Sverige 1988. Valmanifest

s
Socialdemokraterna Valmanifest - Riksdagsval 1988
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
Sverige 1988 Valmanifest Sverige är ett bra land att leva i. Efter sex år med socialdemokratisk regeringspolitik har välfärden förbättrats, arbetslösheten pressats tillbaka, industrin förnyats och ekonomin förstärkts. Vi har alla del i dessa framgångar. Viktiga rättvisereformer har kunnat förverkligas. Socialdemokratin vill också under den kommande valperioden bekämpa arbetslöshet och klassklyftor, fortsätta reformeringen av det svenska samhället samt föra en politik för tillväxt och utveckling. Kampen mot arbetslöshet och inflation kommer också under den kommande valperioden att kräva stramhet och uthållighet i den ekonomiska politiken. Alla ska - oavsett inkomst, ålder och bostadsort - ha rätt till bra vård och omsorg. Ökningen av andelen äldre medför ökade krav på äldreomsorg och sjukvård. En bra skola och utbildning är en av hörnstenarna i välfärdssamhället. Skolan ska ge kunskap åt alla och erbjuda goda läromedel, bra lokaler och bra mat. Den gemensamma sektorn ska göras effektivare och ge medborgarna större trygghet, bättre service och mer valfrihet. Att förbättra kvaliteten i vård, utbildning, forskning och rättsväsende i nära samverkan med de anställda blir en huvuduppgift för socialdemokratin under valperioden. Inför den kommande valperioden lovar vi reformer på sex områden: Längre föräldraförsäkring Familjestödet byggs ut. Senast 1991 ska alla barn över 1 1/2 år ha rätt till en plats i den kommunala barnomsorgen. Under valperioden byggs föräldraförsäkringen ut. Tiden för ersättning enligt inkomstbortfallsprincipen fördubblas från 9 till 18 månader. En första utbyggnad med tre månader sker den l juli 1989 och gäller barn födda den l oktober 1988 eller senare. Grundgarantitiden kvarstår i motsvarande mån. Föräldrarna ges större valfrihet att själva välja när de vill vara hemma med sina barn. Åtgärder mot de 400.000 farligaste jobben Arbetslivets villkor måste göras mer rättvisa. En socialdemokratisk regering kommer efter valet att bjuda in organisationerna på arbetsmarknaden att delta i en arbetsmiljökommission. Den ska kartlägga de 400 000 mest utsatta arbetsplatserna. Kommissionen ska lägga fram förslag till åtgärder för att sanera arbetsmiljöer som sliter ut människor. Socialdemokratin är beredd till krafttag för att skydda hälsa och liv också mot de hot som finns på arbetsplatserna. Sex veckors semester Rätten till semester är ojämlikt fördelad. De som idag har de sämsta arbetsmiljöerna och de mest påfrestande arbetena har ofta den kortaste semestern. Under valperioden lagstiftas om en sjätte semestervecka. Denna reform genomförs stegvis. 300 miljoner till kulturen Kraftigt ökade resurser till kulturen. Ett fritt kulturliv öppnar perspektiv och berikar vår tillvaro. 300 miljoner kronor satsas i statliga reforminsatser under valperioden på förnyelse och utveckling av kulturlivet. Barn och ungdomars möjligheter att möta och själva utöva musik, dans och andra konstnärliga verksamheter ska ökas. De konstnärliga yrkesutövarnas villkor ska förbättras och konstnärligt skapande gynnas. Kulturlivet i hela landet förstärks genom ökat stöd till föreningslivets kulturverksamhet, kulturfestivaler och regionala kulturinstitutioner. Hårdare tag för bättre miljö Miljöpolitiken drivs vidare. Farorna med kemikalier minskas genom strängare kontroll och krav på förhandsgranskning. Ekonomiska styrmedel används för att ytterligare minska utsläppen och driva på utvecklingen av ny teknik. Arbetet med att återställa förstörd miljö intensifieras. Ytterligare projekt genomförs för att rena kraftigt nedsmutsade områden. Detta gäller bl a Skånes västra kust och Sundsvallsregionen. Maten ska produceras på ett miljövänligt sätt och vara fri från farliga ämnen. Därför ska livsmedelskontrollen förstärkas. Jordbrukets miljöpåverkan minskas för att bland annat slå tillbaka hotet mot Västerhavet och Östersjön. Regeringen inbjuder kommunerna i de tre storstadsområdena till samarbete för bättre storstads- och trafikmiljöer. Rättvisare skatter Skatterna reformeras och görs rättvisare. Under 1989 sänks inkomstskatten som ett första steg i en större skattereform. Syftet med denna reform är att stimulera arbete och sparande, att motverka skatteplanering och konsumtion på kredit samt att åstadkomma en rättvisare fördelning mellan arbete och kapital. Även de indirekta skatterna skall reformeras så att de både kan ge ökade inkomster och bidra till en rättvisare fördelning. Sänkningen av inkomstskatterna samt övriga reformer i detta valmanifest finansieras genom ökade inkomster från de indirekta skatterna, skärpt kapitalbeskattning och en stram utgiftspolitik. En god ekonomisk utveckling ska utnyttjas även för att minska skattetrycket. Valet handlar framför allt om hur vi i vårt land ska möta de stora framtidsfrågorna. SOCIALDEMOKRATIN VILL föra en aktiv politik för att främja fred och internationell solidaritet samt bekämpa förtryck, rasism och terrorism. SOCIALDEMOKRATIN VILL fördjupa det nordiska samarbetet och utveckla Sveriges förbindelser med hela det övriga Europa för att lösa gemensamma problem. SOCIALDEMOKRATIN VILL rasera klassklyftor på alla områden och främja jämställdheten mellan män och kvinnor. SOCIALDEMOKRATIN VILL förverkliga allas rätt till arbete och bostad i hela landet. SOCIALDEMOKRATIN VILL ge alla möjlighet till personlig utveckling och skapa trygghet för liv, hälsa och egendom. SOCIALDEMOKRATIN VILL bekämpa social utslagning och missbruk av alkohol och narkotika. SOCIALDEMOKRATIN VILL fortsätta en solidarisk invandrar- och flyktingpolitik, och skapa goda relationer mellan etniska grupper. SOCIALDEMOKRATIN VILL tillförsäkra alla del i välfärden och öka valfriheten i sjukvården, äldreomsorgen, skolan och barnomsorgen. Sverige har under socialdemokratins ledning förts ut ur den ekonomiska krisen. Nu vädjar vi om väljarnas stöd för en fortsatt framgångsrik politik i riksdagen, landstingen och i kommunerna. SÄTT RÄTTVISAN FRÄMST! RÖSTA PÅ SOCIALDEMOKRATERNA DEN 18 SEPTEMBER! Socialdemokraterna