Användning av data från SND

Tänk på att:

  1. Förse alla rapporter/artiklar/uppsatser/avhandlingar m.m. oavsett publikationsform med en referens till datafilen, inklusive DOI och hänvisningar till primärforskare och förmedlande dataarkiv.
  2. Aldrig ställa data och/eller dokumentation till tredje mans förfogande, utan att i varje enskilt fall beställa detta direkt från SND.
  3. Endast använda materialet inom ramen för de ändamål som specificerats vid beställning, i de fall sådana ändamål specificerats.
  4. Rapportera de publikationer som produceras utifrån datamaterialet till SND: request@snd.gu.se
  5. Följa rådande forskningsetiska principer. SND hänvisar till Vetenskapsrådets God Forskningssed.
  6. Varken SND eller primärforskaren tar något ansvar för hur datamaterialet används, inte heller för tolkningar eller slutsatser baserade på datamaterialet.