VALU 2018 - SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2018

Den här studien är en del av samlingen SVT:s vallokalsundersökningar

Skapare/primärforskare:

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Per Näsman - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning

Eva Landahl - Sveriges Television AB

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Denna vallokalsundersökning genomfördes i anslutning till riksdagsvalet den 9 september 2018.

En vallokalsundersökning (exit poll) innebär att man frågar ett urval av väljare då de lämnar vallokalen dels vilket parti de röstat på och dels ett antal valsociologiska frågor. Undersökningsmetoden har med framgång använts i ett flertal länder för prognos- och analysändamål. Den första vallokalsundersökningen i Sverige genomfördes vid riksdagsvalet 1991. Liknande undersökningar har sedan dess genomförts i samband med samtliga riksdagsval, folkomröstningar och val till Europaparlamentet.

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Per Näsman - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning

Eva Landahl - Sveriges Television AB

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 1067

Alternativ titel:

VALU18

Syfte:

Ge ett analysunderlag för den valvaka som sändes i Sveriges Television under valkvällen, samt för andra eftervalsanalyser.

Beskrivning:

Denna vallokalsundersökning genomfördes i anslutning till riksdagsvalet den 9 september 2018.

En vallokalsundersökning (exit poll) innebär att man frågar ett urval av väljare då de lämnar vallokalen dels vilket parti de röstat på och dels ett antal valsociologiska frågor. Undersökningsmetoden har med framgång använts i ett flertal länder för prognos- och analysändamål. Den första vallokalsundersökningen i Sverige genomfördes vid riksdagsvalet 1991. Liknande undersökningar har sedan dess genomförts i samband med samtliga riksdagsval, folkomröstningar och val till Europaparlamentet.

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2018

Instrument:

VALU2018 (Strukturerat frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Svenska valmanskåren

Urvalsmetod:

Blandat sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval

I VALU 2018 RV delades Sverige (valkretsarna) in i fyra geografiska regioner; söder, väster, öster och norr, grupperade kring högskolestäderna Lund, Göteborg, Stockholm respektive Östersund. I var och en av regionerna engagerades en högskolelärare som regional undersökningsledare. Undersökningsledarna fungerade som arbetsledare för de totalt cirka 250 fältombud som genomförde undersökningen i vallokalerna respektive de förtida röstningslokalerna. Samtliga undersökningsledare och fältombud hade kunskaper i statistisk metodik.

Med hjälp av statistik rörande genomförd poströstning vid tidigare val från Posten respektive Valmyndigheten, och information från Valmyndigheten avseende de röstningslokaler som fanns för förtidsröstning vid detta Riksdagssvalet 2018, valdes 50 röstningslokaler för förtida röstning ut för att ingå i VALU 2018 RV. Vid de utvalda röstningsställena fick de som förtidsröstade under ett slumpmässigt valt förmiddags- respektive eftermiddagspass under undersökningsperioden 3 september till 8 september 2018 fylla i enkäten. Förmiddagspasset och eftermiddagspasset var tillsammans

... Visa mer..

Version 1.0:

VALU 2018 - SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2018

Citering:

Henrik Ekengren Oscarsson, Per Näsman, Eva Landahl, Sören Holmberg. Sveriges Television AB (2018). VALU 2018 - SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2018. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/b2gb-1m24

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-09-03 — 2018-09-09

Datainsamlare: Sveriges Television AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingssituation: Andelen som inte ville fylla i enkäten vid de förtida röstningslokalerna var cirka 40 %. Siffran baserar sig helt på bedömningar av fältombuden då ingen kontroll av antalet som inte ville delta eller kartläggning av deras bakgrundsvariabler eller motiv för sitt beslut att inte vilja delta gjordes. Spontant uppgav huvuddelen av de som inte ville delta tidsbrist som motivet för vägran.

Variabler:

72

Antal individer/objekt:

11808