LANDTMANNAPARTIET

98.txttxt 98.htmlhtml

LANDTMANNAPARTIET


har för sitt fortsatta arbete uppställt följande program:


 Rösträttsfrågans lösning i enlighet med de vid 1907 års Riksdag antagna förslag.


I Statshushållningen sträng sparsamhet med statens medel samt klok och planmässig användning af desamma under tillbörlig och noggrann kontroll; befordrande af enhetlighet i organisationen af försvaret genom bland annat sammanslagning af de båda försvarsdepartementen.


Skattelagstiftningens ordnande så, att skatterna rättvist och jämnt af vägas efter den verkliga skatteförmågan, hvarvid utjämning af de mest tryckande kommunala skattebördorna bör eftersträfvas.


Statsförvaltningens ytterligare förenkling genom ändamålsenligt anordnande af arbetet och enklare former för ärendenas handläggning. 


Jordbruksnäringens främjande och egna hemsrörelsens ytterligare utveckling under fullt betryggande former för jordäganderätt, samt det mindre jordbrukets höjande genom lämpliga undervisningskurser m.m. 


Handelns, industriens, handtverkets och öfriga näringars behöriga tillgodoseende samt ändamålsenligt tillvaratagande af landets naturtillgångar.


Folkbildningens höjande och skolväsendets reformerande i praktisk riktning; kraftigt befrämjande af nykterhetsarbetet och andra sedliga reformsträfvanden på god, fosterländsk grund.


Sociala lagstiftningsarbetets utveckling till förbättring af de mindre bemedlades ekonomiska och sociala ställning, beredande af skydd för arbetsaftalets helgd och rätten att fritt få arbeta samt främjande af ett godt samarbete och samförstånd emellan samhällets alla medlemmar.


I öfrigt kraftig medverkan till alla reformer, som leda till fosterlandets lugna utveckling samt folkets lycka och välstånd.

Till sidans topp
Finansierat av
 
 

© SND, Göteborgs universitet, Box 330, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Organisationsnummer: 202100-3153, Kontakt

Om webbplatsen