Contact us

Here you will find contact information to all of our staff.
If you don't know who to contact, use the e-mail address below and we'll help you.

Contact and delivery address:
Swedish National Data Service (SND)
Medicinaregatan 18A, 4th floor
413 90 Gothenburg, Sweden

Mailing address:
Swedish National Data Service (SND)
PO Box 463
SE-405 30 Gothenburg
Sweden

E-mail:
snd@gu.se

Management

Max Petzold

Föreståndare

Professor i biostatistik.
Ansvarig för verksamheten och utvecklingen av SND-konsortiet.
För den övergripande dialogen med lärosäten, andra forskande myndigheter och privata verksamheter.

max.petzold@gu.se

+46 (0)703 - 86 70 77

Elisabeth Strandhagen

Biträdande föreståndare

Med.dr, klinisk näringsfysiolog. Domänspecialist inom epidemiologi och folkhälsa.
Ansvarig för SND-nätverket och frågor gällande nationell samverkan.

elisabeth.strandhagen@snd.gu.se

+4631-7866494

+46709-906110

Johan Fihn Marberg

Sektionschef IT

Ansvarar för SND:s IT-verksamhet och övergripande IT-relaterade frågor.

johan.fihn@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 12 52

Research Data Consulting

Sofia Agnesten

Datasamordnare

Utbildad arkeolog. Arbetar med utveckling av SND:s metadataprofiler och humanistiska data. Ansvarar för SND:s webbformulär. Tillhör SND:s pedagogiska resursgrupp.

sofia.agnesten@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 41 64

Iris Alfredsson

Senior rådgivare

iris.alfredsson@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 12 04

+46 (0)733 - 46 83 31

Jeremy Azzopardi

Datasamordnare

Datasamordnare främst för rumsliga och arkeologiska data. Ansvarig för utvecklingen av SND:s DAU-handbok.

jeremy.azzopardi@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 37 02

Eira Brandby

Administrativ samordnare

Arbetar i SND:s pedagogiska resursteam, undervisningsmaterial, kvalitativa data och personalhandläggning.
Ansvarig för utveckling av rutiner för att ta emot kvalitativa data.

eira.brandby@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 64 95

Martin Brandhagen

Datasamordnare

martin.brandhagen@snd.gu.se

(at present on leave of absence)

Ulf Jakobsson

Forskningsdatarådgivare

Arbetar med frågor rörande FAIR, datahantering och DMP. Ansvarar för SND:s Checklista för datahanteringsplan och framtagandet av dataguider. Ansvarig på SND för EU-projekten ARIADNEplus och SEADDA.

ulf.jakobsson@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 65 52

Birger Jerlehag

IT-samordnare

Arbetar främst med frågor rörande certifiering av repositorier samt PID-relaterade frågor inom ramen för de externfinansierade projekt som drivs inom de internationella organisationer där SND medverkar.

birger.jerlehag@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 12 06

Caspar Jordan

Forskningsdatarådgivare

Utbildad språkvetare. Jobbar med språkdata och andra humanistiska data men också med fortbildningar, metodutveckling och projekt på både SND- och EU-nivå.

caspar.jordan@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 27 54

Ilze Lace

Forskningsdatarådgivare

ilze.lace@gu.se

(at present on leave of absence)

Rufus Latham

Servicesamordnare

Arbetar med förmedlingar av forskningsdata. Miljörepresentant.

rufus.latham@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 12 10

Dimitar Popovski

Datasamordnare

Arbetar främst med tabulära data inom samhällsvetenskap. Ansvarar för inkommande data och stödjer publicering av internationella data med koppling till GU.

dimitar.popovski@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 37 02

David Rayner

Researcher

Liaise with researchers and domain-specialists to identify new functionality to support earth and environmental sciences.

david.rayner@snd.gu.se

+46 (0)738 - 54 24 04

Sara Svensson

Forskningsdatarådgivare

Arbetar främst med tabulära data inom samhällsvetenskap och miljöområdet. Ansvarig för SND:s forskningsdatakatalog och utveckling av SND:s metadataprofiler.

sara.svensson@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 12 11

Domain specialists

Anna Axmon, LU

Domänspecialist för tvärvetenskapliga registerstudier

Statistiker, dr med vet och docent i reproduktionsepidemiologi. Arbetar med epidemiologiska studier med fokus på registerstudier. Projektledare för LUPOP (lupop.lu.se).

anna.axmon@med.lu.se

072-55 96 143

Anders Brändström, UMU

Domänspecialist för registerforskning

Prof. i historisk demografi. Forskar kring åldrandets demografi, dödlighet och folkhälsa. Arbetar med stora historiska och samtida befolkningsdatabaser, samt med etik kring registerforskning.

anders.brandstrom@umu.se

090-7866063

Xavier de Luna, UMU

Domänspecialist för registerbaserad forskning

Professor vid Umeå universitet.
Utvecklar Machine Learning och andra statistiska metoder för orsakssambandsanalyser baserade på stora databaser.

xavier.de.luna@umu.se

Stefan Ekman, GU

Domänspecialist för humaniora

Fil.dr i engelsk litteratur.
Specialist, lärare och forskarkontakt inom datafrågor, datahanteringsplaner och datapublicering, främst för humaniora. Ansvarar för intern och extern utbildning.

stefan.ekman@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 45 42

Christel Häggström, UMU

Domänspecialist för registerbaserad forskning

Med. dr med fokus på cancerepidemiologi för urologisk cancer. Forskar på faktorer relaterade till risk och överlevnad för olika cancerformer, med hjälp av sammanslagna data från nationella register och kohortstudier.

christel.haggstrom@umu.se

Maggie Hellström, LU

Domänspecialist inom klimat-, miljö- och geodata

Tekn.dr i kärnkemi/kärnfysik, docent i fysik. Specialist och rådgivare inom klimat- och miljödata. Arbetar med utbildning kring FAIR och forskningsdatahantering. Bevakar aktiviteter inom RDA.

margareta.hellstrom@nateko.lu.se

+46462229683

Brian Kuns, SU

Domänspecialist inom rumslig analys

Fil.dr i geografi, särskilt kulturgeografi.
Rådgivning och bevakning kring datahantering och öppna data inom samhällsvetenskaplig rumslig analys samt geografiska informationssystem.

brian.kuns@humangeo.su.se

Marcus Lundberg, UU

Domänspecialist för känsliga data

Rådgivare i frågor som rör känsliga personuppgifter, framför allt genetiska data från storskaliga molekylära experiment men även annat.

marcus.lundberg@uppmax.uu.se

Anders Moberg, SU

Domänspecialist inom rumsliga data

Fil.dr i naturgeografi och docent i meteorologi. Undervisar och forskar inom klimatvetenskap. Arbetar också med tillgängliggörande av data från klimatforskning.

anders.moberg@natgeo.su.se

Gustav Nilsonne, KI

Domänspecialist för medicin

Med. dr, forskare i neurovetenskap.
Undervisar i och arbetar med öppen vetenskap, särskilt öppna forskningsdata.

Gustav.Nilsonne@ki.se

Karina Nilsson, UMU

Domänspecialist för registerforskning

Fil. dr i kulturgeografi, docent i sociologi. Arbetar med registerdata från svenska registerhållare. Forskar tvärvetenskapligt med fokus på individers hälsa och välfärd under livsbanan.

karina.nilsson@umu.se

Darren Spruce, LU

Head of Controls & IT, MAX IV Laboratory

darren.spruce@maxiv.lu.se

+46 766323302

+46 766323302

Ida Taberman, SLU

Domänspecialist inom klimat- och miljödata

Datahantering och kvalitet via Data Curation Unit (motsv. DAU) och Fortlöpande Miljöanalys. Tidigare inom miljödatadatabaser och samordning av terrester och limnologisk fältforskningsinfrastruktur.

Ida.Taberman@slu.se

+46-90-786 8216

Ylva Toljander, SLU

Domänspecialist inom klimat- och miljödata

Informationsspecialist och ekolog, särskilt mikrobiell ekologi, biodiversitet och klimatdata. Arbetar med forskarstöd kring bevarande och publicering av forskningsdata samt med bibliometri.

Ylva.Toljander@slu.se

Communication and administration

Ann Nordström

Administratör

Ekonomi, resor och andra förekommande administrativa uppgifter.

ann.nordstrom@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 27 59

Lisa Isaksson

Språksamordnare

Språkfrågor: Översättning, språkgranskning, termarbete med mera.
Pedagogiskt arbete och utveckling av utbildningsmaterial i SND:s pedagogiska resursgrupp.

lisa.isaksson@snd.gu.se

Sverker Jacobson

Ekonom

Arbetar med frågor som rör SND:s ekonomi.

sverker.jacobson@gu.se

Matilda Lindmark

Kommunikatör

Ansvarar för SND:s hemsida, kommunikation i andra kanaler och produktion av grafiskt material. Redaktör för SND:s nyhetsbrev.

matilda.lindmark@snd.gu.se

Helena Rohdén

Kommunikatör

Journalist och statsvetare med forskningsfokus på arbetsmarknad, välfärd, genus och väljarbeteende.
Arbetar bl.a. med nyheter, textproduktion och kommunikationsplanering.

helena.rohden@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 12 01

Kristina Ullgren

Jurist

kristina.ullgren@gu.se

+46 (0)31 - 786 10 92

0707-417650

IT

Alireza Davoudian

Systemutvecklare

Civ.ing i datateknik
Systemutvecklare med inriktning mot backend.

alireza.davoudian@snd.gu.se

Stefan Jakobsson

Systemutvecklare

Civilingenjör i datateknik.
Systemutvecklare med inriktning mot backend. Arbetar med frågor kring persistenta identifierare, och är ansvarig för SND:s tekniska integration mot DataCite.

stefan.jakobsson@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 66 59

Hasse Lans

Systemutvecklare

hasse.lans@gu.se

+46 (0)31 - 786 66 59

Joakim Larsson

Systemutvecklare

Systemutvecklare med inriktning frontend. Arbetar i huvudsak med HTML, CSS, Javascript & Drupal.

joakim.larsson@snd.gu.se

Pablo Millet

Systemutvecklare

pablo.millet@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 12 70

+46 (0)707 - 10 40 70

Akira Rain Olsbänning

IT-tekniker

Tekniker med teaterbakgrund.
Användarsupport, IT-inköp/mjukvarulicenser, serverdrift *nix och Windows, mm.

(pronomen: hon/henne)

akira.olsbanning@gu.se

+46 (0)31 - 786 69 11

Fabian Samuelsson

Sytemutvecklare

Systemutvecklare med inriktning mot frontend och backend. Arbetar bl.a. med lagring och IT-säkerhet.

fabian.samuelsson@snd.gu.se