Valundersökningar

Genom allmän rösträtt har svenska folket i nästan hundra år kunnat påverka representationen i de politiska församlingarna, sedan drygt två decennier även i Europaparlamentet. Sverige har en lång tradition av valforskning och är bland de världsledande inom området. En betydande del av denna forskning finns tillgänglig i SND:s samlingar.

På denna sida presenteras delar av den valforskning vars data finns hos SND. Vi har också sammanställt en lista med länkar till nationella och internationella källor som kan vara användbara i sökandet efter valforskning och valdata.

Valforskningsprogrammet och valundersökningarna
Svenska Valforskningsprogrammet startades av professor Jörgen Westerståhl vid Göteborgs universitet 1954 och är sedan dess ett etablerat forskarnätverk som bedriver empiriska studier om opinion, val, väljarbeteende och den svenska demokratin.  Sedan 2010 är professor Henrik Ekengren Oscarsson ansvarig för Valforskningsprogrammet. Han efterträdde då Sören Holmberg som suttit på posten i över 30 år. I samarbete med SCB har Valforskningsprogrammet och Göteborgs universitet sedan 1956 genomfört återkommande valundersökningar vid varje ordinarie riksdagsval. Valundersökningar har även genomförts vid samtliga folkomröstningar (Folkomröstningsundersökningarna) i Sverige sedan 1957. I dessa datamaterial finns information om hur svenska folket resonerat och röstat om tjänstepension, kärnkraft, EU-medlemskap och euron. Sedan 1995 ingår även europaparlamentsvalundersökningar i mätserien. Dessa innehåller data sprungna ur allmänna frågor om politik, men också mer detaljerade frågor om inställning till EU och valet till Europaparlamentet. I samband med 2018 års riksdagsval genomförs den 27:e valundersökningen på nationell nivå. Undersökningen är den längsta valundersökningsserien i Europa och den näst längsta i världen, efter amerikanska American National Election Study (ANES) som genomfört sina undersökningar ända sedan 1948. Andra internationella resurser med komparativ valforskning är bland annat CSES (Comparative Study of Electoral Systems) och CCS (Comparative Candidate Survey).

Valforskning och media
Sedan 1991 genomför Sveriges Television, tillsammans med KTH och Göteborgs universitet, vallokalsundersökningar (VALU) i samband med riksdagsval, folkomröstningar och europaparlamentsval. Med hjälp av undersökningarna kan omfattande analyser av valresultatet ske redan under SVT:s valvaka i direktsänd TV. Datamaterialet lämnas sedan över till SND för att möjliggöra sekundärforskning. En del av valforskningen är kopplad till medier och dess påverkan på valresultat och valrörelse. Hos SND finns Medievalsundersökningarna, en undersökningsserie från Göteborgs universitet som sedan 1979 studerar valbevakningen i press, radio och TV och dess betydelse för valutgången. Även på Mittuniversitetets forskarcentra DEMICOM bedrivs forskning om mediernas roll i valrörelsen. En stor del av forskningen där har särskilt fokus på det digitala samhället och hur det påverkar bland annat medieanvändningen och medieinnehåll vid valrörelser. Vidare genomförs återkommande ett särskilt valrörelseprojekt där strategisk politisk kommunikation och politisk opinionsbildning studeras.

Partiprogram och valmanifest
Vi vill …! är SND:s egen dokumentresurs inom val- och demokratiområdet, som skapades år 2000 med hjälp av finansiering från Riksbankens Jubileumsfond. Materialet består av drygt 200 partiprogram och valmanifest från svenska partier från 1887 fram till 2010-talet. Detta är en god källa för att förstå hur partier har förändrats över tid samt vilka frågor som har varit kärnfrågor för partierna under olika tidsperioder sedan slutet av 1800-talet. Materialet ger också goda möjligheter till språkvetenskaplig forskning, då det finns tillgängligt i Språkbankens korpussökverktyg Korp. Du kan också testa dina egna kunskaper om de politiska partiernas ståndpunkter genom åren i SND-spelet ”Gissa partiet”.

SND-studier


 

Lista över alla valstudier

Serier

Medievalunder-sökningen
Undersökningsserie med data över politiskt innehåll i artiklar och inslag i press, radio och TV och dess betydelse för valutgången sedan 1979.

SVT:s vallokalsunder-sökningar, VALU
Enkätundersökningar genomförda i direkt anslutning till vallokaler på valdagen vid riksdagsval, folkomröstningar och europaparlamentsval.

Svenska valdata
Valdata från 1911 och framåt, innehåller data från riksdagsval, landstingsval, kommunalval, folkomröstningar och europaparlamentsval.

Svenska valunder-sökningarna
Undersökningsserie som genomförts i samarbete mellan SCB och Göteborgs universitet vid varje ordinarie riksdagsval sedan 1956, samt vid folkomröstningar och europaparlamentsval.

Vi vill...! Svenska partiprogam och valmanifest
En unik samling med över 200 partiprogram och valmanifest från svenska riksdagspartier från 1887 och framåt.

Opinion

SOM-under-sökningarna
Beskriver årligen den politiska opinionen i Sverige sedan 1986.

Svensk opinion
Undersökningsserie över den svenska opinionen för åren 1979-1985.

Förtroendebarometern
Undersökningsserie som sedan 1997 mäter svenska folkets förtroende för olika samhällsinstitutioner.

Kommunval

Kommunala valrörelser
Studier på svenska kommuner under valrörelserna för de lokala valen 1966, 1970 och 1979.

Kommunmedborgar-undersökningen 1991
En medborgarunder-sökning i 28 svenska kommuner i anslutning till de kommunala valen 1991.

Kommunal partiorganisation
Enkätundersökning som genomförts på kommunala partiorganisationer 1985 och 1988.

Övriga studier

Svensk valkorruption i historisk-komparativt perspektiv
Valöverklaganden i Sverige. Från 1719 till den allmänna rösträttens införande i början av förra seklet.

Lokalt kampanj-ansvariga 2001
Studie över de lokala partifunktionärernas attityder till förändringar av det svenska valsystemet.

TV4:s valdagsunder-sökning 1998
Innehåller data från intervjuer med medborgare som röstat i riksdagsvalet 1998.

SIFO 1988: Om miljöpartiet kommer in i riksdagen
Enkätstudie som undersöker väljarnas inställning till Miljöpartiet i riksdagsvalet 1988.

Lokalradions bevakning av valrörelsen 1979
Innehåller uppgifter insamlade före och under valrörelsen från första året med lokalradio som nytt massmedium i valbevakningen.

Svenska väljarkåren 1887–1968
Omfattar riksdagsval till den andra kammaren från 1887 till 1968.

Nationella resurser

Riksdagens valsida

EU-upplysningens valsida
EU-upplysningens informationssida om rätten att rösta i valet till Europa-parlamentet.

Valmyndigheten

Valstatistik från SCB

SCB:s rapportserie "Demokratistatistik"

Valforsknings-programmet
Empiriska studier av opinionsbildning, val och väljarbeteende och av tillståndet och utvecklingen av den svenska representativa demokratin.

Valforskningspro-grammets bokserie

QOG – Quality of Government

DEMICOM

Kvinnsams kvinnohistoriska portal - Kvinnors kamp för rösträtt

Filmarkivets tema - Valfilmer

Politologerna - Statsvetenskaplig analys av svensk politik