är förutsättningen för en ny politik. Ett starkt Vpk i riksdagen är en förutsättning för en ny regering. Men en ny regering får inte föra en politik som bara blir en socialt mera anständig variant av den borgerliga politiken En ny regering måste börja att beskära storfinansens ägande och makt. Den måste med kraft föra en politik for fred, arbete, social rättvisa, jämlikhet och en god miljö. Skall Sverige ut ur krisen måste vi ut ur kapitalismen. Målet är en socialism i demokrati och frihet. Din röst för Vpk är en röst för en socialistisk politik.