Den västsvenska SOM-undersökningen 2016

Den här studien är en del av samlingen De västsvenska SOM-undersökningarna

Beskrivning:

Väst-SOM har genomförts varje höst sedan 1992. Fram till 1997 omfattade studien Göteborg med kranskommuner. Undersökningen utökades sedan till att omfatta hela Västra Götalands län samt Kungsbacka kommun. Väst-SOM genomförs i samverkan med Västra Götalandsregionen, och är en del av regionens långsiktiga utvärderingsarbete.

Flertalet frågor har ställts i många år och svaren bidrar till att bibehålla tidsserier som sträcker sig från undersökningens början 1992. Frågorna har tonvikt på attityder och beteenden inom områdena offentlig service och medier. Många av frågorna är identiska med frågor i den nationella SOM-undersökningen vilket ger möjlighet att jämföra data både på regional och på nationell nivå.

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Identifierare:

SND-ID: SND 1044

Alternativ titel:

Väst-SOM 2016

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser.

Beskrivning:

Väst-SOM har genomförts varje höst sedan 1992. Fram till 1997 omfattade studien Göteborg med kranskommuner. Undersökningen utökades sedan till att omfatta hela Västra Götalands län samt Kungsbacka kommun. Väst-SOM genomförs i samverkan med Västra Götalandsregionen, och är en del av regionens långsiktiga utvärderingsarbete.

Flertalet frågor har ställts i många år och svaren bidrar till att bibehålla tidsserier som sträcker sig från undersökningens början 1992. Frågorna har tonvikt på attityder och beteenden inom områdena offentlig service och medier. Många av frågorna är identiska med frågor i den nationella SOM-undersökningen vilket ger möjlighet att jämföra data både på regional och på nationell nivå.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2016

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Västra Götalands län, Kungsbacka kommun

Geografisk beskrivning: Västra Götalands län samt Kungsbacka kommun

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Län

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Västra Götalands län eller i Kungsbacka kommun

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval (OSU) och samordnas negativt med SOM-institutets nationella undersökningar för att ingen skall få två undersökningar från SOM-institutet under samma undersökningsår. Urvalet utgjordes av Skatteverkets folkbokföringsregister (RTB).

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

En brokig gemenskap [Elektronisk resurs]. (2017). Göteborgs universitet.Tillgänglig på Internet: https://som.gu.se/digitalAssets/1671/1671573_en-brokig-gemenskap-korr-20171219.pdf
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2018-04-16 doi:10.5878/003007

Den västsvenska SOM-undersökningen 2016

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2018). Den västsvenska SOM-undersökningen 2016. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003007

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-09-28 — 2017-01-31

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 8000

Antal ej svarande: 4185

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 405

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 3780

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2016

Variabler:

385

Antal individer/objekt:

3816

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

50%