Specialsamlingar

SND tillhandahåller flera olika specialsamlingar som tillkommit genom att SND digitiserat för forskningen intressanta material. Dessa projekt har tillkommit genom extern finansiering.

Grunden till samlingen Svenska partiprogram och valmanifest lades i projektet Vi vill....! Hundra år av partipolitiska viljeyttringar. Projektet genomfördes av SND:s föregångare Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst (SSD) under åren 2000-2002 och finansierades med hjälp av Riksbankens Jubileumsfonds medel för infrastrukturellt stöd.

En annan samling som donerades till SSD på 1980-talet är Gallup 1942-1956. Materialet gjordes tillgängligt inom ramen för projektet "Vad tyckte de i folkhemmet? – digitalisering och tillgngliggrande av Svenska Gallups underskningar 1942-1956” som genomfördes vid SND under åren 2012-2013. Inskanningen utfördes av avdelningen Digitala tjänster vid Göteborgs universitetsbibliotek.