Samlingar

På den här sidan hittar du alla samlingar som finns hos SND. Listan är sorterad efter ämnesområde och fylls på kontinuerligt allt eftersom fler samlingar tillkommer. Klicka på en samling för information om vilka studier och data den innehåller.

En samling utgörs av flera studier eller databeskrivningar som på något sätt hör ihop. Det kan handla om längre forskningsserier (som till exempel De nationella SOM-undersökningarna), forskningsinfrastrukturer (som NEAR – National E-infrastructure for Aging Research in Sweden) eller studier som genomförts under samma forskningsexpedition (som Arctic Ocean 2016).

Här finns också två specialsamlingar: Svenska partiprogram och valmanifest och Gallup 1942-1956. Specialsamlingarna är omfattande och har därför separata tjänster för att söka och hitta i materialet.
 

 

 

Specialsamlingar

Svenska partiprogram
och valmanifest

Grunden till samlingen Svenska partiprogram och valmanifest lades i projektet Vi vill....! Hundra år av partipolitiska viljeyttringar. Projektet genomfördes av SND:s föregångare Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst (SSD) under åren 2000–2002 och finansierades med hjälp av Riksbankens Jubileumsfonds medel för infrastrukturellt stöd.

Gallup 1942–1956
En annan samling som donerades till SSD på 1980-talet är Gallup 1942–1956. Materialet gjordes tillgängligt inom ramen för projektet "Vad tyckte de i folkhemmet? – digitalisering och tillgängliggörande av Svenska Gallups undersökningar 1942–1956” som genomfördes vid SND under åren 2012–2013. Inskanningen utfördes av avdelningen Digitala tjänster vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Våra specialsamlingar består av material som identifierats som intressanta för forskningen och därför digitaliserats av SND. Dessa projekt har tillkommit genom extern finansiering.